Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 december 2001
gepubliceerd op 17 januari 2002

Decreet tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029028
pub.
17/01/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/decreet/2001/12/20/2002029028/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2001. - Decreet tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen wat volgt : Afdeling 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een materie bedoeld in artikel 127, § 1, 1°, van de Grondwet. Afdeling 2. - Het rooster van de toewijsbare frequenties

Art. 2.De bijgesloten frequentielijst vormt het rooster van de frequenties in de Franse Gemeenschap die toegewezen kunnen worden aan de private diensten voor klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz.

De Regering bepaalt de wijzen waarop de in het eerste lid bedoelde frequentielijst gewijzigd kan worden, zonder dat deze wijzigingen afbreuk doen aan de rechten die voortvloeien uit de verleende toelatingen.

Voor iedere toewijsbare frequentie worden, bij de bekendmaking van de aanbesteding zoals bedoeld in artikel 38 van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep in de Franse Gemeenschap, de geografische gegevens van de zendplaats, de antennehoogte, het effectief uitgestraald vermogen en de eventuele richtingverminderingen bepaald door de Regering, op eensluidend advies van het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, en worden deze verleend met de toekenning van de vergunning en van de frequenties of frequentienetten.

Het in artikel 3 bedoelde eensluidend advies wordt uitgebracht binnen de twee maanden.

Art. 3.In artikel 40, tweede lid, van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep in de Franse Gemeenschap worden de woorden « binnen de drie maanden » vervangen door de woorden « binnen de twee maanden ».

Art. 4.Artikel 36, tweede lid, van voornoemd decreet van 24 juli 1997 wordt vervangen door de volgende bepaling : « Het in het eerste lid bedoeld eensluidend advies wordt uitgebracht binnen de twee maanden. » Afdeling 3. - Schoolradio's

Art. 5.Artikel 42, 1°, van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep in de Franse Gemeenschap wordt vervangen door de volgende bepaling : « het effectief uitgestraald vermogen is beperkt tot 30 watt. » Afdeling 4. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 6.Artikel 45, eerste lid, van voormeld decreet van 24 juli 1997 wordt opgeheven.

Art. 7.Dit decreet treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen.

Brussel, op 20 december 2001.

De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Cultuur, Begroting, Openbaar Ambt, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER De Minister van Jeugdbijstand en Gezondheidszorg, Mevr. N. MARECHAL _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Document van de Raad. - Ontwerpdecreet, nr. 202-1.

Zitting 200-2002.

Document van de Raad. - Amendementen in commissie, nr. 202-2. - Verslag nr. 202-3. - Amendementen in de zitting, nr. 202-4.

Integrale verslagen. - Bespreking. Zitting van 10 december 2001. - Stemming. Zitting van 11 december 2001.

Bijlage Bijlage bij het decreet tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^