Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041357 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds, teneinde de middelen ervan toe te wijzen met ingang van 2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021020956 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het college van hoven en rechtbanken, de heer Cylny T. ; type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021030850 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 3398 van 18 maart 2021, wordt mijnheer Jorge Thierens, attaché, op 29 februari 2020 s'avonds ambtshalve uit zijn betrekking ontslagen wegens een tweede benoeming in vast dienstv type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van de richtlijn 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en van de gedelegeerde Richtlijn van de Commissie van 2 oktober 2020 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad type koninklijk besluit prom. 19/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitster van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 19/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 april 2021 wordt de heer Marc SNELS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone ZWIJNDRECHT voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041449 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3464 van 30 april 2021, wordt mijnheer Christophe Vandeplas, attaché, op 31 maart 2021 's avonds op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041461 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, in werking tredend op 30 april 2021 `s avonds, is de heer Van de Weyer G., griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aans Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, in werking tredend op 30 april 2021 `s avonds, is mevr. G(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 - ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Ri - 1 betrekking van Attaché in de klasse A2 - Attaché Operationele ondersteuning - Coördinator - Fed(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2021, - is mevr. Mathys D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 28 februari - is mevr. Anciaux Henry de Faveaux F., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot f(...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041526 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten van de vrije universiteiten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen en de toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindustrie type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de eindejaarspremies type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie aan de gezinshulpen en thuiswachten type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Addendum type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de begeleiding van de scheepvaart, wat betreft de rechtzetting van enkele coördinaten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031439 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van de WaterKlimaatHub bij VITO

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031460 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsgevoelige gebieden. - Addendum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 42.417.900,00 euro voor het boekjaar 2021 aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook aan de publiekrechtelijke vereniging De Brusselse Keukens, om de gevolgen op te vangen van de hervorming van de regelgeving betreffende gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041439 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Inruststelling Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 15 april 2021, wordt Mevrouw ELECTEUR Lena, adjunct bij VZW Rivage Den Zaet, uitstervend kader van de Diensten van het Verenigd De betrokkene wordt ertoe gemachtigd haar titel eervol te dragen.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en van duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041554 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 12 november 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend-ambtenaar en adjunct-leidend-ambtenaar (A4+) van de Diensten van het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202459 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés economisch advies macro-economie (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21151 Solliciteren kan tot 07/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0402.734.496 GESFICOM intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 29/(...) type lijst prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202479 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelorprofielen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21144 Solliciteren kan tot 07/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041376 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2020, bladzijde 60888, tot bekendmaking van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 waarbij aan de heer Depuydt A., op zijn verzoek, ontslag is verleend uit zijn ambt van no

document

type document prom. 29/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202302 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 januari 2021 tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus type document prom. 08/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202351 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2020 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 29/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202359 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de klachtencommissie inzake jeugdbijstand

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt de heer Niels GROOTAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021031464 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt mevrouw Eline CROLS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041413 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3462 van 30 april 2021, wordt de onderluitenant van het reservekader ****. ****, op 1 december 2020 benoemd in de graad van onderluitenant in het reservekader, **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2021 wordt de heer Jannie Haek benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij voor een mandaat van zes jaar. Dit besluit treedt in werking de dag wa Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, wordt mevrouw Lidia TSYGANOK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041544 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mai 2021, wordt mevrouw Aude LONGEVAL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 september Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt de heer Alain LAMBERMONT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, dat uitwerking heeft met ingang va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden van voornoemd Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 17 mei 2021, wordt mevrouw LE(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021031253 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep: * Brussel Nederlandstalig: 1 * Brussel Franstalig: 2 * Bergen: 4 - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd i type vacante bettreking prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 mei 2021, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2021-2022 als volgt vastgelegd: - 35 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 35 plaatsen voor de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021041582 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Délégués à la protection des données/Conseillers en sécurité de l'information (niveau A2) voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG21109 Solliciteren kan tot 04/06/2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) i(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk beslu - de dames JANSSENS Dominique en VERBIEST Annick en de heren DERYCKERE Koen en EVRARD Jean-Michel, (...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202432 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Specialisten (niveau A1) voor Fedris. - Selectienummer : ANG21061 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is één jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202438 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige "Adviseurs coördinatie van de dienst ICT" (niveau A3) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : AFG21006 Solliciteren kan tot 04/06/2021 via www.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202441 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Collectiebeheer (niveau B) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer : ANG21071 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er zijn 9 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202449 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Windows System Engineers (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG21083 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. De lijst va(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Windows System Engineers (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21107 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. De lij(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202465 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs (niveau A1) voor HVW. - Selectienummer : ANG21043 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er(...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202467 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-coördinatoren van de dienst ICT (niveau A3) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : ANG21019 Solliciteren kan tot en met 04/06/2021 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202472 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch assistenten (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB21008 Deze selectie werd afgesloten op 06/05/2021. Er zijn 3 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202474 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG21136 Solliciteren kan tot 07/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202496 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten BPM (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. - Selectienummer : ANG21152 Sollic(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202498 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Quality officers (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer : ANG21155 Solliciteren kan tot 04/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type document prom. -- pub. 21/05/2021 numac 2021202518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Europese Projectoproepen (niveau A1), voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : ANB21004 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er z(...) De lijst is 2 jaar geldig.
^