Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014004016 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014(...) De lijst van de betrokkene schuldvorderingen kan geraadpleegd worden op de maatschappelijke zetel v(...) type wet prom. 18/06/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te Genève op 18 maart 2004 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014011593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 17 van de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206939 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014011600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014011599 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014777 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lochristi ter hoogte van de kilometerpaal 43.462 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lochristi ter hoogte van de kilometerpaal 44.393 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014775 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lochristi ter hoogte van de kilometerpaal 45.574 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014782 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lokeren ter hoogte van de kilometerpaal 39.207 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014779 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lokeren ter hoogte van de kilometerpaal 42.341 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014781 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 58 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lokeren ter hoogte van de kilometerpaal 39.494 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014780 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lokeren ter hoogte van de kilometerpaal 41.753 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014783 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Sint-Niklaas - Lokeren, gelegen te Lokeren ter hoogte van de kilometerpaal 34.973 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014014784 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Sint-Niklaas - Lokeren, gelegen te Waasmunster ter hoogte van de kilometerpaal 32.964 type ministerieel besluit prom. 13/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014206514 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 151/2014 van 9 oktober 2014 Rolnummer : 5789 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, 5 en 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingest Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014029701 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2014 wordt op 1 juni 2009 Mevr. Josiane BAILLIEUX door verhoging in graad tot de graad van eerste gegradueerde Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2014 wordt op 1 juni 2009 Mev(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014029702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform met het Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014029704 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2014 wordt op 1 september 2014 Mevr. Michèle MOINE door verhoging in graad tot de graad van eerste adjunct (...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 september 2014 wordt op 1 oktober (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014036810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 13 juni 2014

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014031917 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 oktober 2014, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van de bestrating van de openbare weg van de Havenlaan in Brussel en Sint-Jans- Overeenkomstig artikel 222, § 6, tweede lid, van het BWRO worden de onderstaande voorwaarden v(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014004008 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schu Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...) type bericht prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014018422 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Laurent WEYTENS, Bart VANNESTE, Guy DHONDT en de BVBA DDD, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2014. Deze zaak is ingesc(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014031903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 30 september 2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd GEOLAB BVBA geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het num(...) type registratie prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014031902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 2 oktober 2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd AANNEMINGSBEDRIJF JANSSENS L NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registrat(...) type registratie prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014031922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd CASA BELGIE B.V.B.A. geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen. (...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014207025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** klerk der waterwegen De vergelijkende selectie van **** klerk der waterwegen voor de Haven van **** (niveau ****) (****14001), werd afgesloten op 20 oktober 2014. Er zij(...)

document

type document prom. -- pub. 20/11/2014 numac 2014206987 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 14 april 2014 wordt de heer Jacques Huveneers, eerste attaché, vanaf 1 november 2014 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 11 augustus 2014, dat op 1 september 20 Bij besluit van de secretaris-generaal van 29 september 2014 wordt Mevr. Anne Parfait, attaché,(...)
^