Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 juli 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024301
pub.
04/08/2014
prom.
08/07/2014
ELI
eli/besluit/2014/07/08/2014024301/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de programmawet (I) van 24 december 2002;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 270, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 4 april 2014;

Gelet op het protocol nr. 1 van 15 mei 2014 van het Sectorcomité XII - Volksgezondheid;

Gelet op het advies 52.509/1 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2013, met toepassing van het toenmalige artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en advies 56.426/3 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2014 met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2006 en 21 februari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de vermelding van het « koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten » vervangen door de vermelding van het « koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt »;2° een paragraaf 4 wordt toegevoegd, luidende : « § 4.Met uitzondering van de managementfuncties heeft elk personeelslid van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg recht op de toekenning van maaltijdcheques.

De maaltijdcheques worden toegekend in overeenstemming met de voorwaarden van het artikel 19bis, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, opdat de maaltijdcheques niet als loon worden beschouwd in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

De tussenkomst van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het bedrag van de maaltijdcheques bedraagt 4,91 EUR per maaltijdcheque; de tussenkomst van het personeelslid bedraagt 1,09 EUR per maaltijdcheque. »

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2006 en 21 februari 2011, aangevuld met vijf leden, luidende : « De hierboven vermelde weddenschalen worden gevoegd als bijlage I van dit besluit.

Het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt is niet van toepassing op deze experten.

Titel II, hoofdstuk V en Titel III van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt zijn niet van toepassing op deze experten.

De bezoldiging van deze experten omvat daarenboven de deelneming aan een groepsverzekering en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering gefinancierd door werkgeversbijdragen binnen de beperkingen van het goedgekeurde budget.

De bepalingen van de groepsverzekering worden in het groepsverzekeringsreglement vastgesteld dat door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wordt afgesloten. Het is de combinatie van een toezegging van het type vaste bijdrage voor wat de pensioenprestaties betreft en in bijzaak een toezegging van het type vaste prestaties voor wat de overlijdensprestaties betreft. De arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert de vermindering of het verlies van beroepsinkomsten van de expert tengevolge van de arbeidsongeschiktheid, aan de voorwaarden voorzien in het reglement. »

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit » vervangen door de woorden « artikel 2, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 11 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/1991 pub. 27/11/2020 numac 2020031665 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ».

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 5

Klasse 5

Klasse 5

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 5

Classe 5

A11

A21

A31

A33

A42

A51

A52

A53

0

21.880

25.880

32.380

38.880

42.570

47.360

50.360

53.360

1

22.325

26.360

32.900

39.400

43.180

47.970

50.970

53.970

2

22.770

26.840

33.420

39.920

43.790

48.580

51.580

54.580

3

23.215

27.320

33.940

40.440

44.400

49.190

52.190

55.190

4

23.660

27.800

34.460

40.960

45.010

49.800

52.800

55.800

5

24.105

28.280

34.980

41.480

45.620

50.410

53.410

56.410

6

24.550

28.760

35.500

42.000

46.230

51.020

54.020

57.020

7

24.995

29.240

36.020

42.520

46.840

51.630

54.630

57.630

8

25.440

29.720

36.540

43.040

47.450

52.240

55.240

58.240

9

25.885

30.200

37.060

43.560

48.060

52.850

55.850

58.850

10

26.330

30.680

37.580

44.080

48.670

53.460

56.460

59.460

11

26.775

31.160

38.100

44.600

49.280

54.070

57.070

60.070

12

27.220

31.640

38.620

45.120

49.890

54.680

57.680

60.680

13

27.665

32.120

39.140

45.640

50.500

55.290

58.290

61.290

14

28.110

32.600

39.660

46.160

51.110

55.900

58.900

61.900

15

28.555

33.080

40.180

46.680

51.720

56.510

59.510

62.510

16

29.000

33.560

40.700

47.200

52.330

57.120

60.120

63.120

17

29.445

34.040

41.220

47.720

52.940

57.730

60.730

63.730

18

29.890

34.520

41.740

48.240

53.550

58.340

61.340

64.340

19

30.335

35.000

42.260

48.760

54.160

58.950

61.950

64.950

20

30.780

35.480

42.780

49.280

54.770

59.560

62.560

65.560

21

31.225

35.960

43.300

49.800

55.380

60.170

63.170

66.170

22

31.670

36.440

43.820

50.320

55.990

60.780

63.780

66.780

23

32.115

36.920

44.340

50.840

0

0

0

0

24

32.560

37.400

44.860

51.360

0

0

0

0

25

33.005

37.880

0

0

0

0

0

0

26

33.450

38.360

0

0

0

0

0

0

27

33.895

0

0

0

0

0

0

0


Gezien om gevoegd te worden als bijlage I bij het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sluiten houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^