Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden type wet prom. 13/05/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden type wet prom. 13/05/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017031669 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015 (2) type wet prom. 13/05/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden. - Duitse vertaling type wet prom. 13/05/2017 pub. 23/06/2020 numac 2020040458 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015 . - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017010019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017010026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017010030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017010038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot uitvoering van het nationaal sociaal akkoord havens 2013-2014 voor de vaklui en kraanmannen vast dienstverband aan de haven van Gent (I) type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017010037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017011154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het vakbondsstatuut en de vakbondsopleiding type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017011202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden voor de ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017011203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van afwijkingen op de vergunnings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming en voor kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen, en tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van Boek VII van het Wetboek van economisch recht, wat betreft de aanvraag tot en behoud van de vergunning als kredietgever type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017200063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017200082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017200083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017200087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017200095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017200100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2012 houdende de vaststelling van de gecoördineerde teksten van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" en tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten die haar wijzigden type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017200628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017200889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging, voor 2016, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2006 betreffende de toekenning van een aanvullende werkloosheidsvergoeding ten gunste van sommige oudere ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2016, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017200895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017201460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" - bijdrage van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de overplaatsing van de zetel van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek" type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017200894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbruggingsploegen in de textielsector type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences" en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017201463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van de halve overbruggingsploegen in de textielsector type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen binnen de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015 gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015-2016, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015 betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de landbouw type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de grondafhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de sigaren en cigarillo's type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de rook-, pruim- en snuiftabak type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017201779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie van de uitzendkrachten in de sector van de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2001 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de productieondernemingen van gewassen en gesorteerd grind en zand type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1978 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 04/10/2021 numac 2021033229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van afwijkingen op de vergunnings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming en voor kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen, en tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van Boek VII van het Wetboek van economisch recht, wat betreft de aanvraag tot en behoud van de vergunning als kredietgever. - Duitse vertaling van uittreksels
^