Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 juli 2017
gepubliceerd op 20 oktober 2017

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

bron
vlaamse overheid
numac
2017013208
pub.
20/10/2017
prom.
07/07/2017
ELI
eli/decreet/2017/07/07/2017013208/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JULI 2017. - Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 KREDIETEN LOPEND JAAR

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2017 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

-

-

Verminderingen

28.600

95.030


Art. 2.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2017 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

43.920

45.903

Verminderingen

-

-


Art. 3.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2017 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

-

-

Verminderingen

49.292

38.016


Art. 4.De raming van de variabele kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap wordt voor het begrotingsjaar 2017 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele kredieten

Vermeerderingen

7.214

Verminderingen

-


Art. 5.De raming van de variabele kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet wordt voor het begrotingsjaar 2017 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele kredieten

Vermeerderingen

-

Verminderingen

2.519


Art. 6.De raming van de variabele kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2017 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele kredieten

Vermeerderingen

30.027

Verminderingen

-


Art. 7.De raming van de terugbetalingen van leningen voorzien onder titel III worden voor het begrotingsjaar 2017 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele kredieten

Vermeerderingen

-

Verminderingen

20.478


Art. 8.In uitvoering van artikel 10, § 1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt de raming van de kasuitgaven aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Kasuitgaven

Vermeerderingen

-

Verminderingen

83.284


OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 9.Artikel 9 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2016 overgedragen naar het begrotingsjaar 2017 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2017.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

FILMKEURING

HB0-1HCI2AA-WT

AAN HET EVA VVM DE LIJN IN HET KADER VAN AANKOOP ROLLEND MATERIEEL (TRAM)

MB0-1MEF5AY-IS


§ 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2017 overgedragen naar het begrotingsjaar 2018 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2018.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN DOOR MIDDEL VAN DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62BIS VAN DE B.F.W. VAN 16 JANUARI 1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13 JULI 2001)

CB0-1CBB2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR INDEXERING VAN SALARISSEN EN SALARISTOELAGEN, DE SCHOOLPREMIES EN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE PROGRAMMATIES

CB0-1CBB2AB-PR

VAK/VEK BUFFER

CB0-1CBB2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR ALLERHANDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VOOR DE INVOERING VAN DE WEGBEPRIJZING IN VLAANDEREN

CB0-1CBX2AC-PR

PROVISIE VOOR INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN ENERGIE-EFFICIENTIE

CB0-1CBX2AC-PR

VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN

CB0-1CBX2AD-PR

COMPENSATIE VOOR DE GEDERFDE INKOMSTEN INGEVOLGE DE VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR HET K.I. VAN NIEUW MATERIAAL EN OUTILLAGE, EN VOOR HET K.I. VAN ENERGIEZUINIGE WONINGEN EN GEBOUWEN

CB0-1CDB2AA-WT

WOONGERELATEERDE FISCALE UITGAVEN

CB0-1CDB2AN-WT

FISCALE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN- EN PWA-CHEQUES

CB0-1CDB2AO-WT

VOOR HET NEMEN VAN PARTICIPATIES IN PMV (OA ZAAIKAPITAALFONDS VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM) (PRO MEMORIE)

CB0-1CEX2AA-PA

IN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

CB0-1CEX2AA-PA

IN DE VMH

CB0-1CEX2AA-PA

KREDIETVERLENINGEN AAN EN DEELNEMINGEN IN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN EN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2AA-PA

DEPARTEMENT FB - DEELNEMINGEN AAN BEDRIJVEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2AA-PA

OPLEIDINGS- EN ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR TECHNOLOGIE IN KADER VAN SALK

FB0-1FHE2AF-WT

ONDERSTEUNEN VAN TEWERKSTELLING IN CULTURELE SECTOR (DECREET VAN 7 MEI 2004)

HB0-1HCI2AK-WT

KUNSTWERKEN EN CULTUURGOEDEREN VOOR DE COLLECTIE VLAANDEREN

HB0-1HEI2AA-WT

GROENE WARMTE

LE0-1LEB2AA-WT

KAPITAAL LUCHTHAVENMAATSCHAPPIJEN

MB0-1MDF2ZZ-PA

AAN HET EVA VVM DE LIJN IN HET KADER VAN DE STATIONSOMGEVINGEN

MB0-1MEF5AY-IS

DE WERKVENNOOTSCHAP

MB0-1MHF5AY-IS

TERUGBETALING AAN NEDERLAND VAN DE DOOR DEZE STAAT GEDANE INVESTERINGSUITGAVEN met betrekking tot DE WESTERSCHELDE EN HET ZEEKANAAL GENT-TERNEUZEN (PRO MEMORIE)

MB0-1MIF2AH-WT

INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE LUCHT- HAVENS

MBU-3MFF2ZZ-PR

VOOR LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE R1 - RING OM ANTWERPEN

MB0-1MHF2AH-WT

AUDIT VLAANDEREN - LONEN (overdracht voor begrotingsartikel beperkt tot kredietsaldo op basisallocatie Audit Lokalen Besturen na verrekening gemeenschappelijke kosten)

PF0-1PAA2ZZ-LO

AUDIT VLAANDEREN - WERKING EN TOELAGEN (overdracht voor begrotingsartikel beperkt tot kredietsaldo op basisallocaties Audit Lokalen Besturen na verrekening gemeenschappelijke kosten)

PF0-1PAA2ZZ-WT

PROVISIONEEL KREDIET VOOR FINANCIERING ZERO-EMISSIEWAGENS IN KADER VAN UITVOERING VLAAMS KLIMAATPLAN

PH0-1PKC2AE-PR

Werking en toelagen - Organisatie verkiezingen

PJ0-1PMC2AB-WT


§ 3. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2017 overgedragen naar het begrotingsjaar 2018 voor onderstaande basisallocaties en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2018 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR

DB0-1DGF2AY-IS

ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN (EX-FFEU)

EB0-1EEG2AH-WT

PLANTENTUIN MEISE INVESTERINGSSUBSIDIES (FFEU)

EB0-1EEG5AU-IS

VITO - BALMATT (EX-FFEU)

EB0-1EFG5AX-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - INVESTERINGS-PROJECTEN

FC0-1FGE2AV-IS

AGION - INVESTERINGSPROJECTEN

FC0-1FGE2AW-IS

INVESTERINGEN HOGER ONDERWIJS

FD0-1FGE2AI-WT

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECT ``BROWNFIELDS EN WATERBEHEERSING (PROJECT 2003)''

LBC-3LCH2AD-WT

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECTEN ``BODEMSANERING VIA OVAM (PROJECTEN 2007 EN 2008)''

LBC-3LCH2AE-WT

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECT ``DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN (PROJECT 2002)''

LBC-3LCH2AF-WT

EVA WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV - INVESTERINGSBIJDRAGEN

MB0-1MIF5AV-IS

DE VLAAMSE WATERWEG NV - INVESTERINGS- BIJDRAGEN

MB0-1MIF5AW-IS

COMBIMOBILITEIT

MBU-3MFF2AE-WT

FFEU - PROVISIE

MBU-3MFF2ZZ-PR

FFEU - FIETSPADEN

MDU-3MHF2AG-WT

FFEU - GEVAARLIJKE PUNTEN

MDU-3MHF2AG-WT

FFEU - MISSING LINKS

MDU-3MHF2AG-WT

SOCIALE HUISVESTING

NE0-1NEC2AC-IS

AANDEEL VAN HET VLAAMSE GEWEST IN DE TOEKENNING VAN EEN RESTAURATIEPREMIE - TOEGEKEND VIA DE FFEU-PROTOCOLLEN 2012 EN 2013 (BVR 14 DECEMBER 2001)

NF0-1NFA2AI-WT

HOLOCAUST MUSEUM MECHELEN

PA0-1PEA2AH-WT

ONDERSTEUNING STADSVERNIEUWINGSPROJECTEN

PJ0-1PNC2AF-WT


§ 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastlegginskrediet onder het begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR op 31 december 2017 overgedragen naar het begrotingsjaar 2018. Het bedrag aan over te dragen vastleggingskrediet wordt als volgt bepaald: 1° 40.000.000 euro indien de ESR-aanrekenbare ontvangst op het begrotingsartikel CE0-9CDBAAK-OW per 31 december 2017 maximaal 407.376.000 euro bedraagt; 2° eventueel verhoogd met het verschil tussen de totale ESR-aanrekenbare ontvangst per 31 december 2017 op het begrotingsartikel CE0-9CDBAAK-OW en 407.376.000 euro en dit tot een maximum over te dragen bedrag van 58.955.000 euro bereikt wordt, indien de ESR-aanrekenbare ontvangst op het begrotingsartikel CE0-9CDBAAK-OW per 31 december 2017 meer bedraagt dan 407.376.000 euro.".

OVERDRACHTEN MACHTIGING VLAAMSE RECHTSPERSONEN

Art. 10.Aan artikel 13 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3. Het onbelast kredietsaldo op 31 december 2016 op de vastleggingsmachtiging van het Agentschap Sport Vlaanderen op begrotingsartikel 1HFG5AA-LO en HG0-1HFG5AS-LO binnen de ESR-begroting van Sport Vlaanderen wordt overgedragen naar begrotingsartikel HG0-1HFG5AA-WT van de ESR-begroting van Sport Vlaanderen om aangewend te worden in het begrotingsjaar 2017.".

SUBSIDIES

Art. 11.De tabel in artikel 15, § 1, van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VAK (BEGROTINGS-ARTIKEL)

TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDER. WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, VAN DE WET VAN 23 december 1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 58.10)

CB0-1CEB2AA-WT


VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

CB0-1CFB2AG-WT


ACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE CULTURELE SAMENWERKING IN DERDE LANDEN

DB0-1DDA2AB-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND IN KADER VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE ALGEMEEN AFGEVAARDIGDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DB0-1DDA2AB-WT


DE SON VLAMINGEN IN DE WERELD

DB0-1DDA2AC-WT


HET FLANDERS CENTER (OSAKA - JAPAN)

DB0-1DDA2AC-WT


HET VLAAMS HUIS IN NEW YORK

DB0-1DDA2AC-WT


SUBSIDIES AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES EN AAN BINNENLANDSE PROMOTOREN TER UITVOERING VAN HET MULTILATERAALBELEID

DB0-1DDA2AD-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN VOOR STAGES BIJ INTERNATIONALE ORGANISATIES

DB0-1DDA2AD-WT


DE GEMENGDE COMMISSIE VLAANDEREN-NEDERLAND TER UITVOERING VAN HET VERDRAG VAN 17 JANUARI 1995 INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN CULTUUR, ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN EN WELZIJN

DB0-1DDA2AE-WT


DE UITVOERING VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN EN AKKOORDEN DOOR VLAANDEREN AFGESLOTEN

DB0-1DDA2AE-WT


PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND (EVENTUEEL IN SAMENWERKING MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN)

DB0-1DDA2AE-WT


PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN SAMENWERKING MET PARTNERS IN HET BUITENLAND (EU + NIET-EU)

DB0-1DDA2AE-WT


PROVINCIE WEST-VLAANDEREN IN VERBAND MET DE AANSTELLING VAN EEN COORDINATOR VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING TUSSEN VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK

DB0-1DDA2AE-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND IN KADER VAN DE HERDENKING VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

DB0-1DDA2AF-WT


COFINANCIERING VAN HET STEUNPUNT BUITENLANDS BELEID, INTERNATIONAAL ONDERNEMEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DDA2AH-WT


HET VLAAMS - EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (VZW)

DB0-1DDA2AX-IS


HOGER ONDERWIJS

DB0-1DDA2HO-IS


SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE INITIATIEVEN IN VERBAND MET DE REALISATIES VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING

DB0-1DEA2AA-WT


SUBSIDIES VOOR PARTICIPATIE IN VERBAND MET HUMANITAIRE BIJSTAND

DB0-1DEA2AA-WT


SUBSIDIES AAN GEMEENTEBESTUREN INZAKE EEN SENSIBILISATIEBELEID VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA2AB-WT


SUBSIDIES VOOR REALISATIE VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN SENSIBILISATIE EN EDUCATIE INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA2AB-WT


ALLERHANDE SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD ``SOCIALPROFIT''

DB0-1DEA2AC-WT


VVOB VZW

DB0-1DEA2AX-IS


SUBSIDIES VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA4AF-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT ECONOMIE

EB0-1ECG2AA-WT


HET BABBAGE INSTITUUT VOOR KENNIS EN INFORMATIE TECHNOLOGIE

EB0-1ECG2AA-WT


KONINKLIJKE VLAAMSE CHEMISCHE VERENIGING VZW

EB0-1ECG2AA-WT


STRATEGISCH PROJECTENORGANISATIE KEMPEN VZW

EB0-1ECG2AA-WT


STUDIE- EN ONTWIKKELINGSCENTRUM KEMPEN VZW

EB0-1ECG2AA-WT


AAN HET EUROPACOLLEGE VOOR UNITED NATIONS UNIVERSITY (UNU) IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATIESTUDIES

