Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 juli 2020
gepubliceerd op 10 juli 2020

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020042158
pub.
10/07/2020
prom.
01/07/2020
ELI
eli/besluit/2020/07/01/2020042158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 86, § 1, tweede lid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 sluiten tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 18 september 2019 ;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten. wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 sluiten tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

Bijlage Reglement van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna als het « reglement ») genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna genoemd "wet") voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten.

INLEIDING De geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant (zoals hieronder gedefinieerd) maken gebruik van dit reglement, zoals goedgekeurd door het koninklijk besluit van 1 juli 2020 (hierna genoemd "KB"), en genomen in uitvoering van de wet, om als dusdanig in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de wet.

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie geeft er de voorkeur aan om de tekst en inhoud van dit reglement te beperken tot de essentie die van belang is voor de toepassing van de wet door de geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant.

Naast zijn reglementaire bevoegdheid, dient de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie doeltreffende mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de handelaren in diamant en/of synthetische diamant van de verplichtingen van: 1° hoofdstuk 2 van Titel 4 van Boek II van de wet en de meldingsplicht (alsook de verplichtingen opgelegd door de reglementen, koninklijke besluiten en andere maatregelen genomen ter uitvoering van de wet en de Richtlijn 2015/849 en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's (art.85, § 1, van de wet); en 2° Boek III, van de wet, meer in het bijzonder de toepassing van artikel 67. De wijze waarop deze controles georganiseerd worden behoort tot de bevoegdheid van de Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Onder voorbehoud van de bijzondere overgangsbepalingen van artikel 192 van de wet zijn de bepalingen van dit reglement mutatis mutandis van toepassing op de zakenrelaties die reeds bestonden op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet, met name op 16 oktober 2017.

TITEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1° "de wet": de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; 2° "de Dienst van de FOD Economie": de dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die belast is met het toezicht zoals bedoeld in artikel 169, § 1, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten; 3° "Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC)": de stichting die tot doel heeft de bevordering, promotie, belangenvertegenwoordiging en ondersteuning van de diamanthandel en diamantnijverheid in België en in de Antwerpse regio in het bijzonder, alsmede de bevordering van de internationale uitstraling van Antwerpen als wereldcentrum van de diamant en van edelstenen.AWDC ondersteunt tevens de handelaars in diamant en/of synthetische diamant bij het naleven van hun anti-witwasverplichtingen; 4° "handelaar in diamant en/of synthetische diamant": een handelaar in diamant en/of synthetische diamant die geregistreerd is bij de Dienst Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in uitvoering van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten en het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector en dus in het bezit van een registratienummer. De lijst van geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant kan geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be of via een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (http://economie.fgov.be) waar meer uitgebreide informatie terug te vinden is.

Voor het overige hebben de in dit reglement gebruikte termen dezelfde betekenis als in de wet. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

Art. 2.Dit reglement is van toepassing op de onderworpen entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, 31°, van de wet.

TITEL 2. - ALGEMENE RISICOBEOORDELING EN RISICOCLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1. - Risicobeoordeling door de handelaren in diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement

Art. 3.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant leggen schriftelijk, op papier of via een elektronische informatiedrager, vast op welke wijze de risico's op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT risico's) die ze met toepassing van artikel 16 van de wet hebben geïdentificeerd en beoordeeld, in aanmerking worden genomen in het kader van de gedragslijnen, waaronder het in titel 3 van dit reglement bedoelde anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid, van de procedures en van de interne controlemaatregelen die ze vaststellen in overeenstemming met artikel 8 van de wet. Ze houden dit geschrift ter beschikking van de Dienst van de FOD Economie, teneinde te voldoen aan de vereiste van artikel 17, tweede lid, van de wet.

TITEL 3. - ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE HOOFDSTUK 1. - Organisatie en interne controle bij de handelaren in diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement Afdeling 1. - Organisatie

Art. 4.De handelaren in diamant en/of synthetische diamant ontwikkelen en passen conform de vereisten voorzien in artikel 8 van de wet, doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen toe om te voldoen aan bepalingen van de wet, van de besluiten genomen ter uitvoering van de wet, de bindende bepalingen betreffende de financiële embargo's, en de bepalingen van dit reglement, en om WG/FT-risico's te identificeren, te beperken en te beheersen. Deze gedragslijnen, procedures en maatregelen dienen evenredig te zijn met de aard en de omvang van de betrokken diamanthandel.

