Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is mevr. Busschaert C., griffier bij de ondernemingsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, op haar verzoek in rust Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020, wordt Mevr. Laure HELBERT rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt ve Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020200665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 februari 2020, wordt aan de heer DUFER Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof van type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020200668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 februari 2020, wordt aan de heer VANDERVORST Werner op het einde van de maand mei 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020 wordt de heer Marc DE SMET, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 december 2020 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020020447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2019-2020 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Verlenging van het mandaat van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 20 januari 2020 wordt, met ingang van 22 januari 2020, het mandaat verlengd van de heer Luc MEERKENS als titular

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201092 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2019 van 27 juni 2019 Rolnummer 6964 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 319, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 63, derde lid, van het Wetboek van de belastin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020382 bron brussels parlement Oproep tot kandidaten voor de functie van Brussels ombudsman/ombudsvrouw Met toepassing van het gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman van 26 april en 16 mei 2019, wordt de ombudsman/ombudsvrouw aangestel(...) Duur van het mandaat De duur van het mandaat is vijf jaar. Op het einde van elk mandaat wordt(...) type decreet prom. 23/01/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020200981 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 november 2018 tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020200667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 10 september 2019 werd de heer VANDERVORST Werner, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 19 februari 2020 werd de heer DEBRY Francis, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020030198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de gewestelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen, wijzigen en opheffen van de bijzondere bestemmingsplannen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020040466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020040494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift 2020-2021 voor het lezen en het produceren van geschreven stukken in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020040496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201216 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés Risk Management (m/v/x). - BFG19181 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten o(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

document

type document prom. 12/07/2019 pub. 04/03/2020 numac 2020200980 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit type document prom. 31/10/2019 pub. 04/03/2020 numac 2020200977 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2019 wordt de heer Adrien QUATANNENS, geboren op 10 januari 1989, met ingang van 1 september 2019, in vast dienstverband benoemd, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstali type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020 wordt Mevr. Salima KEMPENAER, geboren op 21 november 1984, met ingang van 21 september 2019, in vast dienstverband benoemd, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020 wordt Mevr. Justine PECCEU, geboren op 27 juni 1984, met ingang van 3 december 2019, in vast dienstverband benoemd, met als titel Attaché in de klasse A2 op het Franstalig taalkad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020 wordt mevrouw Ann COENEN met ingang van 1 februari 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2019 wordt de heer Damien DELATOUR met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot regeningscommisaris bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 22 februari 2(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt de heer GILLES Denis, met ingan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020397 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie `Voormalige leden Kamer en/of Senaat' Als gevolg van het ontslag van een lid dient de Kamer van volksvertegenwoordigers ove Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deonto(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020396 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid `arts' van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Gelet op het overlijden van een plaatsvervangend lid dient de Kamer, overeenkomstig de beslissing van d Gelet op artikel 24, § 7, vierde lid, van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeni(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020406 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het ambt van Franstalige federale ombudsman/-vrouw De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 20 februari 2020 beslist om over te gaan tot een nieuwe oproep tot kandidaten voor het ambt v Taakomschrijving De ombudsmannen hebben tot taak : 1. klachten te onderzoeken over de werking(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020020449 bron gewestelijke overheidsdienst brussel ACTIRIS. - Oproep tot vrijwillige Intraregionale mobiliteit - 1 Vacante betrekking van eerste attaché in de Franse of Nederlandse taalrol. - Expert certificatie A2 Er is 1 betrekking van eerste attaché (M/V/X - rang A2) behorend tot he(...) De vrijwillige intraregionale mobiliteit geldt voor statutaire personeelsleden, m.u.v. medewerkers (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020200666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Al De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020200669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Werner VANDERVORS De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201217 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg : Attachés Risk Management (m/v/x). - BNG19186 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afg(...) type document prom. -- pub. 04/03/2020 numac 2020201238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs speciale technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20095 Solliciteren kan tot 18/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^