EB0-1EEG2AA-WT


KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE IN ANTWERPEN (KMDA)

EB0-1EEG2AA-WT


SUBSIDIE UNICRIS

EB0-1EEG2AA-WT


UNESCO VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET VLAAMS UNESCO-TRUSTFONDS WETENSCHAPPEN

EB0-1EEG2AA-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW VOOR INVESTERINGSUITGAVEN

EB0-1EEG2AA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN

EB0-1EEG2AB-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - AMS

EB0-1EEG2AB-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ORPHEUS INSTITUUT VZW

EB0-1EEG2AB-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENTSCHOOL

EB0-1EEG2AB-WT


INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING

EB0-1EEG2AF-WT


NEDERLANDSE TAALUNIE VOOR DE FINANCIERING VAN VLAAMS/NEDERLANDSE INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE (PRO MEMORIE)

EB0-1EEG2AF-WT


BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

EB0-1EEG2AG-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT WETENSCHAP EN INNOVATIE

EB0-1EEG2AG-WT


STEUNPUNT DUURZAAM MATERIALENBEHEER EN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

EB0-1EEG2AG-WT


ACTIEPLAN ``MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE''

EB0-1EEG2HO-IS


BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP-MANDATEN

EB0-1EEG2HO-IS


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ITG

EB0-1EEG2HO-IS


HOGER ONDERWIJS

EB0-1EEG2HO-IS


UNIVERSITAIRE INTERFACEDIENSTEN

EB0-1EEG2HO-IS


IMEC VZW EN VIB IKV NERF ACTIVITEITEN

EB0-1EFG2AB-WT


STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM MAAKINDUSTRIE

EB0-1EFG2AB-WT


ONTWIKKELEN VAN TECHNOLOGIE EN GERICHTE TOEPASSINGEN VOOR REGENERATIEVE GENEESKUNDE

EB0-1EFG2AD-WT


BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGG2AA-WT


POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN INNOVATIE

EB0-1EGG2AA-WT


SOCIETY ROGER VAN OVERSTRAETEN

EB0-1EGG2AA-WT


VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)

EB0-1EGG2AA-WT


EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGG2HO-IS


HOGER ONDERWIJS

EB0-1EGG2HO-IS


DE UITVOERING VAN EU PROJECTEN EN BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN HET IVA AGENTSCHAP ONDERNEMEN (FONDS)

EC0-1EAG4ZZ-WT


ERKENDE REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

EC0-1ECG2AA-WT


STICHTING ONDERWIJS EN ONDER- NEMEN

EC0-1ECG2AA-WT


STRUCTURELE PARTNERS ONDERNEMEND ONDERWIJS

EC0-1ECG2AA-WT


SUBSIDIES AAN DE VZW DYZO

EC0-1ECG2AA-WT


SUBSIDIES KADEREND IN HET BELEID VAN DESIGN VLAANDEREN

EC0-1ECG2AA-WT


VZW VLAAMS CENTRUM VOOR KWALITEITZORG

EC0-1ECG2AA-WT


VZW VLAAMSE JONGE ONDERNEMINGEN

EC0-1ECG2AA-WT


BEHEERSVERGOEDING NV WAARBORGBEHEER

EC0-1ECG2AX-IS


PILOOTPROJECT LEERLINGENVERVOER

FB0-1FGE2AE-WT


KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN VOOR DE VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL EN DE BUSBEGELEIDERS

FB0-1FGE2AK-WT


NASCHOLING INTERNATIONALE PROJECTEN

FB0-1FHE2AA-WT


TER BEVORDERING VAN HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN

FB0-1FHE2AA-WT


VORMING BUSBEGELEIDERS

FB0-1FHE2AA-WT


VZW VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS VOOR HET BEHEER GAMEFONDS

FB0-1FHE2AB-IS


ALLERHANDE SUBSIDIES NIEUWE ONDERWIJSMEDIA

FB0-1FHE2AB-WT


STEUNPUNT BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

FB0-1FHE2AB-WT


UNIVERSITAIR STEUNPUNT TOETSONTWIKKELING EN PEILINGEN

FB0-1FHE2AB-WT


SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN EN LANDEN IN TRANSITIE

FB0-1FHE2AC-WT


VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FHE2AC-WT


VZW EPOS

FB0-1FHE2AC-WT


VZW EPOS SAMENWERKING TUSSEN DE 3 GEMEENSCHAPPEN

FB0-1FHE2AC-WT


SUBSIDIES AAN DE VZW CONNECTIEF

FB0-1FHE2AD-WT


SUBSIDIES AAN VZW HET BEROEPENHUIS

FB0-1FHE2AD-WT


VOORBEREIDING VAN EEN GEINTEGREERD ONDERWIJS- EN VORMINGSBELEID

FB0-1FHE2AD-WT


ALLERHANDE SUBSIDIES IHKV TRANSVERSALE SAMENWERKING

FB0-1FHE2AE-WT


AAN DE VZW DIESLEKTIKUS VOOR DE WERKING VAN ADIBIB VLAANDEREN

FB0-1FHE2AJ-WT


KOSTENBEHEERSING SECUNDAIR ONDERWIJS

FB0-1FHE2AJ-WT


STEUNPUNT INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS

FB0-1FHE2AJ-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET GELIJKE KANSENBELEID

FB0-1FHE2AJ-WT


VZW CAVARIA - IMPULSEN VOOR EEN HOLEBIBELEID IN HET ONDERWIJS

FB0-1FHE2AJ-WT


SUBSIDIES VOOR DIVERSE PROJECTEN DIE CULTUUREDUCATIE IN HET ONDERWIJS STIMULEREN

FB0-1FHE2AL-WT


INZAKE LEERLINGENBEGELEIDING

FB0-1FHE2AM-WT


KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR BURGERSCHAPSVORMING

FB0-1FHE2AM-WT


OPSTARTFINANCIERING OPTIE `ISLAMITISCHE THEOLOGIE EN GODSDIENSTWETENSCHAPPEN' KUL

FB0-1FHE2AM-WT


PROJECTEN ONDERWIJS

FB0-1FHE2AM-WT


SPECIFIEKE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE LERARENOPLEIDING

FB0-1FHE2AM-WT


SUBSIDIES VOOR HET FACILITEREN VAN OPLEDINGEN DIE LEIDEN TOT HET INVULLEN VAN KNELPUNTBEROEPEN

FB0-1FHE2AM-WT


SUBSIDIES AAN HET AGENTSCHAP INBRUGERING EN INTEGRATIE

FB0-1FHE2AU-IS


AANDEEL SALARISKOSTEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN, KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT VAN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN BRUSSEL- HOOFDSTAD

FC0-1FDE2AG-WT


FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

FC0-1FGE2AK-WT


OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERS- VEILIGHEID

FC0-1FGE2AK-WT


SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPS- ONDERWIJS VZW

FC0-1FGE2AK-WT


SUBSIDIES TOLL-NETT

FD0-1FFE2AE-WT


UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID

FD0-1FFE2AE-WT


VZW DE LINK

FD0-1FFE2AE-WT


BIJDRAGE AAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR HET KINDERARMOEDEFONDS

GB0-1GCC2AH-WT


EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDE- BESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ``BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNPUNT ARMOEDE''

GB0-1GCC2AH-WT


BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES

GB0-1GCD2AA-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE

GB0-1GCD2AA-WT


VZW KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA TER ONDERSTEUNING AAN EEN STIMULERENDE EN SENSIBILISERENDE ACTIE NAAR DE EUROPESE WERKELIJKHEID

GB0-1GCD2AA-WT


ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

GB0-1GCD2AB-WT


CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

GB0-1GCD2AB-WT


CENTRUM VOOR RELATIEVORMING EN ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN (CRZ)

GB0-1GCD2AB-WT


KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT

GB0-1GCD2AB-WT


VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW

GB0-1GCD2AC-WT


VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR VZW HET PUNT

GB0-1GCD2AC-WT


ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GB0-1GCD2AD-WT


DE RODE ANTRACIET VZW

GB0-1GCD2AD-WT


FARA VZW

GB0-1GCD2AD-WT


KONINGIN FABIOLA HOME VZW

GB0-1GCD2AD-WT


MODERATOR VZW

GB0-1GCD2AD-WT


PAYOKE VZW

GB0-1GCD2AD-WT


PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


PROJECTEN VOOR OPVANG EN BEGELEIDING VAN VERKEERSSLACHTOFFERS

GB0-1GCD2AD-WT


PROJECTEN WONEN-WELZIJN

GB0-1GCD2AD-WT


RONDPUNT

GB0-1GCD2AD-WT


SOM VZW

GB0-1GCD2AD-WT


TREFPUNT ZELFHULP

GB0-1GCD2AD-WT


VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID

GB0-1GCD2AD-WT


VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

GB0-1GCD2AD-WT


WELZIJNSBELEID

GB0-1GCD2AD-WT


FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


LEEFLOON VOOR PERSONEN ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT

GB0-1GCD2AK-WT


SUBSIDIE JUSTITIEEL BELEID

GB0-1GCD2AK-WT


INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECREET VAN 12 JULI 2013)

GB0-1GED2AA-WT


ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE

GE0-1GDD2AA-WT


DEMONSTRATIEPROJECTEN VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM

GE0-1GDD2AA-WT


EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING

GE0-1GDD2AA-WT


HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GE0-1GDD2AA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR OUDERENVOORZIENINGEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

GE0-1GDD2AA-WT


LASTEN UIT HET VERLEDEN IN HET KADER VAN HET SPECIAAL ONDERSTANDSFONDS

GE0-1GDD2AA-WT


STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID

GE0-1GDD2AA-WT


SUBSIDIES IMEC

GE0-1GDD2AA-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSBELEID (PRO MEMORIE)

GE0-1GDD2AA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDD2AA-WT


WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

GE0-1GDD2AA-WT


EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDD2AB-WT


GEINTEGREERDE DIENSTEN THUISZORG (GDT)

GE0-1GDD2AB-WT


HUISARTSENKRINGEN

GE0-1GDD2AB-WT


IMPULSEOFONDS

GE0-1GDD2AB-WT


LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

GE0-1GDD2AB-WT


ORGANISATIE EERSTELIJNSZORG

GE0-1GDD2AB-WT


PALLIATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN MULTIDISCIPLINAIRE EQUIPES

GE0-1GDD2AB-WT


ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG

GE0-1GDD2AC-WT


ERKENDE CENTRA VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID

GE0-1GDD2AC-WT


GEESTELIJKE GEZONDHEID KADEREND IN HET DECREET VAN 18 MEI 1999

GE0-1GDD2AC-WT


OVERLEGPLATFORMS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDD2AC-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDD2AC-WT


DOTATIE IN HET KADER VAN SAMENWERKINGSAKKOORDEN PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK

GE0-1GDD2AE-WT


HET RAADGEVEND COMITE VOOR BIO-ETHIEK

GE0-1GDD2AE-WT


MILIEUGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDD2AE-WT


PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU-COFINANCIERING)

GE0-1GDD2AE-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDD2AE-WT


ZIEKTEPREVENTIE - INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDD2AE-WT


I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

GE0-1GDD2AW-IS


DE VOI VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

GE0-1GDD2AX-IS


ANIMATIEWERKING

GE0-1GHD2AB-WT


ANIMATIEWERKING IN DE ERKENDE RUSTHUIZEN IN AANSLUITING OP DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN

GE0-1GHD2AB-WT


CENTRA VOOR DAGVERZORGING

GE0-1GHD2AB-WT


DAGVERZORGINGSCENTRA, CENTRA VOOR KORTVERBLIJF EN BIJHORENDE PROJECTEN

GE0-1GHD2AB-WT


DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN, DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP EN AANVULLENDE THUISZORG (INCLUSIEF ONDERHOUDSKOSTEN VESTA)

GE0-1GHD2AB-WT


NETWERKEN VOOR DE ZORG VOOR DEMENTERENDE PERSONEN EN HUN OMGEVING

GE0-1GHD2AB-WT


ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG ( PRO MEMORIE )

GE0-1GHD2AB-WT


REGULARISATIE PROJECTGESCO'S OUDERENZORG

GE0-1GHD2AB-WT


SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GHD2AB-WT


SUBSIDIES PROJECTEN OUDERENZORG

GE0-1GHD2AB-WT


TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN OPENBARE SERVICEFLAT/BEVAK

GE0-1GHD2AB-WT


TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN PRIVATE SERVICEFLAT/BEVAK

GE0-1GHD2AB-WT


THUIS- EN OUDERENZORGBELEID

GE0-1GHD2AB-WT


WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK

GE0-1GHD2AB-WT


ZORGVERNIEUWING

GE0-1GHD2AB-WT


GEZINSZORG

GE0-1GHD2AC-WT


GEISOLEERDE G EN SP DIENSTEN

GE0-1GHD2AD-WT


REVALIDATIECONVENTIES

GE0-1GHD2AD-WT


INITIATIEVEN BESCHUT WONEN

GE0-1GHD2AE-WT


PSYCHIATRISCHE VERZORGINGS- TEHUIZEN

GE0-1GHD2AE-WT


BEVORDEREN VAN DE INZETBAARHEID VAN HULPMIDDELEN

GE0-1GHD2AF-WT


MAXIMUMFACTUUR

GE0-1GHD2AH-WT


BIJDRAGE AAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE

HB0-1HCI2AE-WT

7.164

BILATERALE SAMENWERKING

HB0-1HCI2AE-WT


INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

HB0-1HCI2AE-WT


PROJECTMATIGE SAMENWERKING TUSSEN VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

