Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012420 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig (...) Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012424 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ****(...) Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren(...) type wet prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018031197 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tij Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. 25/12/2017 pub. 12/06/2018 numac 2018031199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen. - Duitse vertaling van uittreksels

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018031261 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, 1°, van de programmawet van 27 december 2004. Op 13 juni 2018 verlaagt de maximumprijs Overeenkomstig artikel 420, § 3, 1°, van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Bram VERCKENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 wordt aan de heer Valère VANGEEL, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 april 2018, eervol o De heer VANGEEL wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012314 bron federale overheidsdienst justitie Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, werd aan de heer DOBBELAERE Geert, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Justitie eervol ontslag uit zijn functies verleend m Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012347 bron federale overheidsdienst justitie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 december 2017, wordt de heer Lieven SCHEPERS, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale overheidsdienst Justitie, in een betrekking va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 12/06/2018 numac 2018012392 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 12/06/2018 numac 2018012391 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 12/06/2018 numac 2018012415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 636 en 637 van het KB/WIB 92. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt mevrouw Carole CHAUMONT, geboren op 24 juli 1969, bevorderd met ingang van 1 juni 2018 door verhoging naar de hogere klasse A3 in de titel van Adviseur, op het Franse taalkade type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012556 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van twee leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012561 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, in werking tredend op 29 augustus 2018 `s avonds, is de heer Hemelaer H., hoofdsecretaris in de klasse A3 bij het parket Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, in werking tredend op 30 juni 2018 `s avonds, is mevr. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, wordt aan de heer VANDEN EEDE Roland op het einde van de maand september 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt de heer Didier HENRARD, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur Een beroep tot nietigverklaring tegen de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 28.05.2018 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brenge PR/003-0474-01 Koffiezet Best Budget 17.05.138 PR/003-0518-01 Luster M&B 1028-5H(...) type ministerieel besluit prom. 29/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende het toestaan van een uitzondering voor eCall op het principe vervat in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012494 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Opleidingsadviseur » gerangschikt in het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 30/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012538 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie, bepaald in artikel 4, tweede lid, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018201860 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2018 van 18 januari 2018 Rolnummer 6602 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 41bis van het Strafwetboek, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Grondwettelij samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...)

decreet

type decreet prom. 23/10/2017 pub. 12/06/2018 numac 2017206386 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs type decreet prom. 25/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012486 bron vlaamse overheid Decreet houdende de omvorming van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht type decreet prom. 18/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018031198 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018011906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2017 pub. 12/06/2018 numac 2018012465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van twee inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs georganiseerd in de gemeente Genappe

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012483 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de benoeming van de voorzitters, ondervoorzitters en leden van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012482 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de benoeming van de voorzitters, ondervoorzitters en leden van het Algemeen beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012484 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de aanduiding van de commissarissen van het Verenigd College bij de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012485 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de benoeming van de voorzitters, ondervoorzitters en leden van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202912 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

erratum

type erratum prom. 15/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012608 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong. - Errata

document

type document prom. 19/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202555 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders type document prom. 08/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202756 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 3 januari 1997 over de organisatie van opleidingsafdelingen in de beschermde werkplaatsen

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018031260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van Sciensano Opgesteld in toepassing van artikel 8, § 2 van de wet tot oprichting van Sciensano van 25 februari 2018; Vastgesteld door de raad van bestuur van Sciensano op haar vergadering Afdeling 1. - Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :(...) type huishoudelijk règlement prom. 08/12/2016 pub. 12/06/2018 numac 2018202899 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor huisonderwijs

document

type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren boekhoudcel (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18066 Deze selectie werd afgesloten op 29/05/2018. Er zijn 3 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige afdelingshoofden goed gebruik geneesmiddelen (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG18022 Deze selectie wer(...) Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** ****- en **** (niveau ****1) voor de Regie der Gebouwen. - **** : ****18033 Deze selectie werd afgesloten op 22/05/2018. Er zijn 3 ****(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directieassistenten (niveau B) voor Perspective.Brussels. - Selectie-nummer : AFB18004 Deze selectie werd afgesloten op 01/06/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouding Controleurs (niveau B) voor Innoviris. - Selectie-nummer : AFB18001 Deze selectie werd afgesloten op 30/05/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling voor de Federale Overheidsdienst Beleid en **** (****). - **** : ****18714 Solliciteren kan tot en met 2/07/2018 via ****.****.**** **** functiebeschrijving (****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203066 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Calltaker met kennis van Duits (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17265 Deze selectie werd afgesloten op 6/06/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijs(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig Adviseur Windows Systems Expert (niveau A3), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18122 Solliciteren kan tot 22/06/2018 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur Windows Systems Expert (niveau A3), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18103 Solliciteren kan tot 22/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2018 wordt Mevr. Charlotte ROETE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018012489 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt mevrouw Marie-Aude D.J.M. ANTOINE, administratief assistent bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij koninklijk besluit van 6 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, word(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018031204 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018 wordt mevrouw Gülseher CINAL in vast verband benoemd met de titel van attaché - klasse A1, in het Frans taalkader met ingang van 1 april 2018 met ranginnemi Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018 wordt mevrouw Eliane DELVAUX in vast verband benoemd met de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wo - wordt Anke GROOTEN, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018203117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018, wordt Mevr. COLIN Daisy, met ingang van 1 maart 2018, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Roland VANDEN EE De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 12/06/2018 numac 2018202886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 30 mei 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden : 1. als vertegenwoordi(...)
^