Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 februari 2014
gepubliceerd op 03 april 2014

Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

bron
vlaamse overheid
numac
2014201702
pub.
03/04/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/decreet/2014/02/28/2014201702/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende het beleid en het beheer van de zeehavens


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende het beleid en het beheer van de zeehavens worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° havenbestuurlijke bevoegdheden: a) het beheer en de exploitatie van het openbaar en privaat havendomein;b) de vaststelling en de inning van de havengelden in het havengebied;c) de vaststelling en de organisatie van de openbare havendiensten in het havengebied; d) de uitoefening van de bijzondere administratieve politie in het havengebied;"; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° openbare havendiensten: alle havendiensten waaraan openbaredienstverplichtingen voor het havenbedrijf verbonden zijn, die rechtstreeks of onrechtstreeks het overslag- en transportgebeuren in het havengebied ondersteunen;"; 3° aan punt 6° worden de woorden ", en dit op het grondgebied van de stad Gent, de gemeente Evergem en de gemeente Zelzate" toegevoegd;4° aan punt 11° worden de woorden "met uitzondering van de ligplaatsen" toegevoegd;5° in punt 12°, vervangen bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002035185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997 sluiten, wordt het woord "spoorwegen" vervangen door de woorden "zaten van spoorwegen";6° aan punt 12°, vervangen bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002035185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997 sluiten, worden de woorden "de ligplaatsen" toegevoegd; 7° punt 15°, opgeheven bij het decreet van 1 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200861 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet sluiten, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "15° ligplaats: het wateroppervlak dat gebruikt wordt als aanleg- of wachtplaats voor vaartuigen, of daartoe onmiddellijk in gebruik kan worden genomen;"; 8° aan punt 16° worden de woorden ";telkens met uitzondering van de ligplaatsen" toegevoegd; 9° een punt 19° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: "19° havendomein: alle domeingoederen gelegen in het havengebied waarvan het havenbedrijf eigenaar is, die aan het havenbedrijf in concessie of in beheer zijn gegeven, of waarop het havenbedrijf een recht van erfpacht of een recht van opstal heeft.".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 2, vervangen bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002035185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 1 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200861 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet sluiten, vervangen door wat volgt: " § 2. Indien de havenbedrijven de bepalingen van dit decreet en van de besluiten, genomen ter uitvoering ervan, niet naleven, kan de Vlaamse Regering de uitkeringen, vermeld in artikel 29bis, 29ter, 30 en 31 van dit decreet en in artikel 32 van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036572 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen, vermeerderd met de wettelijke verwijlintrest, tenzij de havenbedrijven binnen de twee maanden nadat hun die beslissing per aangetekende brief wordt bekendgemaakt, aan de Vlaamse Regering kunnen aantonen dat zij daaraan wel voldoen.".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.De havenbedrijven zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de naamloze vennootschappen voor zover ze niet met dit decreet of met andere wettelijke bepalingen in strijd zijn. De bepalingen van de wet van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 bron ministerie van justitie Wet betreffende het gerechtelijk akkoord sluiten betreffende het gerechtelijke akkoord, en de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zijn niet van toepassing op de havenbedrijven, evenmin als de rechtsregels die betrekking hebben op een toestand van algemene samenloop van schuldeisers. Dat geldt eveneens voor de wetten en rechtsregels die de voormelde wetten of rechtsregels zouden wijzigen, vervangen of opheffen."; 2° aan paragraaf 3, gewijzigd bij het decreet van 1 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200861 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet sluiten, worden een tweede, een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "De notulen van het directiecomité liggen ter inzage van de leden van de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur bestuursbevoegdheden overdraagt aan het directiecomité, dan wordt die overdracht expliciet bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité rapporteert ten minste trimestrieel aan de raad van bestuur over de beslissingen die het heeft genomen in het kader van de overgedragen bestuursbevoegdheden.

Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht."; 3° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "Het doel en de taken die de havenbedrijven op zich nemen ter vervulling van hun opdracht van openbare dienst" vervangen door de zinsnede "De doelstellingen van algemeen belang die het havenbedrijf nastreeft, op basis waarvan de openbare havendiensten worden vastgesteld en georganiseerd,";4° een paragraaf 6 wordt toegevoegd, die luidt als volgt: " § 6.De havenbedrijven worden, ongeacht de rechtsvorm die zij aannemen, met het Vlaamse Gewest gelijkgesteld voor de toepassing van de wetten en decreten betreffende de onroerende voorheffing.

De havenbedrijven worden, ongeacht de rechtsvorm die zij aannemen, met autonome gemeentebedrijven gelijkgesteld voor de toepassing van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De havenbedrijven worden, ongeacht de rechtsvorm die zij aannemen, met gemeenten en van de gemeenten afhangende overheden gelijkgesteld voor de toepassing van bepalingen inzake subsidies en premies.".

Art. 5.In artikel 9, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002035185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "De havenbedrijven beheren het binnen het havengebied gelegen openbaar domein waarvan zij het eigendomsrecht hebben of dat hun in beheer werd gegeven," wordt vervangen door de zinsnede "De havenbedrijven beheren het openbaar en privaat havendomein,";2° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 6.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.§ 1. De algemene havengelden vormen de retributie die de havenbedrijven van de havengebruikers kunnen vorderen als tegenprestatie voor het recht om het betrokken havengebied binnen te varen, het door te varen, er aan te meren of er te verblijven.

De algemene havengelden komen uitsluitend toe aan de havenbedrijven en de havenbedrijven zijn binnen hun havengebied als enige bevoegd voor het vaststellen en het innen of laten innen van de algemene havengelden. § 2. Naast de algemene havengelden, kunnen de havenbedrijven ook bijzondere havengelden vaststellen en innen of laten innen voor infrastructuur of specifieke diensten die de havenbedrijven aan de havengebruikers aanbieden. § 3. De havenbedrijven maken de algemene en bijzondere havengelden op transparante wijze bekend.

