Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 21 mei 2021

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021202456
pub.
21/05/2021
prom.
09/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 172;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie « Kunstenaars » sluiten houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars", zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020042158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 01/07/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020041971 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart, Op de voordracht van de minister van Werk, de minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevrouw Naômy Forges wordt benoemd als effectief lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van mevrouw Françoise Blause.

Art. 2.Mevrouw Maïté De Vangelio wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van mevrouw Naômy Forges.

Art. 3.Mevrouw Sophie Van Laere wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van mevrouw Sanne Pereira Martins.

Art. 4.De heer Tijs Hostyn wordt benoemd als effectief lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van mevrouw Ine Hermans.

Art. 5.De heer Evert Sterckx wordt benoemd als effectief lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van mevrouw Ingrid De Jonghe.

Art. 6.Mevrouw Annelies Vandenberghe wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van de heer Evert Sterckx.

Art. 7.De heer Niek Verlinden wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van mevrouw Zita Epenge.

Art. 8.Mevrouw Madame Eveline Vander Cruyssen wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Commissie Kunstenaars, ter vervanging van de heer Andy Passchyn.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARENVAL

^