Art. 5.§ 1. In uitvoering van artikel 9 van de wet dient de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant een verantwoordelijke persoon aan te duiden die waakt over de tenuitvoerlegging van het beleid met betrekking tot het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens (WG/FTP-beleid). § 2. De persoon bedoeld in § 1 stelt jaarlijks ten behoeve van de Dienst van de FOD Economie een activiteitenverslag op en bezorgt dit, uiterlijk op 31 maart van het volgend jaar, digitaal via www.registereddiamondcompanies.be of op papier aan de Dienst van de FOD Economie. Deze persoon beantwoordt naar waarheid de vragenlijst met betrekking tot de implementatie van de anti-witwaswet in de onderneming van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant, wat de Dienst van de FOD Economie in staat stelt om kennis te nemen van de WG/FT-risico's waaraan de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant is blootgesteld en om het passend karakter van de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen die ten uitvoer zijn gelegd met toepassing van artikel 8 van de wet na te gaan. § 3. De persoon bedoeld in § 1 volgt minstens eenmaal per jaar een door de Dienst van de FOD Economie erkende anti-witwasopleiding, om te voldoen aan de vereisten van artikel 8, § 2, 3°, van de wet. Deze persoon houdt het deelnamecertificaat hiervan bij en kan dit voorleggen bij een controle van de Dienst van de FOD Economie. Afdeling 2. - Interne procedures

Onderafdeling 1. - Anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid

Art. 6.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant dienen een aan hun activiteiten aangepast anti-witwasbeleid op te maken en ten uitvoer te leggen, dat hen in staat stelt om de algemene risico's op hun ondernemingsniveau vast te stellen en hun interne organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit anti-witwasbeleid dient ook een cliëntacceptatiebeleid te omvatten, dat hen in staat stelt om, bij het aanknopen van een zakelijke relatie met cliënten of bij het uitvoeren van occasionele verrichtingen voor cliënten, een voorafgaand onderzoek te verrichten naar de WG/FT-risico's die zijn verbonden aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de zakelijke relatie of de gewenste occasionele verrichting, om gedurende zakelijke relaties of occasionele verrichtingen waakzaam te blijven voor risico's, alsook om maatregelen te nemen om de geïdentificeerde risico's te verminderen, in uitvoering van artikel 8, § 2, 1°, van de wet. § 2. De onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant baseren zich hiervoor op het document "anti-witwasbeleid voor de Belgische diamanthandelaar" dat door de Dienst van de FOD Economie en door AWDC aan hen ter beschikking werd gesteld. § 3. Dit anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid stelt de onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant met name in staat hun volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van WG/FT risico's via een passende kennisname en een passend onderzoek van de kenmerken van hun cliënteel, van de door hen aangeboden producten, diensten of verrichtingen, van de betrokken landen of geografische gebieden en van de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan.

Onderafdeling 2. - Financiële embargo's

Art. 7.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant dienen het beleid met betrekking tot financiële embargo's dat door de Dienst van de FOD Economie en door AWDC in een document ter beschikking werd gesteld, toe te passen, wat het mogelijk maakt om bindende bepalingen betreffende deze financiële embargo's ten uitvoer te leggen, ten uitvoering van artikel 8, § 1, 3°, van de wet.

Onderafdeling 3. - Verzameling, verificatie en bijwerking van de identificatiegegevens

Art. 8.Teneinde te voldoen aan hun verplichting tot identificatie en de identiteitsverificatie van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet, daaronder ook begrepen de leveranciers, handelen de onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant, overeenkomstig de artikelen 26 tot en met 31 van de wet.

Art. 9.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant identificeren en verifiëren de identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die Belgische geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn door een opzoeking te doen van de identificatiegegevens via www.registereddiamondcompanies.be of via een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (http://economie.fgov.be). De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant bewaren een kopie van de webpagina met de identificatiegegevens. § 2. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant identificeren en verifiëren de identificatiegegevens van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die geen Belgische registreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn door opzoekingen te doen in betrouwbare en onafhankelijke bronnen en databanken die ter beschikking staan van de handelaren in diamant en/of synthetische diamant, overeenkomstig het anti-witwasbeleid van deze. De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent hierbij zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's.

Art. 10.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant die deelnemen aan een handelsbeurs en hierbij gebruikmaken van de in artikel 31 van de wet bepaalde mogelijkheid tot afwijking en de identiteit van de in de artikelen 21 tot en met 23 van de wet bedoelde personen tijdens de zakelijke relatie verifiëren, leggen in hun interne regels passende maatregelen vast die garanderen dat wordt voldaan aan de in voornoemd artikel 31 gestelde voorwaarden.

Onderafdeling 4. - Melding van vermoedens

Art. 11.Wanneer een onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot verrichtingen, of een feit waarvan ze kennis hebben verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, maakt hij hier overeenkomstig de artikelen 47 en 54 van de wet melding van aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), hetzij rechtstreeks, hetzij via, en dit ongefilterd, aan het meldpunt van AWDC, en dit enkel en alleen met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de informatie. Deze melding gebeurt schriftelijk of op elektronische wijze, overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de CFI. Ingeval de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant melding doet aan de CFI via AWDC, doet AWDC de melding aan de CFI in naam en voor rekening van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant dan wel in eigen naam van AWDC. In uitvoering van artikel 48 van de wet zal de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant gevolg geven aan de verzoeken van de CFI om bijkomende inlichtingen te verstrekken.

TITEL 4. - SLOTBEPALINGEN

Art. 12.Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

Met ingang van die datum vervangt dit reglement, ten aanzien van de in artikel 2 bedoelde onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant, het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, dat door het koninklijk besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 sluiten werd goedgekeurd.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 1 juli 2020 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

^