Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 09 december 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012317
pub.
09/12/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 juni 2003, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 april 2004, inzonderheid op de artikelen 2, 8, en 9 van de statuten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 22 juni 2003, Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2003.

Koninklijk besluit van 25 april 2004, Belgisch Staatsblad van 16 juni 2004.

Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001 (Overeenkomst geregistreerd op 28 juni 2004 onder het nummer 71701/CO/304)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe artikel 2, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001 te wijzigen.

Art. 2.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde periode. Zij treedt in werking op 1 juli 2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^