Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023010122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen. - Duitse vertaling type wet prom. 11/07/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023010123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten. - **** vertaling type wet prom. 21/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023030622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte. - Duitse vertaling type wet prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030536 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen type wet prom. 21/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023030621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023030623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. - Duitse vertaling type wet prom. 29/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023030624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften betreffende de invoering van een standaardformulier van het verzoekschrift om gehoord te worden. - Duitse vertaling type wet prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid type wet prom. 05/09/2018 pub. 28/03/2023 numac 2023030625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen. - Duitse vertaling type wet prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid OPROEP TOT KANDIDATUREN VOOR DE ERKENNING VAN KUNSTENFEDERATIES ZOALS BEPAALD IN DE WET VAN 16 DECEMBER 2022 TOT OPRICHTING VAN DE KUNSTWERKCOMMISSIE EN TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE BESCHERMING VAN KUNSTWERKERS Deze oproep wordt gelanceerd I. - Criteria Deze oproep is uitsluitend bestemd voor kunstenfederaties die een doelgroepgerich(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022033824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022033823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 januari 2022 type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022033900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de darmslijmerijen, de ondernemingen van kalibreren en plakken van darmen inbegrepen type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022033853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022206162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022206163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022042618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022034003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022206165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de landingsbanen voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2022206164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023015094 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 4217 van 6 december 2022, wordt de tweede meester van het reservekader ****. **** op 1 augustus 2022 aangesteld in de graad van luitenant-ter- Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4218 van 6 december 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023015235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, wordt de heer Gilles BEUTELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 28/03/2023 numac 2023040964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023040965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 28/03/2023 numac 2023040966 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten'. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 28/03/2023 numac 2023040968 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/01/2020 pub. 28/03/2023 numac 2023040967 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023040973 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vastlegging van de bezoldigingsvoorwaarden van het contractueel ICT-personeel ten laste van de begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET" type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023040995 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het omstan-digheidsverlof naar aanleiding van de bevalling. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023041072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 133 van het KB/WIB 92. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023041075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inhoud van de fiche voor de inkomsten uit de deeleconomie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023041074 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023041077 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 14535, tweede lid, 4°, en 323/2, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot bepaling van de te communiceren gegevens door de in het artikel 14535, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek bedoelde instanties. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023041078 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 17/12/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023041076 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023041114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023200662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de depots en "shops" die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (1) type koninklijk besluit prom. 14/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch reinigen of strijken, alsmede voor de depots en "shops" die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (1) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, wordt aan de heer GEENS Marc op het einde van de maand juni 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023040176 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende het verlenen van machtiging aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België tot het aanvaarden van een legaat type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023041288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de wegcontroleurs van de dienst "Exploitatie en Vervoer" van Brussel Mobiliteit

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2022207357 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2022 van 22 september 2022 Rolnummer 7650 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 120bis van de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antw Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter L. Lavrysen, emeritus rechter J.-P. Moerman,(...) type arrest prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201594 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2023 van 9 maart 2023 Rolnummer 7849 In zake : de klacht tegen verschillende beslissingen in verband met de onmogelijkheid tot het indienen van een voorziening in cassatie, ingediend door Willem Van Meldert. He samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters T. Giet, J. Moerman, E. Br(...)

decreet

type decreet prom. 10/06/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023041275 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 april 2022 tot wijziging van het kaderakkoord tot samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten van toepassing zijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023015051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning voor het jaar 2022 van diverse subsidies aan lokale besturen als vermeld in het decreet van 9 december 2022 over de toekenning van diverse subsidies aan lokale besturen als vermeld in het VIA6-akkoord type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023015029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter ondersteuning en professionalisering van de lokale promotiecampagnes in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 15 december 2022 tot en met 31 december 2024

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023040114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023040159 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente Florennes heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 237.913/XIII-9870. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023041225 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De erkende vereniging zonder winstoogmerk Jachtraad van SPA-STAVELOT-STOUMONT c.s. heeft de schorsi(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten International Taxation (niveau A3) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22481 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2023. De lijst van geslaagden, zonder(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201647 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen waarvan de notificatie over het van kracht worden van een grensoverschrijdende fusie is geannuleerd. Deze informatie is elektronisch gecommuniceerd via het Europese systeem van gekoppelde registers Voor eventuel(...) Ond. Nr. 0478.867.026 COMPAGNIE DE PROMOTION CHARLEMAGNE. type lijst prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201533 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten informatieveiligheid (niveau A1) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG23036 Solliciteren kan tot en met 11/04/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

vergunning

type vergunning prom. 15/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023041226 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de verlenging van de onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Ozempic bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 17/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023041270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de verlenging van de onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Actosolv bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating

erratum

type erratum prom. 09/02/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023041283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2023 tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de regionale kamer van beroep. -Erratum type erratum prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201733 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten - Regio Kempen (Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten) (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23146 Solliciteren kan tot en met 27/03/2023 vi(...) ERRATUM - Deze selectie is reeds verschenen in het staatsblad op 21/03/2023. De uiterste inschrijvi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, is de heer VAN DELSEN Thomas benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer LEMAITRE Gu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, is mevrouw OTTEN-HALAIN Béatrice benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023030792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen **** **** ****1 voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: **** **** voor de S(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Marc GEENS De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 21/11/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023040103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 januari 2023, dat in we worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, he(...) type document prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 maart 2023, dat in werking treedt de dag waarop he worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid: (...) type document prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201532 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Attachés documentatiebeheer (m/v/x). - Selectienummer : BNG23021 De medewerkers die voldoen aan de deeln(...) Solliciteren kan tot 12/04/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201727 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Data Reporting Officer (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG23079 Solliciteren kan tot 11/04/2023 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 28/03/2023 numac 2023201709 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** - Chauffeurs (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - Selectie-nummer : ****22543 Deze selectie werd afgesloten op 28/02/(...) Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...)
^