HB0-1HCI2AE-WT


STICHTING ``DE BRAKKE GROND''

HB0-1HCI2AE-WT


STICHTING ``DE BRAKKE GROND'' VOOR KLEIN ONDERHOUD

HB0-1HCI2AE-WT


VLAAMS NEDERLANDS HUIS

HB0-1HCI2AE-WT


VZW DARNA

HB0-1HCI2AE-WT


TOEKENNING VAN PRIJZEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

HB0-1HCI2AH-WT

1.533

TRANSITIENETWERK CULTUUR PULSE

HB0-1HCI2AH-WT


WETENSCHAPPELIJKE STEUNPUNTEN EN JEUGDONDERZOEKSPLATFORM

HB0-1HCI2AH-WT


REGULARISATIE GESCO'S

HB0-1HCI2AJ-WT

14.022

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC329.1)

HB0-1HCX2AF-WT

31.536

UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4 - KUNSTEN (PC304)

HB0-1HCX2AF-WT


VLAAMS HUIS VOOR AMATEURKUNSTEN

HB0-1HDI2AB-WT

7.850

ETNISCH CULTURELE FEDERATIES

HB0-1HDI2AC-WT

52.738

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK (PRO MEMORIE)

HB0-1HDI2AC-WT


EXPERTISECENTRUM VOOR ISLAMITISCHE CULTUREN IN VLAANDEREN

HB0-1HDI2AE-WT

7.220

mmMECHELEN FEEST VZW VOOR STADSPROJECT MECHELEN

HB0-1HDI2AE-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

HB0-1HDI2AE-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET PARTICIPATIEBELEID

HB0-1HDI2AE-WT


VLAAMSE VRIJETIJDSPAS

HB0-1HDI2AE-WT


CULTUURCONNECT

HB0-1HDI2AH-WT

13.400

VZW VITAMINE C

HB0-1HDI2AI-WT

72

VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

HB0-1HEI2AA-WT

1.831

STUDIECENTRUM VOOR VLAAMSE MUZIEK VZW

HB0-1HEI2AC-WT

28.449

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

HB0-1HEI2AE-WT

664

DIVERSE BRUSSELSE PODIA

HB0-1HEI2AF-WT

5.354

HET KUNSTENLOKET

HB0-1HEI2AF-WT


SOCIAAL PASSIEF INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPERA VOOR VLAANDEREN (OVV)

HB0-1HEI2AF-WT


SPREIDING VAN KUNSTWERKEN

HB0-1HEI2AF-WT


VERBETEREN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN KUNSTENAARS-WERKNEMERS

HB0-1HEI2AF-WT


VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

HB0-1HEI2AF-WT


VZW CONCERTGEBOUW BRUGGE

HB0-1HEI2AF-WT


VZW STICHTING ONS ERFDEEL

HB0-1HEI2AF-WT


VZW THEATER STAP

HB0-1HEI2AF-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR KUNSTEN

HB0-1HEI2AG-WT

9.136

VZW DE SINGEL BEHEERSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR

HB0-1HEI2AN-IS

2.250

VLAAMSE OPERA DEELS GEFINANCIERD IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET

HB0-1HEI2AW-IS

24.277

DEELNAME AAN EURIMAGES

HB0-1HEI2BA-WT

799

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

HB0-1HEI2BA-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR ARCHIVERING

HB0-1HEI2BC-WT

4.469

SUBSIDIES AAN JOP VOOR UITVOEREN SCHOOLMONITOR

HB0-1HGI2AA-WT

861

VZW BEDEVAART NAAR DE GRAVEN AAN DE IJZER

HB0-1HGI2AA-WT


COFINANCIERING PROJECTEN TAALSIMULERING VIA HET JEUGDWERK

HB0-1HGI2AB-WT

360

EUROPEES JEUGDORKEST

HB0-1HGI2AB-WT


EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

HB0-1HGI2AB-WT


INTERNATIONALE JEUGDSAMENWERKING ZUID-AFRIKA

HB0-1HGI2AB-WT


PROJECTOPROEP IN HET KADER VAN DE PREVENTIE VAN RADICALISERING

HB0-1HGI2AB-WT


VZW VILLANELLA

HB0-1HGI2AC-WT

33.057

SUBSIDIES IKV HET MEDIA-EDUCATIEPROJECT NIEUWSMEDIA IN DE KLAS

HB0-1HHI2AB-WT

1.684

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN MEDIAWIJSHEID

HB0-1HHI2AB-WT


ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

HB0-1HHI2AC-WT

404

OPLEIDINGSSTEUN TER BEVORDERING VAN EEN DIVERS EN KWALITEITSVOL AANBOD IN EEN DUURZAAM EN PLURIFORM VLAAMS MEDIALANDSCHAP

HB0-1HHI2AF-WT

1.658

VLAAMSE VERENIGING VAN BEROEPSJOURNALISTEN

HB0-1HHI2AF-WT


VZW JOURNALISMFUND.EU

HB0-1HHI2AF-WT


ONDERSTEUNING REGIONALE TELEVISIE-INITIATIEVEN

HB0-1HHI2AG-WT

1.876

STICHTING HET BESTE VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND

HB0-1HHI2AH-WT

1.635

UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN VOOR INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET TEWERKSTEL- LINGSBELEID

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN VOOR UITVOERING VAN DE SECTORCONVENANTS IN HET KADER VAN HET VLAAMS WERKGELEGENHEIDSAKKOORD

JB0-1JDG2AB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN DUURZAAM HR-BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

JB0-1JDG2AC-WT


UITGAVEN VOOR BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT

JB0-1JDG2AC-WT


UITGAVEN VOOR ERSV'S TER COÖRDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD

JB0-1JDG2AC-WT


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDG2AD-IS


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDG2AD-WT


UITGAVEN VOOR HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDG2AD-WT


UITGAVEN VOOR VLAAMSE WERKERVARINGSMAATREGELEN MET TEN DELE COFINANCIERING VANUIT DE EUROPESE UNIE (ESF)

JB0-1JDG2AD-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR ZORG-, OPLEIDINGS- EN LOOPBAANKREDIET EN STEUN AAN WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

JB0-1JDG2AE-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR

JB0-1JDG2AE-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVE SECTOR

JB0-1JDG2AE-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE LANDINGSBANEN

JB0-1JDG2AG-WT


WERKING EN TOELAGEN - BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK - VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDG2AT-WT


WERKING EN TOELAGEN - BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK - VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDG2AT-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (PRO MEMORIE)

JB0-1JDG5AF-WT


UITGAVEN VOOR BETALING VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW

JB0-1JDG5AF-WT


BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2AA-WT


INVESTERINGSUITGAVEN BESCHUTTE EN SOCIALE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2AA-WT


INVOEG- EN ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2AA-WT


MAATWERKBEDRIJVEN/-AFDELINGEN

JB0-1JEC2AA-WT


NATIONALE LOTERIJMIDDELEN VOOR INVESTERINGSUITGAVEN BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2AA-WT


SOCIALE WERKPLAATSEN INBEGREPEN KREDIETEN VOOR UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (VIA) VOOR DE SOCIAL PROFIT

JB0-1JEC2AA-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ LOKALE OVERHEDEN

JB0-1JEC2AB-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ VZW'S

JB0-1JEC2AB-WT


BEDRIJFS-, PRODUCT- EN PROCESINNOVATIE VOOR SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEC2AC-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: BEHEERSVERGOEDING PMV

JB0-1JEC2AC-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR LOKALE BESTUREN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2AC-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR VZW'S VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2AC-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW (PRO MEMORIE)

JB0-1JEC2AC-WT


ARBEIDSZORG

JB0-1JEC2AD-WT


UITGAVEN VOOR INTELLECTUELE, MORELE EN SOCIALE VORMING EN SOCIALE PROMOTIE VOOR WERKNEMERS

JB0-1JFG2AA-WT


UITGAVEN VOOR OVERIGE SOCIALE UITKERINGEN, SOCIALE PROMOTIE VOOR JONGE ZELFSTANDIGEN EN HELPERS

JB0-1JFG2AA-WT


BIOFORUM VLAANDEREN VZW

KB0-1KDH2AC-WT


BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW

KB0-1KDH2AC-WT


LAND- EN TUINBOUWBELEID

KB0-1KDH2AC-WT


LANDBOUWEDUCATIE

KB0-1KDH2AC-WT


MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AC-WT


PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW AAN LANDBOUWCOMICEN EN WAARSCHUWINGSDIENSTEN

KB0-1KDH2AC-WT


STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU- COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AC-WT


VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT EN AAN PAARDENPUNT VLAANDEREN VZW

KB0-1KDH2AC-WT


DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

KB0-1KDH2AG-WT


EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AG-WT


LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AG-WT


TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AG-WT


VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA

KB0-1KDH2AG-WT


ZORGBOERDERIJEN

KB0-1KDH2AG-WT


FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS

KB0-1KDH2AT-IS


VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

KB0-1KDH2AU-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO - DIVERSE SUBSIDIES

KB0-1KDH2AY-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR ONDERHOUD EN WERKEN AAN ONROERENDE GOEDEREN

KB0-1KDH2AY-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR STUDIES EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN IHD/PAS

KB0-1KDH2AY-IS


UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

KB0-1KDH2HO-IS


LANDBOUWVORMINGSBELEID (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING) (FONDS)

KB0-1KDH4AC-WT


ACTIES VAN HET FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (FONDS)

KB0-1KDH4AD-WT


EIGEN VERMOGEN ILVO

KB0-1KDH4AY-IS


EVA VLAAMS PROMOTIE-CENTRUM VOOR AGRO-EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGH2AA-WT


UITREIKING VAN DE JAARLIJKSE PRIJS ``RUDI VERHEYEN'' VOOR EEN BIJZONDERE VERDIENSTE INZAKE DE DOORWERKING VAN DE EXACTE EN/OF HUMANE WETENSCHAPPEN IN HET MILIEU- EN NATUURBELEID

LB0-1LCH2AA-WT


MULTILATERALE VERDRAGEN - VLAAMSE BIJDRAGEN RECHTSTREEKS AAN HET VERDRAGSSECRETARIAAT

LB0-1LCH2AB-WT


AAN DE PROVINCIES EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE INZAKE DE SALARISSEN EN TOELAGEN VAN DE PROVINCIALE BEGELEIDERS MBT HET PROJECT ``MILIEUZORG OP SCHOOL''

LB0-1LCH2AC-WT


MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN IN HET KADER VAN DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN EN DE UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN

LB0-1LCH2AC-WT


VZW MILIEUBOOT

LB0-1LCH2AC-WT


AAN DE WATERGROEP MET BETREKKING TOT ONDERSTEUNENDE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN (STARTBANEN, INTEGRATIEPREMIE E.A.) EN OVERIGE PROVISIEVERDELINGEN

LB0-1LCH2AD-WT


INITIATIEVEN DIE HET BELEID INZAKE LAND- EN BODEMBESCHERMING, ONDERGROND EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN ONDERSTEUNEN (UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERREG)

LB0-1LCH2AE-WT


TOEPASSING VAN KLEINSCHALIGE ROSIEBESTRIJDINGSINSTRUMENTEN EN UITVOERING VAN KLEINSCHALIGE EROSIEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

LB0-1LCH2AE-WT


AANSCHAFFEN VAN TOESTELLEN VOOR HET METEN VAN GELUIDSVERONTREINIGING

LB0-1LCH2AG-WT


STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID

LB0-1LCH2AG-WT


OMGEVINGSFONDS (DECREET OMGEVINGSVERGUNNING 25 APRIL 2014)

LB0-1LCH4AA-WT


VLAAMSE BIJDRAGE TER UITVOERING IRENA VERDRAG EN ANDERE INTERNATIONALE VERDRAGEN (IEA, ...)

