Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009135 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009038013 bron raad van state Union professionnelle nationale des Exploitants de Manèges - Nationale Beroepsunie der Manege-uitbaters, beroepsvereniging gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen Laatst bekendgemaakte lijst : 1985, nr. 52 Samenstelling van de raad van bestuur zoals deze blij(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en organisatie van het maritiem informatiekruispunt type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009002010 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2009 is benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Officier De heer Quina Dirk, adviseur-generaal. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt zijn rang in de Orde in op 15 november type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 31 januari 2009, wordt Mevr. Sarah De Schepper, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, via vrijwillige mobiliteit, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007034 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Opname in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7338 van 18 december 2008 : Wordt kapitein-commandant-vlieger, aanvullingsofficier, S. Casteleyn, op 31 december 2008 met zijn graad en zijn anc Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na commandant vlieger D. Van Den Heuvel. Wordt l(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007033 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7341 van 18 december 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficier Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007032 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7333 van 18 december 2008, ingevolge haar tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 7 maanden, vanaf 1 april 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad Voor verdere bevordering wordt zij na geneesheer-commandant S. De Roock gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007036 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Heropname van een reserveofficier in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7340 van 18 december 2008 wordt reserveluitenant-kolonel van het vliegwezen P. Pinchart, op zijn aanvragen met zijn gra Voor verdere bevordering wordt betrokkene na luitenant-kolonel van het vliegwezen militair administ(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007038 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van hulpofficieren in het kader van de beroepsofficieren en aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7345 van 18 december 2008 : - wordt kapitein vlieger, hulpofficier, D. Van Rompaey, op 24 november Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na kapitein vlieger K. Hendrickx; - wordt kapite(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007039 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslag **** koninklijk besluit ****. 7344 van 18 december 2008, wordt kapitein ****. De Wolf op 1 november 2008 ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel va type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009167 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2008, dat in werking treedt op 31 maart 2009, is het aan de heer Dejosse, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershal Bij koninklijk besluit van 23 december 2008 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter (...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009022107 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Milieu-effectenrapport behorende bij de aanvraag voor de « extractie van mariene aggregaten op het Belgisch deel van de Noordzee » - Koninklijk besluit (...) Aan het publiek wordt kennis gegeven van het feit dat de volgende overheidsdienst een aanvraag hebb(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

decreet

type decreet prom. 05/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009027039 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer. - Addendum type decreet prom. 19/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009200825 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009174 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 2 oktober 2008 werd de heer Gosset, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 april 2009, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handels Bij beschikking van 2 oktober 2008 werd de heer Dejosse, F., door de voorzitter van de rechtban(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/01/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/470 van het College van de Franse Gemeenschap tot regeling van de toekenning van een MIVB-vrijkaart en een MTB-vrijkaart aan het personeel van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/01/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031108 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1043 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 met betrekking tot de goedkeuring en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuiszorg type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031107 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/338bis van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 23 maart 2006 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juni 2005 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de maatschappelijke actie en het gezin type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/338 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 december 2007 tot wijziging van het decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de toelagen voor de aankoop, de constructie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van bepaalde centra, diensten, huizen, organisaties of initiatieven voor beschut wonen die deel uitmaken van het beleid inzake Sociale actie, Gezin en Gezondheid en het decreet van 16 juni 2005 met betrekking tot de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de Sociale actie en het Gezin

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 29 januari 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de galerij en haar winkelpuien en de rotonde, alsook de gevel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009200845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009200844 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009200871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Libramont-Chevigny type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009200872 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een risicotoelage aan de personeelsleden die doorgaans deelnemen aan de terreinoperaties van de "Unité de Répression des Pollutions"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 09/01/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009031105 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de toekenning van steun voor de verspreiding van sprookjesvoorstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009018088 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Lambrecht, Lena, wonende te 8850 Ardooie, Oude Lichtervel Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 november 2008. Deze zaak is ing(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 Deze erkenning is geldig voor een periode van vijf jaar. Bij ministerieel besluit van 16 jan(...) type erkenning prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 28 j De erkenning is geldig voor een periode van vijf jaar.

