Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 oktober 2020
gepubliceerd op 29 oktober 2020

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2020204278
pub.
29/10/2020
prom.
23/10/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 31, vervangen bij de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 3°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van het Overlegcomité, opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen : -de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk; - Mevr. Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen; - de heer Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit; - de heer Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding; - de heer Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juli 2017, 20 januari 2019, 29 juli 2019, 20 november 2019 en 17 december 2019, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 oktober 2020.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2020.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO

^