Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2016
gepubliceerd op 28 maart 2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017030132
pub.
28/03/2017
prom.
10/07/2016
ELI
eli/besluit/2016/07/10/2017030132/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, § 3, laatst gewijzigd door de wet van 4 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten en 46;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997016175 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende oprichting van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie als wetenschappelijke inrichting van de Staat sluiten houdende de oprichting van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie als wetenschappelijke inrichting van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 mei 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het wetenschappelijk instituut van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie »;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het jaar 2015 waarin het personeelsplan van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" is ingepast, goedgekeurd op 24 juli 2015 door de Inspectie van Financiën;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 11 maart 2016;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Overwegende de nabije fusie van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid";

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" worden de betrekkingen in elke trap van de hiërarchie, opgenomen in het personeelsplan dat in het personeelsplan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is ingepast en goedgekeurd op 24 juli 2015, verdeeld volgens de verhoudingen die bepaald zijn in de tabel die werd bijgevoegd bij dit besluit, en dit op voorlopige wijze in afwachting van de nabije fusie van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" en de federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid",

Art. 2.Het koninklijk besluit van 8 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 8 februari 2016. Zijn uitwerking verloop op datum van 30 juni 2017.

Art. 4.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, W. BORSUS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 juli 2016 tot vaststelling van de voorlopige taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen Voorlopige taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie"

Services centraux à Bruxelles (Uccle)

Centrale diensten in Brussel (Ukkel)

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Pourcentages des emplois à attribuer Percentages van de toe te wijzen betrekkingen

au cadre néerlandais aan het Nederlandse kader

au cadre français aan het Franse kader

au cadre bilingue aan het tweetalige kader

à des agents du rôle linguistique néerlandais aan ambtenaren van de Nederlandse taalrol

à des agents du rôle linguistique français aan ambtenaren van de Franse taalrol

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

58,1 %

41,9 %


4

58,1 %

41,9 %


5

58,1 %

41,9 %


6

58,1 %

41,9 %


Services d'exécution à Tervuren et Machelen

Uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Pourcentages des emplois à attribuer Percentages van de toe te wijzen betrekkingen

au cadre néerlandais aan het Nederlandse kader

au cadre français aan het Franse kader

2

50 %

50 %

3

68,3 %

31,7 %

4

68,3 %

31,7 %

5

68,3 %

31,7 %

6

68,3 %

31,7 %


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 10 juli 2016 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, W. BORSUS .

^