Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2013
gepubliceerd op 16 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse beschutte werkplaatsen voor de jaren 2013 en 2014

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202664
pub.
16/09/2013
prom.
08/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse beschutte werkplaatsen voor de jaren 2013 en 2014 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse beschutte werkplaatsen voor de jaren 2013 en 2014.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012 Bepaling van de modaliteiten inzake instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse beschutte werkplaatsen voor de jaren 2013 en 2014 (Overeenkomst geregistreerd op 24 september 2012 onder het nummer 111217/CO/327.01) HOOFDSTUK I. - Doel

Artikel 1.De ondertekenende partijen komen overeen een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers in te voeren, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, tot invoering van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en die erkend zijn door het "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" en op de werknemers die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers" verstaat men : zowel de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 3.§ 1. Deze arbeidsovereenkomst is van toepassing voor alle werknemers die voldoen aan de wetgeving terzake en meer bepaald de geldende voorwaarden voorzien in het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), voor zover ze van werkloosheidsuitkeringen zullen genieten en de leeftijdsvoorwaarden, voorzien in § 2, vervullen. § 2. De in artikel 3, § 1 bedoelde regeling geldt alleen voor de werknemers die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 de leeftijd van 58 jaar bereiken of bereikt hebben en door de werkgever ontslagen worden vóór 1 januari 2015. § 3. Voorafgaand aan de aanvraag en bij aanvang van de opzegtermijn moet de werknemer een anciënniteit van 10 jaren in de onderneming van aanvraag kunnen aantonen. Een uitzondering wordt gemaakt op deze anciënniteit voor diegenen die in een beschutte werkplaats terecht komen als gevolg van sluiting, herstructurering of vereffening van een andere beschutte werkplaats. § 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers die om dwingende reden ontslagen worden. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 4.De aanvullende vergoeding toegekend aan de bruggepensioneerde werknemer is gelijk aan de vergoeding bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 5.Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen volgens de toepassingsmodaliteiten inzake werkloosheidsuitkeringen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Het bedrag wordt elk jaar herzien volgens de herwaarderingscoëfficiënt, vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad. HOOFDSTUK IV. - Verplichtingen van de werknemer

Art. 6.De bruggepensioneerde is verplicht de werkgever op de hoogte te houden van alle gegevens die zijn statuut van bruggepensioneerde zouden kunnen beïnvloeden. HOOFDSTUK V. - Andere

Art. 7.Bij overgang van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en/of deeltijds brugpensioen naar voltijds brugpensioen zal het bedrag van de aanvullende vergoeding berekend worden op basis van een voltijds referteloon.

Art. 8.Voor alles wat er in deze collectieve arbeidsovereenkomst niet specifiek bepaald is, wordt verwezen naar de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad evenals alle reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.

Art. 9.De bepalingen inzake "werkhervatting na ontslag" van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies van 19 december 2006 van de Nationale Arbeidsraad zijn van toepassing.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst mag geen afbreuk doen aan in de onderneming bestaande overeenkomsten die gunstiger zijn voor de werknemer. HOOFDSTUK VI. - Duur van de overeenkomst

Art. 11.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^