Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017013531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 24 november 2016, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betref Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve(...) type wet prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017013589 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 september 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** koninklijk besluit van 28 september 2017 is machtiging verleend aan genaamde **** ****,(...) type wet prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017013620 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013486 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Société Scientifique de Médecine Générale voor het project "Verspreiding van de richtlijn "Depressie bij Volwassenen"" type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Domus Medica vzw voor het project "Verspreiding van de richtlijn "Depressie bij Volwassenen"" type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013488 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Kom op Tegen Kanker type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013684 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013703 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 4.475.000 EUR aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de huidige bij akte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017031254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017091310 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2017 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017201048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017201550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar na 33 jaar beroepsverleden voor de werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017202147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017202439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor 2017 aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017202624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de eindeloopbaan type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de eindejaarspremie ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205153 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 september 2017, dat in werking treedt vanaf heden, is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2018 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 18; - voor Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, waarbij het mandaat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is de heer de Villers Grand Champs G., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, aangewezen tot Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205451 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017, - zijn ontlast uit hun functie in de jury belast met het afnemen van de examens over de voldoende of grondige kennis van de Franse taal v ? mevr. Bauwens H., ? de heer Delnoy P., ? de heer Verelst Ph.. - zijn benoemd in de jury(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017013705 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 26 september 2017 wordt de heer Eugeen VAN CRAEYVE Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep tot nietigverklaring en / o(...) type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040752 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040765 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017204600 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2017 van 26 juli 2017 Rolnummer : 6663 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 25, § 2, b), van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017204801 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2017 van 13 juli 2017 Rolnummer : 6537 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 134 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Gro samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...) type arrest prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017204811 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2017 van 19 juli 2017 Rolnummer : 6432 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 35 en 38 van het fiscaal decreet van het Waalse Gewest van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 07/07/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013208 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 12/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017205392 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013587 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voor de toewijzing van een mandaat van Directeurgeneraal A5 bij Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voor de toewijzing van een mandaat van adjunct Directeur-generaal A4+ bij Brussel Openbaar Ambt

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 26 september 2017, dat uitwerking heeft met wordt mevrouw Fabienne MARTIN, te Landen, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, to(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017205393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/07/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017031331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017092010 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0809.573.579 REFERO Annulatie van de ambtshalve doorhaling. type lijst prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0401.445.188 ETABLISSEMENTS DELVAUX intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande(...)

erratum

type erratum prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Erratum type erratum prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-tweede in bevel van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205457 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmedewerkers (niveau A1) voor De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB17028 Solliciteren kan tot 08/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken marktkennis en category plans (niveau A) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG17247 Deze selectie werd afgesloten op 11/10/2017. Er z(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige vakmannen voor openbare reinheid (m/v/x) (niveau D) voor Net Brussel. - Selectienummer: ANB17010 Deze selectie werd afgesloten op 04/10/2017. Er zijn 2 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205499 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheercontroleurs bij de afdeling Beleid en Monitoring (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB17054 Solliciteren kan tot 06/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale pensioendienst : Attachés organisatiebeheer voor het departement Pensioenbetalingen (m/v/x) - BNG17174 Attachés klachtenbeheer voor het departement M(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205530 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analisten Developers A2 (niveau A2,) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG17163 Deze selectie werd afgesloten op 12/10/2017 (datum PV). E(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205543 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundige dringende hulpverlening (niveau B), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG17246 Solliciteren kan tot 10/11/2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205547 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché telecommunicatiesystemen (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG17229 Solliciteren kan tot 10/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205566 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijke aankoopbeleid (niveau A1), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG17296 Solliciteren kan tot 06/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017013679 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Antwerpen : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 28 april 2017. - Schilde : 1 (i(...) - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017013690 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) - wetenschappelijke loopbaan - Vacaturenummer HRM S 2270 (afdeling Hedendaags Archief van het Algemeen Rijksarchief) Sommige woorden i(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017031354 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2018. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd moet de kandidaat : 1° houder zij(...)

document

type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017013667 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzing van leden van de Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Bij beslissingen van 6 september 2017 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie: - Wordt de heer Emmanuel Mathieu - Wordt de heer François Libert, voor een termijn van vier jaar, aangewezen als plaatsvervangend li(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 3 oktob worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerije(...) type document prom. -- pub. 20/10/2017 numac 2017205379 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Bij beschikkingen van 7 september 2017 van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, zijn de aanwijzingen tot sectievoorzitter in dit Hof hernieuwd voor een termijn van drie jaar met uitwerking op :
^