Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 december 2019
gepubliceerd op 24 december 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2019205928
pub.
24/12/2019
prom.
17/12/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 31, vervangen bij de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 3°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juli 2017, 20 januari 2019, 29 juli 2019 en 20 november 2019, worden de woorden "de heer D. REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen" vervangen door de woorden "de heer D. CLARINVAL, Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 november 2019.

Art. 3.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, S. WILMES

^