Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 juni 2021
gepubliceerd op 06 juli 2021

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1)

bron
vlaamse overheid
numac
2021021188
pub.
06/07/2021
prom.
25/06/2021
ELI
eli/decreet/2021/06/25/2021021188/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 JUNI 2021. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VIII) (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VIII) HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Art. 2.In afwijking van artikel 16, § 3, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 blijft het gemotiveerde verslag van een leerling rechtsgeldig bij de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs in het schooljaar 2021-2022, op voorwaarde dat nog steeds voldaan is aan de criteria, vermeld in artikel 16, § 1, eerste lid, 1° of 2°, van hetzelfde decreet. Als niet langer aan die criteria voldaan is, heft het centrum voor leerlingenbegeleiding het gemotiveerde verslag op.

Uiterlijk op 31 december 2021 maakt het centrum voor leerlingenbegeleiding van de secundaire school een nieuw gemotiveerd verslag als vermeld in artikel 352, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 op. Als er geen nieuw gemotiveerd verslag werd opgemaakt, vervalt de rechtsgeldigheid van het gemotiveerde verslag, vermeld in het eerste lid.

Art. 3.Aan artikel 37vicies quinquies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014, 21 december 2018, 22 november 2019 en 8 mei 2020, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid kunnen een schoolbestuur, verschillende schoolbesturen samen of het LOP uiterlijk op 15 november 2021 een voorstel van aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 aan de CLR voorleggen.".

Art. 4.In artikel 37vicies sexies, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018, 22 november 2019 en 8 mei 2020, wordt het jaartal "2021" vervangen door het jaartal "2022". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020886 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis sluiten tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis en van het decreet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041464 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) sluiten tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II)

Art. 5.Artikel 18 van het decreet van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020886 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis sluiten tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18.In afwijking van artikel 28 van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs kan het volwassenenonderwijs tijdens het schooljaar 2021-2022 ook als afstandsonderwijs georganiseerd worden. Dat afstandsonderwijs voldoet ten minste aan de volgende criteria: 1° het beantwoordt aan de wettelijke bepalingen van hetzelfde decreet van 15 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203402 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het decreet van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisbureaus en van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 houdende het statuut van de reisbureaus type decreet prom. 15/06/2017 pub. 10/09/2018 numac 2018031785 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuaudit systeem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (1) sluiten;2° het cursusmateriaal en de didactische middelen zijn geschikt voor multimediaal gebruik;3° de wijze van evalueren is duidelijk omschreven; 4° de deelname van cursisten wordt systematisch gevolgd.".

Art. 6.In artikel 4 van het decreet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041464 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) sluiten tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II), wordt de zinsnede "schooljaar 2020-2021" vervangen door de zinsnede "schooljaar 2021-2022". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010

Art. 7.In artikel 110/0 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015605 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020886 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis sluiten, wordt de zinsnede "2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022" vervangen door de zinsnede "2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023".

Art. 8.Aan artikel 110/25, § 1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014, 22 november 2019 en 8 mei 2020, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid kunnen een schoolbestuur, verschillende schoolbesturen samen of het LOP uiterlijk op 15 november 2021 een voorstel van aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 aan de CLR voorleggen.".

Art. 9.In artikel 110/26, § 1, tweede lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en gewijzigd bij de decreten 21 december 2018, 22 november 2019 en 8 mei 2020, wordt het jaartal "2021" vervangen door het jaartal "2022".

Art. 10.In afwijking van artikel 352, § 3, van dezelfde codex is het gemotiveerde verslag, vermeld in artikel 2, rechtsgeldig bij de overstap van een leerling van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs in het schooljaar 2021-2022, op voorwaarde dat voldaan is aan de criteria, vermeld in artikel 352, § 1, eerste lid, 1° of 2°, van dezelfde codex. Als niet langer aan die criteria voldaan is, heft het centrum voor leerlingenbegeleiding het gemotiveerde verslag op.

Uiterlijk op 31 december 2021 maakt het centrum voor leerlingenbegeleiding van de secundaire school een nieuw gemotiveerd verslag als vermeld in artikel 352, § 1, van dezelfde codex op. Als er geen nieuw gemotiveerd verslag werd opgemaakt, vervalt de rechtsgeldigheid van het gemotiveerde verslag, vermeld in het eerste lid. HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 11.Artikel 115 van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 115.In 2023 wordt het omkaderingssysteem, vermeld in artikel 29, 38, 39, 40 en 41, geëvalueerd met het oog op een mogelijke bijsturing of op de implementatie van een nieuw omkaderingssysteem, opdat het tegemoetkomt aan de noden van de sector.

De Vlaamse Regering kan verdere thema's van die evaluatie bepalen.". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft sluiten houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft

Art. 12.In artikel II.1 van het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft sluiten houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft, gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019 en 8 mei 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022" wordt vervangen door de zinsnede "2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023"; 2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "De bepalingen van hoofdstuk IV/1, IV/2 en IV/3 zijn van toepassing voor de inschrijvingen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2023-2024 en de daaropvolgende schooljaren.".

Art. 13.In artikel III.5, III.14, § 2, III.21, III.25, III.46, IV.5, IV.6, VI.3, VI.12, VI.15, VI.19 en VI.21 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019 en 8 mei 2020, worden de jaartallen "2022-2023" telkens vervangen door de jaartallen "2023-2024".

