Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 31 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201517
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007201517/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1982, 25 maart 1993 en 4 juni 1999;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2007 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies nr. 42.684/1 van de Raad van State, gegeven op 17 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, 1°, a, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1982 en 4 juni 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. de rubriek « sorteren, wassen, verpakken en verwerken van vezelafval;verpakken van textielstoffen en produkten, het opslaan daartoe inbegrepen, op voorwaarde dat de laboratoria uitsluitend voor de textielnijverheid werken; » wordt vervangen door de rubriek « sorteren, wassen en verwerken van vezelafval; verpakken van vezelafval op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit; verpakken van textielstoffen en producten op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit, het opslaan daartoe inbegrepen, op voorwaarde dat de laboratoria uitsluitend voor de textielnijverheid werken; » 2. de woorden « het verpakken van watten » worden vervangen door de woorden « het verpakken van watten op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productie-activiteit;».

Art. 2.Artikel 1, § 1, 1°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit ».

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 5 februari 1974, Belgisch Staatsblad van 9 april 1974.

Koninklijk besluit van 4 oktober 1982, Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1982.

Koninklijk besluit van 25 maart 1993, Belgisch Staatsblad van 6 april 1993.

Koninklijk besluit van 4 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 22 september 1999.

^