Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 november 2019
gepubliceerd op 11 december 2019

Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2019015605
pub.
11/12/2019
prom.
22/11/2019
ELI
eli/decreet/2019/11/22/2019015605/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2019. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijziging van het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft sluiten houdende

wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft

Art. 2.In artikel II.1 van het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft sluiten houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de jaartallen "2018-2019" worden vervangen door de jaartallen "2019-2020 en 2020-2021";2° het woord "lopende" wordt opgeheven; 3° er wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van hoofdstukken, IV/1, IV/2 en IV/3 zijn van toepassing voor de inschrijvingen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 en verder.".

Art. 3.Artikel II.2, II.18, § 1, tweede lid, II.39, III.1, 1°, 2°, 5°, III.2 en III.14, § 1, tweede lid, en V.33, van hetzelfde decreet worden opgeheven.

Art. 4.In artikel III.5, III.14, § 2, III.21, III.25, III.46, IV.5, IV.6, VI.3, VI.12, VI.15, VI.19 en VI.21, van hetzelfde decreet worden de jaartallen "2020-2021" telkens vervangen door de jaartallen "2021-2022".

Art. 5.In artikel IV.6 van hetzelfde decreet worden de jaartallen "2019-2020" vervangen door de jaartallen "2020-2021".

Art. 6.In artikel IV.4 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023" vervangen door de zinsnede "2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025".

Art. 7.In artikel VII.1 van hetzelfde decreet wordt het jaartal "2019" vervangen door het jaartal "2020". Afdeling 2. - Wijziging van het decreet basisonderwijs

Art. 8.In artikel 37vicies quinquies, § 1, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012203962 bron vlaamse overheid Decreet houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "In afwijking van het eerste lid kunnen een schoolbestuur, verschillende schoolbesturen samen of het LOP uiterlijk op 15 december 2019 een voorstel van aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 voorleggen aan de CLR.".

Art. 9.In artikel 37vicies sexies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012203962 bron vlaamse overheid Decreet houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018, wordt de datum "15 februari 2019" vervangen door de datum "31 januari 2020". Afdeling 3. - Wijziging van de Codex Secundair Onderwijs

Art. 10.In dezelfde codex wordt in titel 2, hoofdstuk 1/1, een artikel 110/0 ingevoegd dat luidt als volgt : "

Art. 110/0.De bepalingen in hoofdstuk 1/1 en 1/2 zijn enkel nog van toepassing voor de inschrijvingen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021.".

Art. 11.In artikel 110/25, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011202856 bron vlaamse overheid Decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010 sluiten, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012203962 bron vlaamse overheid Decreet houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "In afwijking van het eerste lid kunnen een schoolbestuur, verschillende schoolbesturen samen of het LOP uiterlijk op 15 december 2019 een voorstel van aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 voorleggen aan de CLR.".

Art. 12.In artikel 110/26, § 1, van dezelfde codex, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011202856 bron vlaamse overheid Decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010 sluiten, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012203962 bron vlaamse overheid Decreet houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018, wordt de datum "1 maart 2019" vervangen door de datum "31 januari 2020". HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

Art. 13.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 november 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Nota Zitting 2019-2020 - Voorstel van decreet : 115 - Nr. 1 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 115 - Nr. 2 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 13 november 2019.

^