De havengelden worden autonoom door de havenbedrijven vastgesteld, in redelijke verhouding tot de waarde van de in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2 vermelde tegenprestaties.".

Art. 7.Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16.§ 1. Onverminderd de aan andere overheden toegewezen bevoegdheden, stellen de havenbedrijven de openbare havendiensten vast en organiseren zij die. § 2. Het havenbedrijf kan de verstrekking van de openbare havendiensten al dan niet bij wijze van concessie van openbare dienst overlaten aan private of publieke rechtspersonen.".

Art. 8.Artikel 17 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.§ 1. Het havenbedrijf stelt met betrekking tot de openbare havendiensten de openbaredienstverplichtingen vast die bij de verstrekking ervan zullen worden nageleefd. De openbaredienstverplichtingen zijn minstens gericht op de volgende doelstellingen: - het garanderen van een basisaanbod dienstverlening tegen redelijke voorwaarden aan alle havengebruikers die daar binnen redelijke grenzen om vragen; - het garanderen van de continuïteit en de regelmatigheid van de dienstverlening; - het te allen tijde garanderen van de kwaliteit van de dienstverlening; - de bescherming van de gebruiker en van het milieu bij de dienstverlening. § 2. De havenbedrijven bepalen de regeling en de gebruiksvoorwaarden van de openbare havendiensten, en maken die bekend aan de havengebruikers. § 3. Het havenbedrijf rapporteert jaarlijks aan de raad van bestuur over de naleving van de openbaredienstverplichtingen. Indien de openbare havendienst wordt verstrekt door het havenbedrijf of door een juridisch zelfstandige entiteit waarover het havenbedrijf een zeggenschap uitoefent die vergelijkbaar is met de zeggenschap die het uitoefent over de eigen diensten, wordt het rapport opgesteld door een van het havenbedrijf onafhankelijke entiteit.".

Art. 9.In artikel 18 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "in concessie dan wel" vervangen door de woorden "in eigendom overdragen dan wel in concessie of ";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "het beheer" vervangen door de woorden "het in beheer";3° paragraaf 3, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002035185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 10.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt een afdeling 1ter ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 1ter. - Gebiedsbeheer".

Art. 11.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 1ter, ingevoegd bij artikel 10, een artikel 19novies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 19novies.§ 1. Met behoud van de toepassing van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen, worden de havenbedrijven als gebiedsbeheerder van de in artikel 2, 5°, 6°, 7° en 8°, vermelde havengebieden betrokken bij het beleid en de beleidsvoorbereiding van andere overheden. Met name wordt aan de havenbedrijven voor het havengebied waarvoor zij bevoegd zijn, een adviserende bevoegdheid toegekend betreffende alle onderzoeks- en besluitvormingstrajecten op plan- en projectniveau binnen de gemeenten op wier grondgebied het betrokken havengebied zich bevindt, die een impact kunnen hebben op de exploitatie van het havengebied. § 2. Met behoud van de toepassing van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen, en met behoud van de bevoegdheden van andere overheden binnen het betrokken havengebied, kunnen de havenbedrijven als gebiedsbeheerder van de in artikel 2, 5°, 6°, 7° en 8°, vermelde havengebieden gebiedsgerichte initiatieven ontplooien.".

Art. 12.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt een afdeling 1quater ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 1quater. - Bijzondere bepaling met betrekking tot het havengebied van Gent".

Art. 13.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 1quater, ingevoegd bij artikel 12, een artikel 19decies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 19decies.Het havenbedrijf, bevoegd voor het havengebied van Gent, is, ongeacht de rechtsvorm van dat havenbedrijf, bevoegd binnen het gehele havengebied van Gent, met inbegrip van die gedeelten van het havengebied die op het grondgebied van de gemeenten Evergem en Zelzate zijn gelegen.".

Art. 14.In artikel 21, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200861 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet sluiten, worden de zinnen "De analytische boekhouding maakt bovendien een onderscheid tussen de verschillende dienstverleningen. De havenbedrijven maken gebruik van een dienst Interne Audit." vervangen door de zinnen "Vanaf 1 juli 2014 maakt de analytische boekhouding bovendien een onderscheid tussen de verschillende dienstverleningen. Vanaf 1 juli 2014 maken de havenbedrijven gebruik van een dienst Interne Audit.".

Art. 15.In artikel 22, § 1, van hetzelfde decreet wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de beslissingen tot vervreemding of hypothekering van de uitrustingsinfrastructuur, gelegen in het havengebied, waarvoor de Vlaamse Regering minder dan 10 jaar geleden een principiële beslissing heeft genomen tot toekenning van een subsidie of mede- financiering;".

Art. 16.In artikel 23 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/02/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008200861 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het gemeentedecreet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "van de raad van bestuur" telkens vervangen door de woorden "van de algemene vergadering en van de raad van bestuur";2° in paragraaf 4 worden de woorden "van de bestuursorganen" vervangen door de woorden "van de algemene vergadering en van de raad van bestuur".

Art. 17.Artikel 31 van hetzelfde decreet wordt op 1 januari 2015 opgeheven.

Art. 18.Aan artikel 263decies van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, worden de woorden "en op de autonome gemeentelijke havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende het beleid en het beheer van de zeehavens" toegevoegd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 februari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS _______ Nota Zitting 2013-2014 Stukken - Voorstel van decreet : 2336 - Nr. 1 - Amendementen : 2336 - Nr. 2 - Verslag : 2336 - Nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2336 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 19 februari 2014.

^