Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2009
gepubliceerd op 06 maart 2009

Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022106
pub.
06/03/2009
prom.
09/02/2009
ELI
eli/besluit/2009/02/09/2009022106/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, artikel 6, § 6, vervangen bij de programmawet van 9 juli 2004;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, gegeven op 15 december 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 december 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 14 januari 2009;

Gelet op het advies 45.868/1 van de Raad van State, gegeven op 27 januari 2009, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de toepassing van de welvaartsaanpassing voorzien door de wet van 23 december 2005 op het generatiepact gewijzigd door de wet van 27 december 2006 integrerend deel moet uitmaken van het economisch relanceplan van 11 december 2008 waarvan alle maatregelen gelijktijdig moeten aangenomen worden met inbegrip van de maatregelen die op een latere datum in werking zullen treden;

Overwegende dat dit plan een ondeelbaar geheel uitmaakt voor de regering dat als een geïntegreerd geheel een reglementaire basis moet krijgen en snel moet uitgevoerd kunnen worden zoals ook aanbevolen door de Europese Commissie in het kader van het Europees herstelplan aangekondigd op 26 november 2008;

Overwegende dat om die redenen aan de Raad van State het dringende advies wordt gevraagd overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en dit voor het ganse pakket van maatregelen van het economisch relanceplan, of ze nu bij wet of bij koninklijk besluit moeten worden ingevoerd;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor Personen met een handicap en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van « 4.672,12 » bepaald in het eerste lid van artikel 6, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, vervangen bij de programmawet van 9 juli 2004, wordt op 1 juni 2009 vervangen door het bedrag « 4.765,56 ».

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een Handicap zijn ieder wat haar betreft belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Mevr. J. FERNANDEZ-FERNANDEZ

^