Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 december 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015205352
pub.
29/12/2015
prom.
02/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 112;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de opdracht, de bevoegdheid, het statuut en de werkingsmodaliteiten van de regeringscommissaris en van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" sluiten tot bepaling van de opdracht, de bevoegdheid, het statuut en de werkingsmodaliteiten van de regeringscommissaris en van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds";

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014018153 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2 april 2014 houdende invoeging van Boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds";

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 oktober 2015;

Op voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevr. BUEKENS, Elise, wordt aangesteld tot regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds", voor onbepaalde duur.

Art. 2.De heer CLAUWAERT, Hans, wordt aangesteld tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds", voor onbepaalde duur.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014018153 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2 april 2014 houdende invoeging van Boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" wordt opgeheven.

Gegeven te Brussel, 2 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010. Koninklijk besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de opdracht, de bevoegdheid, het statuut en de werkingsmodaliteiten van de regeringscommissaris en van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" sluiten, Belgisch Staatsblad van 2 april 2014.

Koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014018153 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014202773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2 april 2014 houdende invoeging van Boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 mei 2014.

Koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015202434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn, op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 van de statuten van het fonds type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015203302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tweede verlenging van het nationaal akkoord 2013-2014 (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015203310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tweede verlenging van het nationaal akkoord 2013-2014 sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2015.

^