Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 12 juni 2018

Koninklijk besluit tot vervanging van twee leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012556
pub.
12/06/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vervanging van twee leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de wet van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, de artikelen 96 tot 98 van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot vaststelling van de samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009248 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, artikel 1;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen, en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, en ter vervanging van de heer Wouter Langeraert, van wie hij het mandaat zal voleindigen : de heer Kevin Florizoone, directeur van de Centrale controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 2.Wordt benoemd tot lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, en ter vervanging van de heer Philippe Vanden Broeck, van wie hij het mandaat zal voleindigen : de heer Jan Debackere, adviseur bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigden, D. DUCARME De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Ph. DE BACKER

^