Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 november 2014
gepubliceerd op 20 november 2014

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014206941
pub.
20/11/2014
prom.
11/11/2014
ELI
eli/besluit/2014/11/11/2014206941/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 31, vervangen bij de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van het Overlegcomité, opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen : - de heer K. PEETERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel; - de heer J. JAMBON, Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen; - de heer A. DE CROO, Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post; - de heer D. REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen; - de heer W. BORSUS, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 oktober 2014.

Art. 3.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL

^