Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 31 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201508
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007201508/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 29 september 1999 en 21 juni 2001;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2007 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies nr. 42.688/1 van de Raad van State, gegeven op 17 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 29 september 1999 en 21 juni 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 19 wordt vervangen als volgt : "19.het verrichten van een of meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling of distributie van goederen voor ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel of voor in het buitenland gevestigde ondernemingen, die een zelfde activiteit uitoefenen zoals bepaald in de punten 15, 16, 17 en 18, op voorwaarde dat deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit. Onder het verrichten van een of meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling of distributie van goederen wordt verstaan : het opslaan, het stouwen, het verzenden, het verpakken of herverpakken in kleinere eenheden, het merken of alle andere activiteiten gericht op de bewaring, de verkoop of de levering van goederen. Het paritair comité is niet bevoegd wanneer de onderneming valt onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf."; 2° Artikel 1 wordt aangevuld met het volgende lid : "Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit."

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 29 september 1978, Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1978.

Koninklijk besluit van 13 maart 1985, Belgisch Staatsblad van 16 april 1985.

Koninklijk besluit van 29 september 1999, Belgisch Staatsblad van 25 januari 2000.

Koninklijk besluit van 21 juni 2001, Belgisch Staatsblad van 5 september 2001.

^