Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 02 september 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn, op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 van de statuten van het fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203330
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn, op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 van de statuten van het fonds (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn, op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 van de statuten van het fonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015 Vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn, op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 van de statuten van het fonds (Overeenkomst geregistreerd op 24 maart 2015 onder het nummer 126176/CO/115) Titel I. Toepassingsgebied

Artikel 1.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren.

Met "arbeiders" worden arbeiders en arbeidsters bedoeld.

Titel II. Bedragen van de bijdragen

Art. 2.Vanaf 1 januari 2014, worden de bijdragen, berekend op de brutolonen van de werklieden bedoeld in artikel 1 die in België tewerkgesteld zijn, op jaarbasis als volgt vastgesteld : - 0,50 pct. voor de vakbondspremies; - 0,065 pct. voor de vakbondsvorming; - 0,10 pct. voor de risicogroepen; - 0,55 pct. voor de beroepsopleiding.

De hierboven bedoelde bijdragen zullen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" op de volgende wijze geïnd worden : - tweede kwartaal 2015 : 1,27 pct.; - derde en vierde kwartaal 2015 : 1,26 pct.; - eerste kwartaal 2016 : 1,27 pct.; - tweede kwartaal 2016 : 1,22 pct.; - derde en vierde kwartaal 2016 : 1,21 pct..

Vervolgens wordt het : - eerste en tweede kwartaal van elk jaar : 1,22 pct.; - derde en vierde kwartaal van elk jaar : 1,21 pct..

Art. 3.Deze verschuldigde bijdragen zullen voor een onbepaalde duur geïnd worden, behalve ingeval van wijziging via collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Titel III. Eindbepalingen

Art. 4.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt met ingang van 1 april 2015 de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014 (nr. 121741 - koninklijk besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn sluiten - Belgisch Staatsblad van 13 januari 2015) tot vaststelling van de RSZ-bijdragepercentages die de werkgevers aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid" verschuldigd zijn op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 van de statuten van het fonds.

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij wordt van kracht op 1 april 2015.

Zij mag worden opgezegd door één van de partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het glasbedrijf en tot de erin vertegenwoordigde organisaties.

Art. 5.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst zal ter Griffie van de Dienst van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden neergelegd en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^