Art. 14.In artikel IV.6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019 en 8 mei 2020, worden de jaartallen "2021-2022" vervangen door de jaartallen "2022-2023".

Art. 15.In artikel IV.4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 november 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015605 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft sluiten, wordt de zinsnede "2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 en 2025-2026" vervangen door de zinsnede "2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027".

Art. 16.In artikel VII.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019 en 8 mei 2020, wordt het jaartal "2021" vervangen door het jaartal "2022". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het decreet van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/10/2020 pub. 10/11/2020 numac 2020043564 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) sluiten tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV)

Art. 17.In artikel 4 van het decreet van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/10/2020 pub. 10/11/2020 numac 2020043564 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) sluiten tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV) wordt de zinsnede "in het schooljaar 2020-2021 voor het schooljaar 2021-2022" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2022-2023".

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de jaartallen "2020-2021" vervangen door de jaartallen "2021-2022".

Art. 19.In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "in het schooljaar 2020-2021 voor het schooljaar 2020-2021 en voor het schooljaar 2021-2022" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2021-2022 en voor het schooljaar 2022-2023".

Art. 20.In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "in het schooljaar 2020-2021 voor het schooljaar 2020-2021 en voor het schooljaar 2021-2022" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2021- 2022 en voor het schooljaar 2022-2023".

Art. 21.In artikel 21 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "in het schooljaar 2020-2021 voor het schooljaar 2021-2022" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2022-2023".

Art. 22.In artikel 22 van hetzelfde decreet worden de jaartallen "2020-2021" vervangen door de jaartallen "2021-2022".

Art. 23.In artikel 23 en 24 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "in het schooljaar 2020-2021 voor het schooljaar 2020-2021 en voor het schooljaar 2021-2022" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2021-2022 en voor het schooljaar 2022-2023".

Art. 24.In artikel 24 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "in het schooljaar 2020-2021 voor het schooljaar 2020-2021 en voor het schooljaar 2021-2022" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2021-2022 voor het schooljaar 2021-2022 en voor het schooljaar 2022-2023". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het decreet van 12 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030376 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) sluiten tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VI)

Art. 25.In artikel 3 van het decreet van 12 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030376 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) sluiten tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VI) wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 26.In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 27.In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 28.In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 29.Aan artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.Het leerkrediet, vermeld in artikel II.203 van dezelfde codex, van een student die tijdens het academiejaar 2020-2021 na deelname aan de laatste examenkans niet geslaagd is voor een opleidingsonderdeel en waarvoor die student verklaart dat hij zich bevond in een overmachtssituatie die toe te schrijven is aan de COVID-19-maatregelen, wordt aan die student teruggegeven voor de opgenomen studiepunten die betrekking hebben op het opleidingsonderdeel waarvoor de student niet geslaagd is.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt het leerkrediet van een student die in het academiejaar 2020-2021 voor 15 maart 2021 van opleiding of instelling veranderd is, of van een student die naar een opleiding van het hoger beroepsonderwijs overgestapt is, aan de student teruggeven voor de opgenomen studiepunten in de initiële opleiding in het academiejaar 2020-2021 waarvoor hij niet geslaagd was in de eerste examenkans van dat academiejaar, als die student verklaart dat hij zich bevond in een overmachtssituatie die toe te schrijven is aan de COVID-19-maatregelen."; 2° in paragraaf 2 wordt de zin "Studenten die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, die zich tijdens het academiejaar 2020-2021 in een overmachtssituatie bevonden die toe te schrijven is aan COVID-19 en die daardoor na deelname aan hun laatste examenkans niet geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel, kunnen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering rechtstreeks een aanvraag indienen om hun leerkrediet aan te passen." vervangen door de zin "Studenten die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, die zich tijdens het academiejaar 2020-2021 in een overmachtssituatie bevonden die toe te schrijven aan de COVID-19-maatregelen en die daardoor ofwel na deelname aan de laatste examenkans niet geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel, ofwel na deelname aan de eerste examenkans niet geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel en veranderd zijn van opleiding of overgestapt zijn naar een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, kunnen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering rechtstreeks een aanvraag indienen om hun leerkrediet aan te passen."; 3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "COVID-19" vervangen door de woorden "de COVID-19-maatregelen";4° in paragraaf 3, tweede lid, 2°, worden tussen de woorden "de onderwijsinstelling" en de woorden "waar de student" de woorden "of onderwijsinstellingen" ingevoegd;5° in paragraaf 3, tweede lid, 3°, wordt het woord "COVID-19" vervangen door de woorden "de COVID-19-maatregelen"; 6° in paragraaf 3, tweede lid, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° het aantal opgenomen studiepunten voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student niet geslaagd is, ofwel na deelname aan de laatste examenkans, ofwel na deelname aan de eerste examenkans waarna de student veranderd is van opleiding of overgestapt is naar een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, en waarvoor het leerkrediet wordt teruggevraagd.".

Art. 30.In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 14" vervangen door de zinsnede "artikel 13".

Art. 31.In artikel 17 van hetzelfde decreet wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 32.In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 33.In artikel 19 van hetzelfde decreet wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 34.In artikel 20 van hetzelfde decreet wordt de datum "31 augustus 2021" vervangen door de datum "31 december 2021". HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding

Art. 35.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2021, met uitzondering van artikel 29, dat in werking treedt op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 juni 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Stukken:- Voorstel van decreet : 850 - Nr.1 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 850 - Nr. 2 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 23 juni 2021.

^