LB0-1LEB2AA-WT


HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN HET ACTIEPLAN "CLEAN POWER FOR TRANSPORT''

LB0-1LEB2AD-WT


IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID

LB0-1LEB4AC-WT


BELEID EN ONDERZOEK INZAKE DIERENWELZIJN

LB0-1LFF2AA-WT


VLAAMS DIERENWELZIJNFONDS

LB0-1LFF4AA-WT


AAN LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG - VOOR WERKZAAMHEDEN IN BOS- EN GROENDOMEINEN EN ANDERE INITIATIEVEN I.U.V. BOSDECREET, INITIATIEVEN IKV HARMONISCH PARK- EN GROENBEHEER EN INSTANDHOUDINGSWERKEN PARKEN MET CULT. HIST. WAARDE

LD0-1LCH2AF-WT


MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN IVM BEVORDERING BOSBOUW, GROENVOORZIENING, JACHT, VISSERIJ EN VINKENKWEEK; PLATFORM NATUURGEBRUIK & NATUURRECREATIE IN BUITENGEBIED ENZ

LD0-1LCH2AF-WT


NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN

LD0-1LCH2AF-WT


NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DIERENWELZIJN

LD0-1LCH2AF-WT


NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR ONDERSTEUNING VAN BOSGROEPEN EN PROJECTEN BEHEERSEENHEDEN EN DE PROMOTIE VAN DE VINKENKWEEK

LD0-1LCH2AF-WT


PRIVE-BOSEIGENAARS VOOR DE UITVOERING VAN BOSWERKZAAMHEDEN IN BOS EN GROENDOMEINEN EN ANDERE INITIATIEVEN IN UITVOERING VAN HET BOSDECREET (ART. 13, 85 EN 87 VAN HET BOSDECREET VAN 13 JUNI 1990)

LD0-1LCH2AF-WT


AAN GEZINNEN - AANKOOP TERREINEN VOOR BOSAANLEG, WAARVAN DE FINANCIELE MIDDELEN WERDEN GEGENEREERD VIA HET BETALEN VAN BOSBEHOUDSBIJDRAGE ALS COMPENSATIEMAATREGEL, DOOR DE AANVRAGER VAN EEN STED. VERGUNNING TOT ONTBOSSING OF VERKAVELINGSVERGUNNING (FONDS)

LD0-1LCH4AF-WT


AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - AANKOOP TERREINEN VOOR BOSAANLEG, WAARVAN DE FINANCIELE MIDDELEN WERDEN GEGENEREERD VIA HET BETALEN VAN BOSBEHOUDSBIJDRAGE ALS COMPENSATIEMAATREGEL, DOOR DE AANVRAGER VAN EEN STED. VERGUNNING TOT ONTBOSSING OF VERKAVELINGSVERGUNNING (FONDS)

LD0-1LCH4AF-WT


AAN VZW'S - AANKOOP TERREINEN VOOR BOSAANLEG, WAARVAN DE FINANCIELE MIDDELEN WERDEN GEGENEREERD VIA HET BETALEN VAN BOSBEHOUDSBIJDRAGE ALS COMPENSATIEMAATREGEL, DOOR DE AANVRAGER VAN EEN STED. VERGUNNING TOT ONTBOSSING OF VERKAVELINGSVERGUNNING (FONDS)

LD0-1LCH4AF-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

LE0-1LEB2AA-WT


VZW COGEN VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING

LE0-1LEB2AA-WT


VZW ODE VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

LE0-1LEB2AA-WT


BESTRIJDING VAN DE ENERGIEARMOEDE (INCLUSIEF UITVOERING SOCIALE DAKISOLATIEPROJECTEN)

LE0-1LEB2AB-WT


ENERGIESCANS

LE0-1LEB2AB-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

LE0-1LEB2AB-WT


PREMIES TER VERBETERING VAN DE ENERGIEPRESTATIES VAN EEN WONING

LE0-1LEB2AB-WT


REG-DEMONSTRATIEPROJECTEN, ONTWIKKELING NIEUWE MATERIALEN, PROCEDES OF PRODUCTEN, INCLUSIEF COMMERCIALISERING ERVAN (ART. 6 EN 7 KB 10 FEBRUARI 1983)

LE0-1LEB2AB-WT


RENTESUBSIDIES AAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN LOKALE ENTITEITEN VOOR LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN

LE0-1LEB2AB-WT


HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN HET ACTIEPLAN "CLEAN POWER FOR TRANSPORT"

LE0-1LEB2AD-WT


ENERGIEFONDS (DECREET 8 MEI 2009) (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) (FONDS)

LE0-1LEB4AC-WT


ENERGIEFONDS (DECREET 8 MEI 2009) (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) (FONDS) (PRO MEMORIE)

LE0-1LEB4ZZ-PR


DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK - WEVELGEM

MB0-1MDF2AB-WT


IN HET KADER VAN DE LUCHTHAVENS

MB0-1MDF2AB-WT


DE HAVENBUS POM WEST-VLAANDEREN

MB0-1MEF2AA-WT


DE VZW MAX MOBIEL

MB0-1MEF2AA-WT


I-BUS VZW

MB0-1MEF2AA-WT


IN HET KADER VAN BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEF2AA-WT


IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN

MB0-1MEF2AA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES, VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN WOON-WERKVERKEER

MB0-1MEF2AA-WT


MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VOOR HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED

MB0-1MEF2AA-WT


NV BLUE MOBILITY

MB0-1MEF2AA-WT


VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AANWENDING/TAXISTOP

MB0-1MEF2AA-WT


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

MB0-1MFF2AA-WT


VVSG - FIETSBERAAD VLAANDEREN

MB0-1MFF2AA-WT


BELGISCH INSTITUUT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID VZW - CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MFF2AB-WT


IN HET KADER VAN HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN OF IN FUNCTIE VAN DUURZAME MOBILITEIT

MB0-1MFF2AB-WT


VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

MB0-1MFF4AV-IS


DE V.Z.W. PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN

MB0-1MIF2AE-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS EN DE LOGISTIEK

MB0-1MIF2AE-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MIF2AE-WT


AAN DE RIJN SCHELDE DELTA SAMENWERKINGSORGANISATIE

NC0-1NDH2AA-WT


SUBSIDIERING OPLEIDINGEN AAN ONDERWIJSINSTELLINGEN

NC0-1NDH2AA-WT


VOOR INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN ALSMEDE DE COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

NC0-1NDH2AA-WT


AAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING

NC0-1NDH2AB-WT


AAN ORGANISATIES DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

NC0-1NDH2AB-WT


PILOOTPROJECTEN IN HET KADER VAN INTERNE STAATSHERVORMING EN VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

NC0-1NDH2AC-WT


SUBSIDIE VOOR PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING EN VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

NC0-1NDH2AC-WT


SUBSIDIES VOOR PILOOTPROJECTEN IN ONTVOOGDE GEMEENTEN TER VERHOGING VAN EEN STRATEGISCH EN DAADKRACHTIG LOKAAL RUIMTELIJK BELEID EN TER VERHOGING VAN DE LOKALE BESTUURSKRACHT

NC0-1NDH2AC-WT


GESCO'S VOOR SHM'S

NE0-1NEC2AA-WT


VOOR WONEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AA-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN GEMEENTEN VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 2,5% NAAR 1,6% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

NE0-1NEC2AB-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN PROVINCIES VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 2,5% NAAR 1,6% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

NE0-1NEC2AB-WT


DE BOUW EN/OF VERBOUWING VAN SOCIALE HUURWONINGEN DOOR GEMEENTEN,OCMW'S, DE V.H.M. OF HAAR ERKENDE MAATSCHAPP. I.K.V. VAN INBREIDINGSPROJ. IN KANSARME BUURTEN (ART. 22, 1ste lid 4°, B.V.R. 19 DECEMB ER 996) (ANTW GENT) (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


DE BOUW EN/OF VERBOUWING VAN SOCIALE HUURWONINGEN DOOR GEMEENTEN,OCMW'S, DE VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ OF HAAR ERKENDE MAATSCHAPP. I.K.V. VAN INBREIDINGSPROJ. IN KANSARME BUURTEN EXCLUSIEF ANTWERPEN EN GENT (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


GESCO'S VOOR SVK'S EN HUURDERSBONDEN

NE0-1NEC2AB-WT


MET BETREKKING TOT PROEFPROJECTEN ENERGIEZUINIG BOUWEN (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


SUBSIDIE AAN DE INTERMEDIAIRE STRUCTUUR OPGERICHT TER ONDERSTEUNING VAN DE INITIATIEVEN VAN PRIVATE INVESTEERDERS MET HET OOG OP UITBREIDING VAN HET PRIVAAT HUURAANBOD

NE0-1NEC2AB-WT


SUBSIDIE VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN DE EIGENAARSVERENIGINGEN

NE0-1NEC2AB-WT


VOOR HET VERSTREKKEN VAN TAALCURSUSSEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE TAALBELEIDSACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL

NE0-1NEC2AB-WT


VOOR PERSONEELS- EN WERKINGSKOSTEN AAN DE SAMENWERKINGS- EN OVERLEGSTRUCTUUR VAN DE HUURDIENSTEN

NE0-1NEC2AB-WT


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN GROENE WARMTE (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


BOUW EN DE RENOVATIE VAN KOOPWONINGEN IN HET KADER VAN SOCIALE WOONPROJECTEN (UP BESLUIT VAN 18 JULI 2008, HDSTK III, AFD II, ONDERAFD IV EN VI)

NE0-1NEC2AC-IS


IN HET KADER VAN DE GEWESTELIJKE SOCIALE CORRECTIE

NE0-1NEC2AC-IS


IN HET KADER VAN HET BOUWRIJP MAKEN VAN GRONDEN EN DE AANLEG VAN DE INFRASTRUCTUUR VOOR SOCIALE WOONWIJKEN EN SERVICEFLATS

NE0-1NEC2AC-IS


SUBSIDIE AAN SHM'S MET HET OOG OP ONDERSTEUNING VAN HUN FINANCIELE LEEFBAARHEID

NE0-1NEC2AC-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AC-IS


ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - TEGEMOETKOMING IN DE BEVEILIGING VAN WONINGEN DOOR OPTISCHE ROOKMELDERS

NE0-1NEC2AG-WT


INVESTERINGSSUBSIDIE OP BASIS VAN EEN OPEN OPROEP AAN LOKALE OVERHEDEN VOOR DE BOUW VAN TRANSITWONINGEN/VERBOUWING TOT TRANSITWONINGEN

NE0-1NEC2AK-WT


EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET VOEREN VAN EEN LOKAAL WOONBELEID (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AL-WT


UITGAVEN TER UITVOERING VAN HET FONDS VOOR DE HUISVESTING MET INBEGRIP VAN ADL-PROJECTEN, VAN SUBSIDIES VOOR BIJDRAGE TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE HUISVESTING EN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING, VAN ZENDINGSREIZEN VAN DE VL. MIN. (FONDS)

NE0-1NEC4AA-WT


AAN CASUEELE - HOOGHUIS VZW (INVESTERINGSSUBSIDIE)

NF0-1NFA2AC-WT


AAN FONDATION LE CORBUSIER, PARIJS

NF0-1NFA2AC-WT


CONVENANT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PROVINCIAAL ERFGOEDCENTRUM (PEC) ENAME

NF0-1NFA2AC-WT


HET ORGEL IN VLAANDEREN VZW

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECT SUBSIDIE KMDA, BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIE ERFGOEDACADEMIE VZW

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIE REGIONAAL LANDSCHAP KEMPEN EN MAASLAND BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED VAN DE HOGE KEMPEN EN DE AANGRENZENDE MIJNSITES

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIE VZW KEMPENS LANDSCHAP BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED VAN DE LANDLOPERSKOLONIES WORTEL EN MERKSPLAS

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIES ONROEREND ERFGOED WO I

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIES VZW NATUURPUNT

NF0-1NFA2AC-WT


RESTAURATIE LAM GODS

NF0-1NFA2AC-WT


STAD LEUVEN VOOR RESTAURATIE EN LANDSCHAPSBEHEER VAN DE ABDIJ VAN PARK

NF0-1NFA2AC-WT


AAN INTERGEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENSTEN EN AAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDVERENIGINGEN OP HET VLAK VAN MONUMENTEN EN/OF LANDSCHAPPEN

NF0-1NFA2AD-WT


CENTRUM VOOR RELIGIEUZE KUNST EN CULTUUR (CRKC)

NF0-1NFA2AD-WT


MONUMENTENWACHT VLAANDEREN

NF0-1NFA2AD-WT


SUBSIDIE AAN DE NIEUWE ERFGOEDVERENIGING (HERITA)

NF0-1NFA2AD-WT


VOOR DE REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC'ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

NF0-1NFA2AD-WT


IN HET KADER VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING

PA0-1PEA2AA-WT


ONDERSTEUNING VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING EN DE STRUCTURELE ONDERBOUWING VAN DUURZAAM BOUWEN EN WONEN IN VLAANDEREN

PA0-1PEA2AA-WT


AAN BELEIDSDOMEIN OVERSTIJGENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

PA0-1PEA2AG-WT


AAN DE VZW VLAANDEREN - EUROPA

PA0-1PEA2AG-WT


AAN DE VZW VOEREN 2000

PA0-1PEA2AG-WT


AAN DE VZW KAZERNE DOSSIN

PA0-1PEA2AH-WT


VOOR DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOUWMEESTERSCHAP

PA0-1PEA2AJ-WT


AAN LOKALE OVERHEDEN EN INSTELLINGEN IN HET BINNENLAND IN HET KADER VAN HET VERBETEREN VAN HET INTERBESTUURLIJK E-GOVERNMENTBELEID WAARBIJ WORDT INGEZET OP HET VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE- EN ICT-CAPACITEIT, DE REALISATIE VAN INTERBESTUURLIJKE KETENINTEGRATIE EN HET BETREKKEN VAN LOKALE BESTUREN EN INSTELLINGEN ALS VOLWAARDIGE PARTNERS

