Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade type wet prom. 17/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtmacht type wet prom. 30/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtmacht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2012012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de sectorale functieclassificatie en minimumlonen type koninklijk besluit prom. 04/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013009433 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013009434 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...) type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme, opgericht bij artikel 5, § 1 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011467 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 9 september 2013 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Ravels en Oud-Turnhout van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013014510 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013014509 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 7806/162B/27 van 14 februari 1978 en van het koninklijk besluit nr. A2/01785/162BL/XB van 14 oktober 1981, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. A2/02448/162BL/XB van 15 april 1982 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2007 betreffende de tijdelijke werkloosheid in de beschutte werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse beschutte werkplaatsen voor de jaren 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013003292 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 05/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 80 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013018390 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2013 wordt met ingang van 1 september 2013, eervol ontslag uit zijn functies van inspecteur verleend aan de heer Paul LIPPENS, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij het Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2013 wordt met ingang van 1 september 2013, eervol ont(...) type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013027183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen II en III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen en tot vervanging van bijlage III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013027184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen op de nationale rassenlijst

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013204267 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 94/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer 4786 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013204264 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer 5454 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsm Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013204270 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer 5475 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, ingesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013204271 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2013 van 9 juli 2013 Rolnummer 5496 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 147 van de programmawet van 29 maart 2012, in zoverre het artikel 198, eerste lid, 11°, van het Wetboek van de inkomstenbe(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 2 september 2013 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan de heer Macq, V., opdracht gegeven om alle functies van het openbaar ministerie waar te nemen bij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en de invordering van de milieubelasting bedoeld in de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031743 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013204986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bedrijfsadviseurs (niveau B) voor « FOREm » (AFG11121) Na de selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een (...) Toelaatbaarheidsvereisten : een nuttige beroepservaring van één jaar en één van de volgende dip(...) type lijst prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior economen bij het Prijzenobservatorium (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13130) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013003295 bron autoriteit voor financiele diensten en markten (fsma) Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 3 september 2013 w(...) De onderneming zal haar activiteiten in België uitoefenen via haar bijkantoor, gevestigd te drève d(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13099) De selectie wordt georganise(...) - Beroep 71 : luchthaveninspecteur. Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13105) De selectie wordt georganise(...) - Beroep 71 : luchthaveninspecteur. Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld die vier (...)

document

type document prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige inspecteur van vervoer (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13098) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroepen : Toelaatbaarheids(...) type document prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur van vervoer (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFG13103) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroepen : Toelaatbaarheids(...) type document prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige elektrische, mechanische, elektromechanische, elektronische en telecommunicatie controle-tekening, tekening openbare werken, bouw en cartografie (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instel(...) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroepen : - Beroep 67 : elektrische, mechanis(...) type document prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013205017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige elektrische, mechanische, elektromechanische, elektronische en telecommunicatie controle-tekening, tekening openbare werken, bouw en cartografie (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instel(...) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroepen : - Beroep 67 : elektrische, mechanis(...) type document prom. -- pub. 16/09/2013 numac 2013031747 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 september 2013 worden de heren Jalet, Vandeputte, de Wergifosse, Charlier, Lambert, Van der Ougstraete, Evrard, De Pauw en Grumeau, vanaf 1 augustus 2013 b
^