Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001241 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 2 en 8 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001244 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 15 en 16 september 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001243 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 30 oktober 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001242 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001245 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 6 en 13 mei 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001246 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001013140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001013190 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot fusie van het "Waarborg- en Sociaal fonds der textielnijverheid" en van het "Waarborg- en Sociaal fonds van het breiwerk" en tot coördinatie van de statuten type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001022995 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001022996 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002009039 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2001 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen, de heer Luyten, D., wonende te Schoten, voor een termijn eindigend op 10 juni 2006; Bij koninklijk besluit van 7 december 2001 is de heer Duthieuw, D., wonende te Zuienkerke, beno

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 17/01/2002 numac 2001003662 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 10 december 2001 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002035016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden waaraan opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie op school

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002009041 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Doornik Bij beschikking van 21 december 2001 werd de heer Gille, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 28 januari 2002, om het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, B.A. 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036487 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende tweede gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002027012 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van de koninklijke besluiten van 20 mei 1925, 10 november 1925, 28 februari 1927, 9 november 1934 en 1 juli 1937 waarbij de bescherming van de bronnen van het natuurlijk mineraalwater SPA van openbaar nut wordt verklaard, waarbij een beschermingsperimeter wordt afgebakend of uitgebreid en waarbij de werken worden bepaald die niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd binnen die perimeter type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002027011 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002027013 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002035018 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 september 1999 betreffende de bijzondere terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor sommige personeelsleden van het voltijds gewoon secundair onderwijs en van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra

mededeling

type mededeling prom. 20/08/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001058 bron ministerie van binnenlandse zaken Herinnering aan de verplichting van iedere kandidaat-vluchteling tot keuze van woonplaats en aan de verplichting tot mededeling van elke wijziging ervan aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de **** en aan de Dienst Vreemdelingenzaken. - **** vertaling

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008518 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen personeelswerk voor het **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stag(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. Van **** ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008519 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** (****/****) voor het Koninklijk Meteorologisch **** (****01034). - Uitslagen **** van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage(...) 1. ****, ****, Tienen 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4.(...) type samenstelling prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** **** voor de Koninklijke Sterrenwacht van **** (****/****) (****01033). - Uitslagen **** van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****

document

type document prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008522 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verificateurs (rang 26) voor het Ministerie van Financiën (ANG01028). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Peeters, Karl, Dessel 2. Van Den Borre, Stev(...) 3. Valcke, Luc, Wervik 4. Umans, Bert, Neerpelt 5. Hubin, Chris, Boutersem 6. Vandersti(...) type document prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008523 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige geneesheren voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking (AFG01841). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toel(...) 1. Braibant, Ghislaine, Dilbeek 2. Huyghe, Isabelle, Ixelles 3. Van Beckhoven, Dominique, E(...) type document prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (m/v) van het Ministerie van Financiën (ANG01025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Vermeulen Hans, Putte 2(...) 3. Delecluyse, Frederik, Oostende 4. Driesen-Schepens, Inny, Retie 5. Van Acker, David, Di(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008525 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor de ****.****. **** en **** **** **** (****01457). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het(...) Geen geslaagde sollicitanten.

document

type document prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2001008524 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs bouwkunde (rang A1) (m/v) voor de Administratie Wegen en Verkeer - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01032). - Uitslagen Rangschi(...) 1. Maes, Jurgen, Vlezenbeek 2. Cornelis, Bram, Asse 3. Grooten, Lina, Affligem 4. De Ko(...) type document prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige seniorauditors , (rang A1), voor de Interne Audit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV01028). - Uitslagen 1. Segers, Ludo, Ternat 2. François, Hilde, Kasterlee 3. Fransen, Johan, Gent (...) type document prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige ervaren programmaleider voor loopbaanoriëntatie , voor de administratie Personeelsontwikkeling, afdeling Vorming, van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV01029). - Uitslagen 1. Deturck, Pieter(...) 2. Verschueren, Leo, Ekeren 3. Smet, Martin, Sint-Niklaas type document prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs , (rang 26), voor het Ministerie van Financiën (ANG01846). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van deze selectie voor toelating tot de stage : 1. Sommen, Rudy, Le(...) 2. Mathijs, Daniel, Asse 3. De Vleeschauwer, Nele, Zwalm 4. Vanoppen, Jan, Hasselt 5. B(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** (****01842). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : ****, ****, ****-****-**** (...) type samenstelling prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** controleurs , voor het Bestuur van de Luchtvaart (rang 26) (****01827). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 3. ****, ****, ****-**** 4. ****, ****-****(...) type samenstelling prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van technicus der **** (rang 20), voor het Koninklijk Museum van **** (****01035). - Uitslagen Rangschikking van de ges(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-****

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002015005 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 december 2001 heeft de heer **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****-****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002009040 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1 . Een van de plaatsen van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, gepublic(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2002 numac 2002008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwervingen. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** verificateurs, voor het Ministerie van **** (****01064). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)
^