PC0-1PJC2AA-WT


AAN LOKALE OVERHEDEN EN INSTELLINGEN IN HET BINNENLAND IN HET KADER VAN HET VERBETEREN VAN INTERBESTUURLIJK E-GOVERNMENTBELEID WAARBIJ WORDT INGEZET OP HET VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE- EN ICT-CAPACITEIT, DE REALISATIE VAN INTERBESTUURLIJKE KETENINTEGRATIE EN HET BETREKKEN VAN LOKALE BESTUREN EN INSTELLINGEN ALS VOLWAARDIGE PARTNERS

PC0-1PJC2AB-WT


ALGEMENE ONDERSTEUNING GELIJKEKANSENBELEID

PJ0-1PFC2AA-WT


AAN DE VZW NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

PJ0-1PFC2AB-WT


AAN DE VZW CAVARIA

PJ0-1PFC2AB-WT


AAN DE VZW ELLA

PJ0-1PFC2AB-WT


AAN DE VZW FURIA

PJ0-1PFC2AB-WT


AAN DE VZW ROSA

PJ0-1PFC2AB-WT


AAN DE VZW THE BELGIAN PRIDE

PJ0-1PFC2AB-WT


AAN DE VZW GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP

PJ0-1PFC2AC-WT


BELEIDSVOORBEREIDEND ONDERZOEK

PJ0-1PFC2AE-WT


AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR

PJ0-1PGI2AA-WT


AAN BR(IK - ALLES VOOR STADSSTUDENTEN VZW

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN BRIO

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN HET HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE VLAAMSE INBRENG IN BRUSSEL EN VAN DE VERSTERKING VAN DE BAND TUSSEN BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN KENNISCENTRUM WOONZORG BRUSSEL VZW OF RECHTSOPVOLGER

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN KUUMBA VZW

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN STUDIO GLOBO VZW

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW

PJ0-1PGI2AB-WT


AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL

PJ0-1PGI2AC-WT


AAN BRIO

PJ0-1PHF2AA-WT


AAN VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

PJ0-1PHF2AA-WT


AAN VZW RTVB

PJ0-1PHF2AA-WT


VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMSE KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN

PJ0-1PHF2AA-WT


ONDERSTEUNING BELEID BINNENLAND

PJ0-1PMC2AA-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

PJ0-1PMC2AF-WT


ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN

PJ0-1PNC2AE-WT


ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN EN SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN STEDEN EN THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

PJ0-1PNC2AE-WT


PRIJS THUIS IN DE STAD/SLIM IN DE STAD

PJ0-1PNC2AE-WT


SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN STEDEN EN THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

PJ0-1PNC2AE-WT


SPECIFIEKE BIJDRAGEN VOOR VERSTEDELIJKTE KERNEN ARRONDISSEMENT HALLE - VILVOORDE AANDEEL DILBEEK

PJ0-1PNC2AE-WT


SPECIFIEKE BIJDRAGEN VOOR VERSTEDELIJKTE KERNEN ARRONDISSEMENT HALLE - VILVOORDE AANDEEL HALLE

PJ0-1PNC2AE-WT


SPECIFIEKE BIJDRAGEN VOOR VERSTEDELIJKTE KERNEN ARRONDISSEMENT HALLE - VILVOORDE AANDEEL VILVOORDE

PJ0-1PNC2AE-WT


THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

PJ0-1PNC2AE-WT


GROOTSTEDENBELEID

PJ0-1PNC2AF-WT


INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN

PJ0-1PNC2AF-WT


INTEGRATIE EN INBURGERINGSBELEID

PJ0-1POC2AA-WT


BELEIDSVOORBEREIDEND ONDERZOEK

PJ0-1POC2AB-WT


''.

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN

Art. 12.Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) wordt gemachtigd leningen te verschaffen aan gesubsidieerde organisaties binnen de sectoren Cultuur en Jeugd ten beloop van maximaal 5.000.000 euro en alleen bestemd voor investeringen voor het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op culturele en jeugdinfrastructuur in 2017.

Art. 13.Artikel 19 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19.Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) (begrotingsartikel EB0-1EEG5AT-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 319.954.000 euro voor: 1° het fundamenteel onderzoek;2° het strategisch basisonderzoek;3° het klinisch-wetenschappelijk onderzoek; 4° de investeringen in zware, middelzware en bijzondere onderzoeksinfrastructuur.".

Art. 14.Artikel 20 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 20.§ 1. Het Gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-WT) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 12.462.000 euro voor kleine infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. § 2. Het Gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 39.753.000 euro voor grote infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. § 3. Het GO! wordt gemachtigd voor dezelfde doeleinden als vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 verbintenissen aan te gaan in het kader van de uitvoering van het intern Vlaams klimaatbeleid voor maximaal het bedrag dat vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan GO! wordt uitgekeerd. § 4. Aan het GO! wordt een leningsmachtiging toegekend ten belope van maximaal 1.124.000 euro enkel en alleen bestemd voor investeringen in het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op schoolinfrastructuur in 2017.".

Art. 15.Artikel 21 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 21.§ 1. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AW-IS) wordt gemachtigd de hiernavolgende verbintenissen aan te gaan ten belope van 176.197.000 euro voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen: 1° voor het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs;2° voor het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs. § 2. De verbintenissen vermeld in paragraaf 1 hiervoor, worden in een globaal pakket, per vrijgegeven investeringsschijf, opgenomen en vastgelegd, rekening houdend met een door de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting, op voorstel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs jaarlijks vast te stellen percentage dat volgens de statistische gegevens inzake saldi en ordonnanties effectief wordt vereffend. Deze te vereffenen bedragen kunnen de in paragraaf 1 vermelde machtiging nooit overschrijden. § 3. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt gemachtigd voor dezelfde doeleinden als vermeld in paragraaf 1 verbintenissen aan te gaan in het kader van de uitvoering van het intern Vlaams klimaatbeleid voor maximaal het bedrag dat vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan AGION wordt uitgekeerd. § 4. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt gemachtigd leningen te verschaffen aan het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs en aan het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs ten belope van maximaal 3.876.000 euro enkel en alleen bestemd voor investeringen in het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op schoolinfrastructuur in 2017.".

Art. 16.Artikel 24 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 24.§ 1. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (begrotingsartikel JB0-1JDG5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 7.180.000 euro voor de investeringen (beroepsopleiding). § 2. In afwijking op artikel 38, § 4, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof kunnen uitgaven op de vastleggingsmachtiging in het kader van de tewerkstellingspremie (begrotingsartikel JB0-1JDG5AY-IS) eveneens gefinancierd worden door terugvorderingen van tewerkstellingspremies.".

Art. 17.Artikel 27 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 27.De Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge (begrotingsartikel MB0-1MDF5AR-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 688.000 euro voor investeringen in het kader van de instandhouding van de basisinfrastructuur van de Luchthaven Oostende-Brugge. Het bedrag van de machtiging kan aangevuld worden vanuit de provisie bedoeld onder begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-PR.".

Art. 18.Artikel 28 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 28.De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (begrotingsartikel MB0-1MEF5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 183.046.000 euro: 1° voor investeringen stationsomgevingen;2° voor de investeringen in het kader van Masterplanprojecten (Brabo 1 en Brabo 2, inclusief aanverwante investeringen); 3° voor investeringen.".

Art. 19.Artikel 31 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 31.§ 1. De Vlaamse Waterweg nv wordt gemachtigd voor een bedrag van 58.083.000 euro verbintenissen aan te gaan voor investeringen in het kader van het beheer en exploitatie van waterwegen en voor investeringen in het kader van het beheer, exploitatie en commercialisatie van aan waterwegen gelegen gronden (begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS). § 2. De Vlaamse Waterweg nv wordt ertoe gemachtigd om voor het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal voor 30 jaar verbintenissen aan te gaan ten laste van de Vlaamse uitgavenbegroting die resulteren in een totale beschikbaarheidsvergoeding van maximaal 6.500.000 euro (in prijzen 2012) per jaar. Deze beschikbaarheidsvergoedingen zullen worden aangerekend op begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS. § 3. De Vlaamse Waterweg nv wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting, de verschuldigde kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur binnen haar patrimonium en/of het patrimonium onder haar beheer, te betalen aan de nutsbedrijven, aan te rekenen.".

Art. 20.Artikel 32 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 32.§ 1. De minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het gedeelte van het deelprogramma FS3 2017 voor een bedrag van maximaal 817.720.000 euro (NE0-1NEC5AD-IS). § 2. De minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het gedeelte van het programma 2017 Bijzondere Sociale Leningen VMSW voor een bedrag van maximaal 461.981.000 euro (NE0-1NEC5AH-IS). § 3. De Vlaamse minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het rollend grondfonds van de VMSW voor een bedrag van het niet opgenomen gedeelte van de verbintenissenmachtiging van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014, verminderd met 20.000.000 euro en beperkt tot een bedrag van 5.000.000 euro. § 4. De minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen voor een bedrag van maximaal 5.000.000 euro verbintenissen aan te gaan, in het kader van het programma grondaankopen 2017, voor het verstrekken van bulletleningen met een overheidstussenkomst van 100% in de interestlasten (NE0-1NEC5AU-IS). § 5. De minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen voor een bedrag van maximaal 220.000.000 euro verbintenissen aan te gaan voor het verstrekken van marktconforme leningen voor de financiering van verrichtingen die onder de opdrachten van de initiatiefnemers vallen en die niet onder de programma's vermeld onder de paragrafen 1 tot en met 3 worden gefinancierd (NE0-1NEC5AN-IS). § 6. De minister die bevoegd is voor de huisvesting wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van de VMSW de subsidies vermeld in artikel 49, § 3, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, toe te kennen.".

Art. 21.De machtigingen voorzien onder de artikelen 10 tot en met 13 en 18 tot en met 33 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017, en de machtigingen voorzien onder de artikelen 10, 13 tot en met 20, 56, achtste lid, en 52 tot en met 72 van dit decreet, kunnen worden aangepast door toepassing van artikel 20, § 1, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, en door herverdeling van provisionele kredieten bedoeld in de artikelen 63 tot en met 73 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 en van het provisionele krediet bedoeld in artikel 27 van dit decreet.

WAARBORG

Art. 22.Artikel 35 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt geschrapt.

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 23.Artikel 50 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 50.De minister die bevoegd is voor Onderwijs wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister die bevoegd is voor Begroting, zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel FD0-1FEE2AA-IS over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FFE2AC-WT en onder begrotingsartikel FD0-1FFE2AC-WT over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FEE2AA-IS voor de uitvoering van artikel 53 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.".

Art. 24.De minister die bevoegd is voor Toerisme wordt ertoe gemachtigd de vastleggings- en vereffeningskredieten ingeschreven op DF0-1DGF5AN-WT en DF0-1DGF5AX-IS onderling te herverdelen.

In afwijking van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak is voor de herverdeling van de vastleggingskredieten in het eerste lid geen voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën nodig. In afwijking van artikel 9/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse Rechtspersonen is een voorafgaand akkoord van de minister, bevoegd voor Begroting, eveneens niet nodig voor de herverdeling van deze vastleggingskredieten.

Indien de herverdelingen, vermeld in het eerste lid, aanleiding geven tot gewijzigde ontvangsten bij een Vlaamse Rechtspersoon, moet deze afgestemd worden tussen de Rechtspersoon in kwestie en Toerisme Vlaanderen. Na goedkeuring van de herverdeling moet de Rechtspersoon in kwestie een aangepaste begroting voorleggen; hiervoor worden de nodige stappen gevolgd zoals voorzien in artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak en artikel 9/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse Rechtspersonen.

Art. 25.De Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken wordt gemachtigd om, mits akkoord van de minister bevoegd voor Begroting, de vastleggingskredieten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken binnen de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en de begroting van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds te herverdelen over de programma's heen naar begrotingsartikel MB0-1MHF2AH-WT.

