Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 oktober 2010
gepubliceerd op 22 december 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 100 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029624
pub.
22/12/2010
prom.
21/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/21/2010029624/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 100 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" en de private diensten voor klankradio-omroep (1) sluiten betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2009 houdende coördinatie van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2009 houdende coördinatie van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op artikel 99;

Overwegende dat het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd door het internationaal recht, inzonderheid door artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de Mens, artikel 19 van het Internationaal Pact inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 10 van het Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 9 van de Kader-Overeenkomst voor de bescherming van de nationale minderheden;

Overwegende dat de vrijheid van meningsuiting door artikel 25 van de Grondwet wordt gewaarborgd;

Overwegende dat de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie die aangelegenheid op federaal niveau regelt;

Overwegende dat artikel 13, tweede lid, van voornoemde wet bepaalt dat het BIPT, voor de toewijzing en de coördinatie van radiofrequenties, rekening houdt met onder meer de internationale, regionale of bijzondere overeenkomsten alsook met de Europese bepalingen inzake de harmonisatie van radiofrequenties;

Overwegende dat artikel 14 van voornoemde wet bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de technische voorschriften betreffende het gebruik van de radiofrequenties en de technische voorschriften betreffende het toekennen van radiofrequenties die uitsluitend voor omroepsignalen zijn bestemd, die gemeenschappelijk moeten blijven voor het geheel van de radioberichtgeving, ongeacht hun bestemming, bepaalt;

Overwegende dat artikel 17 van voornoemde wet bepaalt dat de coördinatie van radiofrequenties voor radio-omroep wordt geregeld door een samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen, met toepassing van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Overwegende dat het in ministerraad overlegd koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van voornoemde wet niet werd goedgekeurd;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord ter uitvoering van artikel 17 van voornoemde wet niet werd aangenomen;

Overwegende dat de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving (artikel 156) heeft opgeheven;

Overwegende dat ze zodoende het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz - 108 MHz heeft opgeheven;

Gelet op de wetgevingsleemte van de federale Staat;

Overwegende dat het noodzakelijk is een frequentie aan te passen;

Overwegende dat dringend moet worden gehandeld, inzonderheid omdat het BIPT de dienstenuitgevers die niet over een toewijzing beschikken, wil sanctioneren;

Op de voordracht van de Minister belast met de audiovisuele sector;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 99 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2009 houdende coördinatie van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2009 houdende coördinatie van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, stelt de Regering de lijsten vast van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven.

Art. 2.Voor elke radiofrequentie bepaalt de Regering de geografische coördinaten, de hoogte van de antenne boven de grond, de maximumwaarde van het effectief uitgestraald vermogen en de opgelegde attenuaties.

Art. 3.Aan de dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven kan worden toegewezen : BRUXELLES 100 MHz

Naam van het station :

BRUXELLES

Frequentie :

100 MHz

Identificatie :

1000.0

Geografische coördinaten :

50 N 49 18/004 O 20 37

Totaal EUV :

9000 W (39,5 dBW)

Directiviteit van de antenne :

D

Hoogte van de antenne boven de grond :

83 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

7.0

90

2.0

180

0.0

270

3.0

10

6.0

100

1.0

190

0.0

280

4.0

20

6.0

110

1.0

200

0.0

290

5.0

30

6.0

120

0.0

210

0.0

300

6.0

40

6.0

130

0.0

220

0.0

310

6.0

50

5.0

140

0.0

230

1.0

320

6.0

60

4.0

150

0.0

240

1.0

330

6.0

70

3.0

160

0.0

250

2.0

340

7.0

80

3.0

170

0.0

260

3.0

350

7.0


Art. 4.In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven waarvoor een voorafgaand technisch akkoord werd bereikt binnen de werkgroep opgericht bij beslissing van het Overlegcomité Federale Regering - Executieven van de Gemeenschappen en Gewesten van 20 april 2005, wordt de vermelding « De frequentie Bruxelles 100.0 MHZ en de daarmee verband houdende technische kenmerken » afgeschaft.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister bevoegd voor de Audiovisuele Sector wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 oktober 2010.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

^