Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2020 pub. 04/02/2020 numac 2020010310 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende bepaling van andere afwijkingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 2019 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies der hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. 23/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020040170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2018

decreet

type decreet prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020200545 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, om richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 gedeeltelijk om te zetten (1) type decreet prom. 23/01/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020200981 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 november 2018 tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de sturingsgroep voor het begeleiden, evalueren en voorstellen van aanpassingen van het experimentele stelsel voor de ontplooiing van de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten in het vierde, vijfde en zesde jaar van het kwalificerend onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap de la tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene raad voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020010329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van de inrichtingen voor officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020010330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het referentiesysteem van de initiële competenties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2020020139 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 ter bepaling bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal, de uitoefenings-modaliteiten van het advies van de administratief coördinator in de zaken die behoren tot zijn bevoegdheid en houdende diverse bepalingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020143 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020020191 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020201 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaalculturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van een regeringscommissaris voor de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020200466 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles Bastogne" in de gemeenten Bertogne, Bertrix, Fauvillers, Houffalize, Libin, Libramont-Chevigny, Martelange, Paliseul, Saint-Hubert en Vaux-sur-Sûre op 2 februari 2020 type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020200547 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië)

document

type document prom. 23/01/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020201454 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de inhoudelijke zwaartepunten voor gezondheidspromotie in 2020 en 2024
^