Art. 26.De minister, die bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, wordt ertoe gemachtigd om, binnen het begrotingsprogramma NF, overschrijvingen te verrichten tussen de begrotingsartikelen NF0-1NFA2AI-WT en NF0-1NFA2HO-IS van zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet, ingeschreven onder begrotingsartikel NF0-1NFA2AI-WT. Voor de toepassing van de regeling betreffende de begrotingscontrole en betreffende de controle op de vastleggingskredieten worden deze overschrijvingen van vastleggingskredieten of vereffeningskredieten gelijkgesteld met herverdelingen binnen en tussen vereffeningskredieten binnen hetzelfde programma als vermeld in artikel 20, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

PROVISIONELE KREDIETEN

Art. 27.Het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel PH0-1PKC2AE-PR mag, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering, overgeschreven worden naar de passende begrotingsartikels van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

GELIJKTIJDIGE AANREKENING OP VASTLEGGINGSKREDIET EN VEREFFENINGSKREDIET

Art. 28.Artikel 74, eerste lid, 4° en 5°, van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 worden vervangen door wat volgt: "4° de werkingskosten, ongeacht het bedrag, op onderstaande begrotingsartikelen:

BEGROTINGSARTIKEL

DB0-1DAX2ZZ-WT

EB0-1EAG2ZZ-WT

EC0-1EAG2ZZ-WT

EC0-1EAG4ZZ-WT

FB0-1FAE2ZZ-WT

FB0-1FHE2AB-WT

FB0-1FHE2AC-WT

FB0-1FHE2AD-WT

FB0-1FHE2AK-WT

FB0-1FHE2AM-WT

FC0-1FAE2ZZ-WT

FC0-1FGE2AE-WT

FC0-1FGE2AK-WT

FD0-1FEE2AC-WT

GB0-1GAD2ZZ-WT

GD0-1GAD2ZZ-WT

GE0-1GAD2ZZ-WT

HB0-1HAI2ZZ-WT

JB0-1JAX2ZZ-WT

JB0-1JAX4ZZ-WT

KB0-1KAH2ZZ-WT

KD0-1KAH2ZZ-WT

LB0-1LAX2ZZ-WT

LD0-1LAH2ZZ-WT

LE0-1LAB2ZZ-WT

MB0-1MAF2ZZ-WT

MC0-1MAF2ZZ-WT

MD0-1MAF2ZZ-WT

PA0-1PAX2ZZ-WT

PB0-1PAC2ZZ-WT

PF0-1PAA2ZZ-WT


5° de subsidies en loontegemoetkomingen, ongeacht het bedrag, op onderstaande begrotingsartikelen:

BEGROTINGSARTIKEL

JB0-1JDG2AL-WT

JB0-1JDG2AN-WT

JB0-1JEC2AA-WT

JB0-1JFG2AB-WT

JB0-1JDG2AS-WT

LE0-1LEB2AD-WT


". DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 29.Artikel 76 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 76.§ 1. De toelage aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor het centraal niveau, is de som van:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

Aan het gemeenschapsonderwijs - schoolinfrastructuur

FB0-1FGE2AJ-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - infrastructuur

FC0-1FGE2AV-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - het Vormingsfonds MVD-personeel

FC0-1FGE2AX-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - algemene werking administratie

FC0-1FGE2AX-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - personeel in overtal

FC0-1FGE2AX-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - conventie

FC0-1FGE2AX-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - IT

FC0-1FGE2AX-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - CFO

FC0-1FGE2AX-IS

Aan het gemeenschapsonderwijs - Grote infrastructuurwerken

FC0-1FGEI5AV-IS


§ 2. De toegekende middelen, in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen betreffende de investeringsmiddelen bedoeld in artikel 17 van dit decreet worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan het Gemeenschapsonderwijs of aan de aan zijn instellingen toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.".

Art. 30.In uitvoering van artikel 36, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wordt de toelage aan VIAPASS voor het begrotingsjaar 2017 verhoogd met 471.000 euro tot een bedrag van 91.707.000 euro in vastleggingskrediet en 91.707.000 euro in vereffeningskrediet.

Art. 31.Aan het gemeentebestuur van Meise wordt het saldo uitbetaald, groot 819.158,13 euro, van de bij ministerieel besluit van 17 februari 2011 toegekende restauratiepremie voor de buiten- en binnenrestauratie van de Sint-Stefanuskerk te Meise (Oppem).

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 32.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Catering en Schoonmaak".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 19.717.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 10.095.000 euro in vastleggingen en 19.717.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 33.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "ICT".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 55.215.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 28.329.000 euro in vastleggingen en 55.215.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 34.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ``Overheidspersoneel''.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 11.837.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 8.595.000 euro in vastleggingen en 11.837.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 35.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds Microfinanciering".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.333.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 1.333.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 36.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ``Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs''.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 14.138.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 8.717.000 euro in vastleggingen en 14.138.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 37.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "CICOV".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 699.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 434.000 euro in vastleggingen en 699.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 38.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Landcommanderij Alden Biesen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.258.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.053.000 euro in vastleggingen en 1.258.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur kan aan het instellingshoofd van de DAB "Landcommanderij Alden Biesen" een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro.

Het instellingshoofd is ertoe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten, voortvloeiend uit de werking 2017.

Art. 39.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Kasteel van Gaasbeek".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.547.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.107.000 euro in vastleggingen en 1.547.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur kan aan het instellingshoofd van de DAB "Kasteel van Gaasbeek" een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is ertoe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van 2017.

Art. 40.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ``Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" (KMSKA).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.547.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.877.000 euro in vastleggingen en 4.547.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur kan aan het instellingshoofd van de DAB "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is ertoe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur wordt ertoe gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van het jaar 2017.

Art. 41.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.492.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.235.000 euro in vastleggingen en 1.492.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 42.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud", afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 669.911.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 461.945.000 euro in vastleggingen en 669.911.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro. § 2. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingkredieten van artikels waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar de toenmalige programma's 61.10, 61.20, 61.30 of 61.50 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2017, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht. § 3. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het Plattelandsbeleid gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

COFINANCIERING VLAAMS GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

LBC-3LCH2AK-WT

PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GEINTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN

LBC-3LCH2AK-WT

PLATTELAND PLUS

LBC-3LCH2AK-WT

EVA VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VOOR PLATTELANDSBELEID

LBC-3LCH2AY-IS


§ 4. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het leefmilieu gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

UITVOERING VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN 1997-2002 EN HET MILIEUJAARPROGRAMMA 2003

LBC-3LCH2AA-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

LBC-3LCH2AA-WT

SUPRA- EN INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

LBC-3LCH2AB-WT

INFORMATIE, SENSIBILISERING, NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE, EN NATUURTECHN. MILIEUBOUW, O.M. PROJECTEN, VLAAMSE SOCIALE PARTNERS, PROJECTEN ROND DRAAGVLAKVERBREDING LANDBOUW EN MILIEU EN PROJECTEN CONSULENTEN

LBC-3LCH2AC-WT

PROJECTSUBSIDIES INZAKE DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID

LBC-3LCH2AC-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

LBC-3LCH2AC-WT

SUBSIDIERING IN KADER VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

LBC-3LCH2AC-WT

VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, DE BOUW VAN KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES MET INBEGRIP VAN DE AANLEG VAN INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE AANLEG VAN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

LBC-3LCH2AD-WT

VOOR DE AANLEG VAN RIOLERINGEN (BVR 1 FEBRUARI 2002) EN AANVULLENDE BIJDRAGE AAN GEMEENTEBESTUREN VOOR DE AANLEG OF VERBETERING VAN RIOLERINGEN

LBC-3LCH2AD-WT

DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER (PRO MEMORIE)

LBC-3LCH2AD-WT

OVERDRACHT FINANCIELE FONDSEN BODEMSANERING

LBC-3LCH2AE-WT

SUBSIDIES IN KADER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

LBC-3LCH2AO-WT

ERKENDE KRINGLOOPCENTRA

LBC-3LCH2AO-WT

ONDERSTEUNING VAN PREVENTIE (COMPOSTVATEN, INFORMATIESTANDS, DEMOPLAATSEN COMPOSTMEESTERS, ...) EN SELECTIEVE INZAMELING

LBC-3LCH2AO-WT

ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN, ...) EN HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT-COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL) (DECR. 23 DECEMBER 2011 IVM VOORKOMING EN BEHEER AFVALSTOFFEN)

LBC-3LCH2AO-WT

IN HET KADER VAN FLANKERENDE MAATREGELEN MAP AAN PRAKTIJKCENTRA, WATERGROEPERINGEN EN ANDERE ACTOREN

LBC-3LCH2AJ-WT

VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET VAN 23 JANUARI 1991 EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN MET TEN DELE COFINANCIERING

LBC-3LCH2AL-WT

PREMIES VOOR DE AANKOOP EN INSTALLATIE VAN EMISSIEVERMINDERENDE VOORZIENINGEN IN VOERTUIGEN MET EEN DIESELMOTOR

LBC-3LCH2AM-WT

CONVENANT MET UMICORE (WERKINGSDOTATIE BBF)

LBC-3LCH2AV-IS

CONVENANT MET UMICORE (INVESTERINGSDOTATIE BBF)

LBC-3LCH2AV-IS

UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN

LBC-3LCH2AF-WT

VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT IN DE OPEN RUIMTEN (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU)

LBC-3LCH2AF-WT

VLAAMS FONDS TROPISCH BOS

LBC-3LCH2AF-WT

BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING EN AAN WILDBEHEEREENHEDEN

LBC-3LCH2AF-WT

VZW FAIR TIMBER EN VZW PEFC BELGIE VOOR DE ONDERSTEUNING AAN LOKALE OVERHEDEN OP VLAK VAN DUURZAAM GEEXPLOITEERD HOUT IN HET KADER VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (2008-2013)

LBC-3LCH2AF-WT

GROEN IN DE STAD : ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN VAN PARTICULIEREN EN VERENIGINGEN TER VERGROENING VAN DE STAD

LBC-3LCH2AF-WT

GROEN IN DE STAD : ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN TER VERGROENING VAN DE STAD

LBC-3LCH2AF-WT

VZW NATUURVERENIGING DEN BUNT VOOR HET ORGANISEREN VAN BOSKLASSEN IN HET BOSHUIS TE RAVELS

LBC-3LCH2AF-WT

SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID

LBC-3LCH2AF-WT

NATUURVERENIGINGEN VOOR DE VERWERVING VAN NATUURGEBIEDEN

LBC-3LCH2AF-WT

VERBETERING VAN DE NATUURKWALITEIT IN DE OPEN RUIMTEN (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU)

LBC-3LCH2AF-WT

BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (O.A. SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN)

LBC-3LCH2AF-WT

VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

LBC-3LCH2AF-WT


§ 5. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om in het kader van het intersyndicaal project voor de versterkte milieuwerkingen van de vakbonden in casu ACV, ABVV en ACLVB een gezamenlijke subsidie van maximaal 170.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel LBC-3LCH2AC-WT. In hetzelfde kader wordt de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu er eveneens toe gemachtigd om de werkgeversorganisaties, onder andere Voka, NEOS en UNIZO, een gezamenlijke subsidie van maximaal 80.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel LBC-3LCH2AC-WT. § 6. Aan de provincie Oost-Vlaanderen wordt een subsidie toegekend van maximaal 37.000 euro voor het bezoekerscentrum Bastion VIII in Dendermonde en een subsidie van maximaal 88.000 euro aan de provincie Limburg voor het bezoekerscentrum De Watersnip in Beringen. § 7. Aan de Vlaamse Architectenorganisatie wordt een subsidie toegekend ten bedrage van maximum 143.000 euro voor het project "consulent waterbewust bouwen". § 8. De minister die bevoegd is voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd, na advies van de Inspectie van Financiën, om bij de uitbetaling van subsidies verrekeningen uit te voeren van terugvorderingen van eerder uitbetaalde subsidies voor andere niet of gedeeltelijk uitgevoerde engagementen binnen het onderstaande begrotingsartikel.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

LBC-3LCH2AC-WT


§ 9. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van het Minafonds aan het Transitienetwerk Plan C een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 300.000 euro voor het project "duurzaam materialenbeheer". De subsidie zal aangerekend worden op begrotingsartikel LBC-3LCH2AO-WT.

Art. 43.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 854.614.000 euro en voor de uitgaven 754.027.000 euro in vastleggingen en 854.614.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De minister die bevoegd is voor Openbare Werken wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de uitgaven die ten laste van het Vlaamse Gewest voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, ten laste te brengen van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds".

Deze machtiging is onderworpen aan onderstaande voorwaarden: 1° de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2° de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70% te zijn;3° de administratieve en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 3. De DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen en andere minnelijke regelingen, aangaande geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de krachtige bevoegde overheden en/of rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1ste tot en met 5de, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, ten laste te brengen van zijn begroting. § 4. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende begrotingsartikelen van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", wordt de bevoegde minister ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

VZW IMEC

MBU-3MFF2AA-WT

IN HET KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MBU-3MFF2AA-WT

MOBILITEITS- & BEREIKBAARHEIDSMANAGERS (MBM)

MBU-3MFF2AA-WT

TER ONDERSTEUNING VAN HET BOVENLOKAAL FIETSBELEID EN DE UITVOERING VAN HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID

MBU-3MFF2AD-WT

CO-EN PRE-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES

MBU-3MFF2AE-WT

FFEU-COFINANCIERING

MBU-3MFF2AE-WT

AAN DE VZW CARGO COMMUNITY SYSTEM VOOR DE UITBOUW VAN HET CCS EN AAN BEDRIJVEN IN HET KADER VAN CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MBU-3MIF2AL-WT

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENSTEN WEST-VLAANDEREN

MCU-3MIF2AD-WT

IN HET KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MDU-3MHF2AD-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN EN OVERDRACHT VAN WEGEN

MDU-3MHF2AD-WT

AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMS GEWEST

MDU-3MHF2AD-WT


§ 5. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT, MCU-3MIF2AD-WT en MDU-3MHF2AD-WT, de kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer, aan de nutsbedrijven te betalen. § 6. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MCU-3MIF2AA-WT, de verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie te betalen aan de instanties gemachtigd tot het innen van deze heffingen. § 7. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MCU-3MIF2AD-WT, aan de havenbesturen voorschotten uit te keren op de door het Vlaamse Gewest verschuldigde bedragen ingevolge het sluiten van financieringsovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de havenbesturen.

