Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 mei 2017
gepubliceerd op 08 juni 2017

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017202297
pub.
08/06/2017
prom.
13/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/13/2017202297/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2017;

Gelet op advies 61.176/1 van de Raad van State, gegeven op 5 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheidsgebied, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1982, 4 juni 1999 en 7 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1.worden de woorden "Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk" vervangen door de woorden "Paritair Comité voor de textielnijverheid"; b) de bepaling onder 1., eerste lid, wordt aangevuld met de bepalingen onder e) en f), luidende: "e) de ondernemingen die deze activiteiten, via onderaanneming of uitbesteding, laten uitvoeren in België of in het buitenland, ook al gebeurt het door juridisch gescheiden entiteiten; f) de ondernemingen die uitsluitend of hoofdzakelijk ondersteunende diensten leveren aan de textielondernemingen en voor zover deze ondernemingen niet ressorteren onder de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.".

Art. 2.In artikel 1, § 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1.worden de woorden "Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" vervangen door de woorden "Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid"; b) in de bepaling onder 1.wordt het woord "arbeiders" vervangen door het woord "activiteiten".

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 5 februari 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 april 1974.

Koninklijk besluit van 4 oktober 1982, Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1982.

Koninklijk besluit van 4 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999012461 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk en tot opheffing van het Paritair Comité voor de vlasbereiding, van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers en van het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 september 1999.

Koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

^