Etaamb.openjustice.be
Document van 13 juli 2017
gepubliceerd op 15 september 2017

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017204576
pub.
15/09/2017
prom.
13/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/13/2017204576/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2017. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming sluiten over de jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, artikel 25, § 1;

Gelet op het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten, artikel 10, § 1, vervangen bij het decreet van 14 februari 2011;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 105, gewijzigd bij het decreet van 2 maart 2015;

Gelet op het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014202570 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de kinderopvang sluiten betreffende de kinderopvang, artikel 12;

Gelet op het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204327 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en ondersteuning van sociale trefpunten sluiten tot erkenning en ondersteuning van sociale trefpunten, artikel 11, § 1;

Gelet op het decreet van 13 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200237 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven sluiten houdende oprichting van een Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid";

Gelet op het overleg tussen de Regering en vertegenwoordigers van de sociale partners dat heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2015 en 16 juni 2016;

Gelet op de raamovereenkomst 2016-2019 van 15 september 2016 voor de niet-commerciële sector in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 13 juli 2017;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, gegeven op 24 mei 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gewettigd is door de omstandigheid dat via de wijziging bij het besluit van 8 december 2016 verscheidene bepalingen van de raamovereenkomst voor de niet-commerciële sector in de Duitstalige Gemeenschap werden uitgevoerd en zo onder meer de berekening van de op 1 januari 2017 in aanmerking komende dienstjaren werd gewijzigd, zonder dat men de regel voor de volledige erkenning van de dienstjaren, los van de sector, voor geschoold werkliedenpersoneel of administratief personeel wou opheffen; dat dit door de wijziging bij het besluit van 8 december 2016 echter gebeurd is; dat de tot dusver bestaande uitzonderingsregeling opnieuw moet worden ingevoerd en omwille van de rechtszekerheid zo snel mogelijk in kracht moet treden; dat dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden aangenomen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Beschließt :

Artikel 1.Artikel 6, § 1, van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", vervangen bij het besluit van de Regering van 8 december 2016, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « In afwijking van het eerste lid, 2°, worden diensten in alle sectoren volledig in aanmerking genomen, voor zover het gaat om geschoold werkliedenpersoneel en administratief personeel ingeschaald in de in bijlage I vastgelegde barema's 2 tot 6. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 13 juli 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^