Deze voorschotten kunnen aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringbesluit van de investeringen in de zeehavens voor de in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 opgesomde projecten en volgens artikel 8 van ditzelfde besluit voor de andere projecten. § 8. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds, kosten aan te rekenen en voorschotten toe te staan in het kader van de onteigeningen ingevolge het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MBU-3MIF2AU-IS, en voor de realisatie van globale begeleidingsplannen in de Vlaamse zeehavens op begrotingsartikel MBU-3MIF2AL-WT. § 9. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA' s De Vlaamse Waterweg nv en EVA Waterwegen en Zeekanaal NV en de binnenvaartexploitanten, onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. De samenwerkingsakkoorden mogen de duur van drie jaar niet overschrijden behalve met instemming van de Vlaamse Regering. § 10. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten, kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar en twee regeringscommissarissen in uitvoering van het Havendecreet voor de lonen, sociale lasten en toelagen op begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-LO, en voor de werkingskosten op MBU-3MFF2AA-WT. Tevens wordt hij gemachtigd om kosten aan te rekenen voor werkingskosten van de Lange Termijnvisie Westerschelde op begrotingsartikel MBU-3MFF2AA-WT. § 11. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of begrotingsartikelen die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2017. § 12. Het IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd om de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk, te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten. § 13. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de kredieten ingeschreven op begrotingsartikel MDU-3MHF2AC-WT, de kosten verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten op de ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze ring of in de Kennedytunnel, aan de nv Tunnel Liefkenshoek te betalen. § 14. De begunstigde van de vastleggingen aangerekend op het VIF die betrekking hebben op uitgaven die ten gevolge van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2004 betreffende de rechtsopvolging naar aanleiding van de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiek vormgegeven verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart en later De Vlaamse Waterweg nv, en naar aanleiding van de kwalificatie van de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, waarvan de naam gewijzigd werd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, ten laste zijn genomen van het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV respectievelijk De Vlaamse Waterweg nv, wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal NV, respectievelijk De Vlaamse Waterweg nv, elk wat hun bevoegdheden betreft.

Art. 44.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Loodswezen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 121.493.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 105.274.000 euro in vastleggingen en 121.493.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 45.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vloot".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 123.817.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 69.270.000 euro in vastleggingen en 123.817.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 46.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Grondfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 42.472.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.974.000 euro in vastleggingen en 42.472.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De minister die bevoegd is voor het Grondfonds wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel NCZ-3NDH2AE-WT en NCZ-3NDH2AE-LO te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo ter financiering van noodwendige uitgaven van planschadevergoedingen en de hiermee aanverwante kosten.

Art. 47.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ``Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting''.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.134.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 6.134.000 euro in vastleggingen en 6.134.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 48.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.624.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 46.000 euro in vastleggingen en 2.624.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 49.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ``Digitale Drukkerij''.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 678.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 678.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 50.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ``Audit Vlaanderen''.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.074.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 737.000 euro in vastleggingen en 1.074.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 51.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ``Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen''.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.349.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 160.000 euro in vastleggingen en 7.349.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

Art. 52.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.988.000 euro en voor de uitgaven 5.985.000 euro in vastleggingen en 4.988.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Brusselfonds (begrotingsartikel PJ0-1PGI5AX-IS) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 5.401.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 53.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 265.469.000 euro en voor de uitgaven 57.808.000 euro in vastleggingen en 265.469.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister die bevoegd is voor Begroting wordt ertoe gemachtigd om voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CBG-1CEB2ZZ-PR, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, binnen hetzelfde programma geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande IS- of WT-artikelen of eventueel nieuw in te schrijven IS- of WT-begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Fonds voor de Lasteldelging.

Art. 54.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 103.010.000 euro en voor de uitgaven 82.737.000 euro in vastleggingen en 103.010.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Toerisme Vlaanderen (begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 43.087.000 euro in het kader van: 1° de financiering van het IVA "Toerisme Vlaanderen" met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij;2° de toekenning van gereglementeerde subsidies aan derden;3° de financiering van eigen investeringen;4° de toekenning van subsidies op naam.Binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting van Toerisme Vlaanderen wordt het agentschap gemachtigd om subsidies op naam toe te kennen aan volgende organisaties: - vzw Toeristische attracties; - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen; - vzw Tourist Info For Young People; - vzw Grote Route Paden; - vzw Toerisme Voerstreek; - Viavia Tourism Academy; - vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen; - vzw Cultuurnet Vlaanderen; - vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen; - vzw Federatie Horeca Vlaanderen; - vzw Meeting in Brugge; - Stad Gent; - vzw Antwerp Convention Bureau; - vzw Toerisme Vlaams-Brabant; - vzw Renners in Aantocht; 5° de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK);6° de financiering van Event Flanders.

Art. 55.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 641.555.000 euro en voor de uitgaven 605.636.000 euro in vastleggingen en 641.555.000 euro in vereffeningen.

Het Fonds (begrotingsartikel EC0-1ECG5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 597.809.000 euro vast te leggen.

De minister die bevoegd is voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie wordt er tevens toe gemachtigd de kredieten, vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 - vastleggingnummer 40004028 - en aangerekend op begrotingsartikel ECH-1ECG5AP-IS van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid in het kader van de Talentenbank, ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de Winwinlening.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd een bedrag van maximum 57.907.200 euro, vastgelegd tijdens het begrotingsjaar 2011 - vastleggingsnummers 00.033.285 en 00.033-286 - en aangerekend op het begrotingsartikel ECH-1ECG5AG-WT van de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid, over te dragen en te herbestemmen op de begroting van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid voor het begrotingsjaar 2017.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, in geval van herbestemming van de vastleggingen met vastleggingsnummers 00.033.285 en 00.033-286 buiten de begroting van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en mits akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, de vastleggingsmachtiging ingeschreven onder het begrotingsartikel EC0-1ECG5AY-IS maximaal ten bedrage van het in dit lid bedoelde herbestemde vastleggingsbedrag over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingsmachtigingen en vastleggingskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. In geval van herbestemming buiten de begroting van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid wordt bovendien de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, de vastleggingsmachtiging van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag van de in dit lid bedoelde herbestemming.

In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de nv Waarborgbeheer, wordt het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid ertoe gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0-1ECG2AI-WT. De minister die bevoegd is voor Innovatie wordt ertoe gemachtigd om voor het Fonds voor het Flankerend Economisch en Innovatiebeleid het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel ECH-1EFG5ZZ-PR, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande IS- of WT-artikelen of eventueel nieuw in te schrijven IS- of WT-begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

Art. 56.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 813.791.000 euro en voor de uitgaven 808.320.000 euro in vastleggingen en 813.791.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (begrotingsartikel GB0-1GID5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting verbintenissen vast te leggen voor een bedrag van 95.995.000 euro voor de aankoop, bouw, verbouwing en uitrusting van instellingen die hiervoor in aanmerking komen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en voor het gezondheidsbeleid, wordt gemachtigd om principiële akkoorden - zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - te verlenen die op kruissnelheid resulteren in een (gecumuleerd) bedrag van 212.013.391,43 euro aan totale jaarlijkse gebruikstoelagen.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting, stellen, op voorstel van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, de correctiemethode vast voor de berekening van de raming van de overgang van de reeds verleende - en eventueel nog te verlenen - principiële akkoorden naar de uiteindelijk te verwachten respectievelijke gebruikstoelage.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd een totaal bedrag van 100.000.000 euro te waarborgen voor investeringen als vermeld in artikel 7ter en artikel 8, eerste lid, van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd voor een bedrag van 21.740.826,33 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits voor de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd voor een bedrag van 40 miljoen euro verbintenissen vast te leggen in het kader van het forfait ouderenzorg.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd in geval van uitwinning van de waarborg het reservefonds aan te wenden voor maximaal het bedrag van de uitgewonnen waarborg.

Art. 57.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het IVA Fonds Jongerenwelzijn.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 436.806.000 euro en voor de uitgaven 424.406.000 euro aan vastleggingen en 436.806.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Fonds Jongerenwelzijn (begrotingsartikel GB0-1GED5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 8.242.000 euro vast te leggen voor uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.

De rekenplichtige van de Gemeenschapsinstelling "De Zande", van de Gemeenschapsinstelling "De Kempen", van het gesloten centrum "De Grubbe" en van het federaal detentiecentrum Tongeren wordt ertoe verplicht het kasgeld dat niet nodig is voor te verwachten uitgaven regelmatig te storten op de financiële rekening van het Fonds Jongerenwelzijn. In geen geval mag de rekenplichtige een geldsom in kas houden groter dan 3.500 euro.

Art. 58.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het IVA Kind en Gezin.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 873.412.000 euro en voor de uitgaven 873.412.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 59.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.672.625.000 euro en voor de uitgaven 1.672.625.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 60.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het IVA Vlaamse Sociale Bescherming.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 798.915.000 euro en voor de uitgaven 798.915.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 61.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Agentschap Sport Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 163.861.000 euro en voor de uitgaven 184.920.000 euro in vastleggingen en 163.861.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. Het Agentschap Sport Vlaanderen (begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 46.974.000 euro: 1° voor eigen investeringen;2° voor investeringen in kleinschalige sportinfrastructuur;3° voor de uitvoering van het globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen;4° voor investeringen met FFEU kredieten. § 3. Het Agentschap Sport Vlaanderen kan binnen het toegekende budget en binnen de perken van het ingeschreven krediet op de begroting van het agentschap, subsidies verlenen aan de volgende organisaties: - allerlei initiatieven in verband met topsport; - organisatie van Flanders Classics; - allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties; - Belgian homeless cup; - initiatieven G-sport Vlaanderen; - sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid; - sociale maatregelen toegankelijkheid sport; - ten behoeve van de campagne Ventourist-ventousiast; - vzw de Rand voor sportontwikkeling in de Rand; - vzw Vlaamse Wielerschool; - internationale sportprojecten; - voor aanvullende tewerkstelling in de sector sport; - als tegemoetkoming voor flankerende maatregelen in het kader van financiering voetbalstadions; - sportinfrastructuur van de particuliere sector; - sportinfrastructuur van lokale overheden; - vzw Vlaamse Liga Paardensport voor Waregem Eventing Parcours; - vzw Sportimonium; - vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden; - investeringskredieten kleinschalige sportinfrastructuur; - stichting Vlaamse Schoolsport; - financiering in het kader van Event Flanders.

Art. 62.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 44.201.000 euro en voor de uitgaven 48.488.000 euro in vastleggingen en 44.201.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk op 0 euro en 0 euro geraamd.

Het Fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 30.837.000 euro vast te leggen (begrotingsartikel HB0-1HCI5AY-IS).

Art. 63.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.884.000 euro, en voor de uitgaven 563.000 euro in vastleggingen en 1.884.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Topstukkenfonds (begrotingsartikel HB0-1HEI5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 563.000 euro vast te leggen.

Art. 64.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 223.451.000 euro en voor de uitgaven 131.584.000 euro in vastleggingen en 223.451.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (begrotingsartikel KB0-1KDH5AW-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 127.024.000 euro vast te leggen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt in 2017 gemachtigd, voor een plafond van 60.000.000 euro, uitgaven vast te leggen met betrekking tot de publieke opslag van landbouwproducten in het kader van een Europese interventieregeling.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, wordt ertoe gemachtigd af te zien van verdere terugvordering in hierna genoemde ambtshalve dossiers: 1° dossiernaam: VLIF-dossier 1-95-0536/2 van Brandts P.te 8647 LO-RENINGE (momenteel wonend in 5371 RAVENSTEIN (Nederland)) - Bedrag: 81.267,93 euro; 2° dossiernaam: VLIF-dossiers 857-777/06 en 1-97-1139/4 van Demeester P.te 8670 KOKSIJDE - Bedrag: 87.546,35 euro; 3° dossiernaam: VLIF-dossier 1-01-2878/0 van Meijer A.- Van Wissen E. te 3770 RIEMST - Bedrag: 30.035,36 euro; 4° dossiernaam: VLIF-dossier 1-03-2033/3 van Maes-Bruggeman BVBA te 8770 INGELMUNSTER - Bedrag: 145.839,30 euro; 5° dossiernaam: VLIF-dossier 1-93-1184/0 van Streng N.- Nikkessen A. te 2321 HOOGSTRATEN (momenteel wonend in 4861 AR CHAAM (Nederland)) - Bedrag: 110.075,09 euro.

Art. 65.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.048.000 euro en voor de uitgaven 2.978.000 euro in vastleggingen en 2.048.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (begrotingsartikel KB0-1KDH5AX-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 2.976.000 euro vast te leggen.