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009200992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-economisten (niveau A) voor de dienst Markt/Economische analyse Telecom van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) (ANE09002) Na deze selectie wordt een lijst met (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 27 januari 2009 wordt artikel 2 van het min « Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activite(...) type vergunning prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 11 februari 2009 wordt artikel 2 van het mini « Artikel 2 § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen va(...) type vergunning prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 16 januari 2009 wordt het ministerieel besluit

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007035 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2009. - Erratum In het Belgisch **** ****. 47 van 10 februari 2009, 2de editie, bladzijde 9230, in de tabel, onder de kolom «*****» en tegenover de woorden « **** **** type erratum prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007055 bron ministerie van landsverdediging Vrijwillige opschorting van de prestaties Opengestelde plaatsen voor het kalenderjaar 2009. - Erratum 1 In de kolom « Opengestelde plaatsen voor het kalenderjaar 2009 », tegenover de woorden « Opper- en hoofdofficieren » dient men te lezen 40 In de kolom « Opengestelde plaatsen voor het kalenderjaar 2009 », tegenover de woorden « Onderoffic(...)

document

type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009168 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De heer Boes, R., raadsheer in het Hof van Cassatie, is voor vast aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit hof op datum van 23 maart 2009. De heer Verougstraete, I., raadsheer in het Hof van Cassatie, is voor vast aangewezen type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009172 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De heer Goldenberg, E., beslagrechter in rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 maart 2009. type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009170 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Blondeel, P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 20 maart 2009. type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009171 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik De aanwijzing van de heer Dumont, M., raadsheer in het arbeidshof te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 10 maart 2009. type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009173 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De aanwijzing van de heer Haex, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 30 maart 2009. type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De examenzittijd begint op 1 april 2009. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten o(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking der toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1980 2) Protocol tot wijzigi(...) Opzegging door de Bondsrepubliek Duitsland. Op 6 februari 2009 werd bij de Federale Overheidsdie(...)

erratum

type erratum prom. 30/04/2004 pub. 06/03/2009 numac 2009031106 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet met betrekking tot de sociale samenhang. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009200969 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige support engineer (niveau B) voor SELOR (AFG09004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatst(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009007037 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7334 van 18 december 2008 : Wordt de heer Van Schoor Michael, hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd tot Officier in de Hij zal op datum van 15 november 2008 rang in de Orde innemen. Worden benoemd tot Ridder in de L(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 februari 2009, wordt Mevr. Magdalena Van Den Broeck vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, Bij koninklijk besluit van 5 februari 2009, wordt de heer Geert De Bodt vastbenoemd in de klass(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009166 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2009; - Turnhout : 1. Deze plaat(...) - Brussel : 1 (grondgebied van het tweede kanton) (in associatie). In toepassing van artikel 43(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009009169 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Franstalige. Elke kandidatuur moet bij een ter post a

document

type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027042 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement van bodem en afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van ziekenhuis- en g(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- (...) type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027043 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement van bodem en afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van dierlijk afval.(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027044 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement van bodem en afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor de inzameling van dierlijk afva(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027047 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement van bodem en afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van afgewerkte oliën(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027045 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement van bodem en afvalstoffen. - Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke afvals(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027046 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement van bodem en afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afv(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- (...) type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027050 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement van bodem en afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van ziekenhuis-en g(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- (...) type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027049 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement bodem en afvalstoffen. - "Office wallon des déchets" . - Geregistreerde ophalers van andere dan gevaarlijke (...) BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVAL DATUM(...) type document prom. -- pub. 06/03/2009 numac 2009027048 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement bodem en afvalstoffen . - "Office wallon des déchets" . - Voor het vervoer van ander afval dan gevaarlijk af(...) BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- (...)
^