Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 januari 2020
gepubliceerd op 04 maart 2020

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 november 2018 tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020200981
pub.
04/03/2020
prom.
23/01/2020
ELI
eli/besluit/2020/01/23/2020200981/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JANUARI 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 november 2018 tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betreffende de gezinsbijslagen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betreffende de gezinsbijslagen, artikel 11, tweede lid, 1°, 2° en 4°;

Gelet op het besluit van de Regering van 29 november 2018 tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betreffende de gezinsbijslagen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 oktober 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 4 oktober 2019;

Gelet op het advies van de Raad voor Gezinsbijslagen, gegeven op 2 juli 2019;

Gelet op advies 66.752/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 11 van het besluit van de Regering van 29 november 2018 tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betreffende de gezinsbijslagen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden "minstens 24 dagen" vervangen door de woorden "meer dan 175 uur";2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "in het kader van een statuut" vervangen door de woorden "als statutair personeelslid".

Art. 2.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende : "8° activiteiten in het kader van een arbeidsovereenkomst die gesloten werd met een beschermde werkplaats die erkend is in het kader van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden."

Art. 3.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : "In afwijking van het eerste lid leidt het ontvangen van de volgende uitkeringen er niet toe dat het kind beschouwd wordt als 'persoon die een winstgevende activiteit uitoefent' : 1° de vergoeding vermeld in artikel 36quater, § 1, 8°, en § 5, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;2° de stage-uitkering vermeld in artikel 36quater, § 4, van hetzelfde besluit;3° de terugbetaling van de kosten vermeld in artikel 7 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 november 1995 betreffende de stages tot beroepsreadaptatie van gehandicapten en de vergoeding die werd uitbetaald op basis van de in hetzelfde artikel vermelde verzekering;4° de premie en de terugbetaling van de reiskosten vermeld in artikel 4 van het besluit van de Regering van 18 januari 2002 betreffende de oriëntatiestage;5° de premie vermeld in artikel 15 van het besluit van de Regering van 13 december 2018 betreffende beroepsopleidingen voor werkzoekenden;6° de reiskostenvergoeding vermeld in artikel 16 van hetzelfde besluit;7° de schadevergoeding die werd uitbetaald op basis van de verzekeringspolis vermeld in artikel 21 van hetzelfde besluit; 8° de schadevergoeding die werd uitbetaald op basis van de verzekeringspolis vermeld in artikel 45 van hetzelfde besluit."

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 46.1 ingevoegd, luidende : "Art. 46.1 - Overgangsbepaling De in de zin van artikel 55 van het besluit van de Regering van 13 december 2018 betreffende beroepsopleidingen voor werkzoekenden bij wijze van overgangsregeling ontvangst van de uitkeringen vermeld in het besluit van de Executieve van 12 juni 1985 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan de personen die een beroepsopleiding ontvangen, met uitzondering van de premie vermeld in artikel 32 van hetzelfde besluit van de Executieve, leidt er niet toe dat het kind beschouwd wordt 'persoon die een winstgevende activiteit uitoefent'."

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019, met uitzondering van artikel 1, 1°, dat in werking treedt op 1 april 2020.

Art. 6.De minister bevoegd voor Gezin is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 23 januari 2020.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Vice-Minister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting A. ANTONIADIS

^