Art. 66.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 113.117.000 euro en voor de uitgaven 114.075.000 euro aan vastleggingen en 113.117.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en de uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (begrotingsartikel LB0-1LCH5AV-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 234.000 euro vast te leggen voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. § 3. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM aan het steunpunt duurzaam materialenbeheer een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 310.000 euro. § 4. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM aan United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 40.000 euro voor internationaal lidgeld. § 5. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM aan Vlaco vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 575.000 euro voor werkingsbijdragen. § 6. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om inzake afval en materialenbeleid ten laste van de begroting van OVAM voor maximaal 30.000 euro toe te kennen aan voorbeeldevenementen, 2.700 euro aan prijzen ecodesign studenten, 6.000 euro aan prijzen ecodesign award pro en 6.000 euro aan prijzen groeneventaward. § 7. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM aan Centexbel een subsidie als cofinanciering toe te kennen ten bedrage van jaarlijks maximal 38.000 euro gedurende de looptijd van het Interreg-project `Recy-Composite'.

De Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur, wordt, als bestuurder van de OVAM, ertoe gemachtigd af te zien van verdere terugvordering in hierna genoemde ambtshalve dossiers (Lijst nieuwe dossiers BA2017):

Dossiernaam

Locatie

Onderzoeken

Werken buiten begroting

Maes-Eelen

Schoten

18.183,56

1.896.442,93

BRC in faling/ Dimitri De Roeck

Antwerpen, Willebroek, Zeebrugge

6.609.061,79

TONGEREN/RASKIN

Tongeren

57.500,89

PCN - ALLAER

Nieuwpoort

8.955.417,48

Gebroeders Frans, gefailleerd

Lier

140.904,56

MIN FINANCIEN/ADM btw REGISTER EN DOM

Antwerpen

5.505,50


DEVOS - MAENHOUT - DHEEDENE - VAN GELUWE

Waregem

13.339,50

NV Garimmo

Izegem

1.441,11

7.424,54

COUCHEIR

Antwerpen

6.125,63


Bvba Largo

Lommel

16.573,50

12.096,77

Petereyns

Zingem

56.858,33

5.029,00

NV Colruyt - NV Onveco - NV Elpeco

Mol

37.538,82


LEYSSENS

Borgerhout

5.277,54

23.330,13

Staelens-Vanhecke

Sint-Niklaas

524.856,41

VAN KOOTEN - AKZO NOBEL COATINGS NV

Vilvoorde

2.811,74

Apers-Lauwereins

Hemiksem

7.558,00

90.202,56

FIETSEN RUDY

Dendermonde

5.810,42

1.039,87

Bruers-Van Puyenbroek

Deurne

5.540,71

30.621,97

G. Dendooven

Zedelgem

5.014,76

51.787,13

Verthriest

Aalter

278.762,11

Nv Polydak - Immo Gero

Lommel

16.933,10


Parking Petit Paris

Oostende

8.375,02

Euromat Brussels - Uplace

Machelen

932.533,84

Immo S.C.C. Antwerpen

20.194,30


Consoorten Van Driessche

Evergem

10.230,57


Paeshuyse

Ravels

17.981,45


E. Dewulf

Izegem

5.351,23

Pejo Invest

Deerlijk

7.373,14


Meeus-Furnari (Quaglia-Thielemans)

Vilvoorde

9.275,82

Agfa Gevaert

Edegem

71.684,65

J. Van Loo

Haacht

9.130,64

Nv Edibo

Lommel

13.197,59

7.940,42

Merckpoel-Vervaet

Lokeren

28.398,25


Vanlerberghe-Polfliet

Deinze

9.616,17


Benzinestation Jansen

Lommel

9.283,12

3.602,12

Lentz-Matthys & Werkhuizen Lentz

Gent

19.164,59


Bvba Delbecque

Spiere-Helkijn

26.228,35

Michiels-Smits

Mechelen

6.807,73

B. Thant

Maldegem

21.914,67

W., J. en S. Horrie

Roeselare

5.702,13


B. Theunissen

Retie

8.943,21

Groep Dekoninck

Houthulst

10.363,80

1.684,42

E. Eelen

Leopoldsburg

26.726,86

PAUL LATAIRE - BVBA LATAIRE-NUYT

Beernem

4.892,07


B. Vanduffel

Sint-Niklaas

8.844,05

35.815,61

Lievens-Wouters

Geel

4.585,78

De Belder-Wagemans

Berchem

10.410,19


Peeters-Geerts

Turnhout

5.473,44

VZW AZ Monica

Antwerpen

17.219,63

Steyaert

Eeklo

13.653,40


TOTAAL 2017

377.665,80

19.903.922,82


§ 8. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij wordt ertoe gemachtigd om inzake het asbestafbouwbeleid ten laste van de begroting van OVAM aan natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden ter ondersteuning subsidies toe te kennen voor de inventarisatie, de ontmanteling, het transport of de verwerking van asbesthoudende materialen.

Art. 67.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 175.683.000 euro en voor de uitgaven 125.731.000 aan vastleggingen en 175.683.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (begrotingsartikel LB0-1LCH5AW-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 18.375.000 euro: 1° voor de aankoop van rollend en varend materieel, installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software;2° voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen;3° voor investeringen in het kader van het operationeel beheer van watersystemen.

Art. 68.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 17.396.000 euro en voor de uitgaven 17.396.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 69.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 15.546.000 euro en voor de uitgaven 15.546.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 70.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 43.570.000 euro en voor de uitgaven 43.570.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (begrotingsartikel NE01NEC5AY-IS) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een verbintenissenmachtiging in te schrijven ten belope van 3.856.000 euro.

Art. 71.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.238.000 euro en voor de uitgaven 1.514.000 euro in vastleggingen en 4.238.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De minister die bevoegd is voor het Rubiconfonds wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, de noodwendige uitgaven voor de subsidiëring van planschadevergoedingen te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo.

Art. 72.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2017 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.271.000 euro en voor de uitgaven 1.271.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 73.De tabel van artikel 128 van het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door wat volgt:

Eigen Vermogens

Eigen vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Sui Generis

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Het Gemeenschapsonderwijs

Vlaamse interuniversitaire Raad

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Vzw's

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

Vlaams Instituut voor de Zee

Epon

Beheer Kunstsite

deSingel

Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Vlaams Audiovisueel Fonds

Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw

EVA van privaatrecht (vzw)

de Rand

Muntpunt

Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel

EVA van privaatrecht (private stichting)

Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

EVA van privaatrecht (NV)

Limburgse Reconversie Maatschappij

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Vlaams Energiebedrijf

Vlaamse participatiemaatschappij

Vlaamse Havens

EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut)

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Strategisch onderzoekscentrum (vzw)

Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Nv

Diestsepoort nv

LAK Invest nv

ARKimedes Fonds I

ARKimedes Fonds II nv

ARKimedes Management nv

Biotech Fonds Vlaanderen

Brustem Industriepark

Gigarant NV

Gimvindus

Greenville

HWP

Immo Schurhoven

KMOFIN

KMOFIN 2

Limburg Gas

LRM Beheer

Mijnen nv

Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

Participatiefonds - Vlaanderen

PMV Beheer nv

PMV re Vinci NV

Site-Ontwikkeling Vlaanderen

Sustainable Energy Ventures

Waarborgbeheer NV

School Invest

Vlaamse Milieuholding

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Site Kanaal

Tunnel Liefkenshoek

Wandelaar Invest

Domus Flandria

Vlaamse Erfgoedkluis

Commanditaire vennootschappen op aandelen

PMV-TINA Comm. VA

STROOMinvest cultuur investeringsfonds Limburg

Vlaams Innovatiefonds

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Limburgs Klimaatfonds

Vlaams Woningfonds

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV publiek recht VRT

Stichting van openbaar nut

Vlaamse Hogescholenraad

Stichting Vlaamse Schoolsport

Andere

Fonds voor scheepsjongens

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

Universiteiten

Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel

Instituut voor Tropische geneeskunde

Katholieke Universiteit te Leuven

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

Universiteit Hasselt

Vrije Universiteit Brussel

Hogescholen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Arteveldehogeschool

Erasmushogeschool Brussel

Hogere Zeevaartschool

Hogeschool Gent

Hogeschool PXL

Hogeschool West-Vlaanderen

Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Katholieke Hogeschool Vives Noord

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

LUCA School of Arts

Odisee

Thomas More Kempen

Thomas More Mechelen - Antwerpen

UC Leuven

UC Limburg

Universitaire associaties

Vzw associatie K.U.Leuven

Vzw associatie Universiteit - Hogescholen Limburg

Vzw associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

Vzw associatie Universiteit Gent

Vzw Universiteit Associatie Brussel

Justitiehuizen

Commissie voor Juridische Bijstand Turnhout

Commissie Juridische Bijstand Antwerpen

Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Ieper

Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Tongeren

Commissie Juridische Bijstand Brussel

Commissie Juridische Bijstand Gent

Commissie Juridische Bijstand Kortrijk

Commissie Juridische Bijstand Oudenaarde

Commissie Juridische Bijstand Veurne

Commissie voor Juridische Bijstand Arrondissement Hasselt

Commissie voor Juridische Bijstand Dendermonde

Commissie voor Juridische Bijstand Leuven

Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissement Mechelen

Commissie voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk Arrondissement Brugge

Erkende kredietmaatschappijen

De Meiboom - Voor ons Volk

Demer en Dijle (+ Zonnige Woonst)

Eigen Heerd is Goud Weerd

Elk Zijn Huis

Indomi nv

Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet)

Klein Eigenaarskrediet

Krediet voor Sociale Woningen

Kredietmaatschappij Onze Thuis

Landwaarts Sociaal Woonkrediet

Mijn Huis

Onesto Kredietmaatschappij

Onesto Woonpunt

Ons Eigen Huis

Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema)

Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis

Volkskrediet de Toren

West-Vlaams Woonkrediet

Paraparlementaire instellingen

Kinderrechtencommissariaat

Vlaams Parlement

Vlaams Vredesinstituut

Vlaamse Ombudsdienst


''.

THESAURIEBEHEER

Art. 74.De uitgaven met betrekking tot de maandelijks te betalen voorschotten aan de Federale Pensioendienst (FPD) betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de VRT mogen aangerekend worden op ordeartikel 8H0971. Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 15.000.000 euro, en zal budgettair worden aangezuiverd vanuit het uitgavenartikel HB0-1HHI2AI-LO.

Art. 75.§ 1. De doorstortingen met betrekking tot specifieke projecten in het kader van "Open Transport Network Spatially Referenced Data Hubs for Innovation in the Transport Sector" mogen aangerekend worden op orderekening 8PJ42302. § 2. De orderekening wordt aangezuiverd door subsidiëring vanuit de Europese Commissie van de door het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen in 2017 gemaakte betalingen. § 3. De orderekening 8PJ42302 mag een debetsaldo van maximaal 159.000 euro op jaarbasis vertonen.

Art. 76.In toepassing van de bepalingen artikel 123 van de verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad en in uitvoering van de ESF-samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de globale subsidie, gesloten tussen ESF-agentschap en Departement Onderwijs en Vorming, als aanwijzing van Departement Onderwijs en Vorming als intermediaire instantie, wordt het Departement Onderwijs en Vorming ertoe gemachtigd een maximumbedrag van 4.900.000 euro uit hoofde van het Europees Sociaal Fonds (ESF) toe te kennen aan eindbegunstigden. Dit maximumbedrag wordt betaald door middel van een voorschot en een eindsaldo.

De orderekening FB0-8F0424 - Europese middelen project Leren en Werken - waarop de bovenvermelde uitgaven en ontvangsten worden verricht, mag een negatief saldo vertonen ten belope van maximaal 4.900.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde Europese ontvangsten. Indien deze middelen toch niet toereikend zouden zijn, wordt verder aangezuiverd vanuit het Fonds Departement Onderwijs en Vorming FB0-1FHE4AM-PA (basisallocatie FB0-1FH098).

Art. 77.§ 1. De uitgaven met betrekking tot de sociale bijdragen en de geschillen van de DAB Vloot en de DAB Loodswezen worden aangerekend op orderekening 8M0912. § 2. Deze orderekening wordt aangezuiverd via betalingen door de DAB Vloot en de DAB Loodswezen. § 3. De openstaande vorderingen op de DAB Loodswezen met betrekking tot de sociale bijdragen en de geschillen aangaande de begrotingsjaren 2015 en 2016 worden afgeboekt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juli 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2016-2017 Stukken: - Ontwerp van decreet : 19 - Nr.1 + Bijlagen. - Amendement : 19 - Nr. 2. - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 19 - Nr. 3-A t.e.m. K. - Amendementen : 19 - Nr. 4. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 19 - Nr. 5. - Tekst aangenomen door de commissie : 19 - Nr. 6 + Bijlagen. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 19 - Nr. 7 + Bijlagen. - Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : 12 - Nr. 1. - Toelichtingen bij de begroting : 17 - Nr. 1 en 2. - Verslag van het Rekenhof : 20 - Nr. 1.

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 28 juni 2017.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^