Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 februari 2018
gepubliceerd op 14 maart 2018

Decreet betreffende sommige aspecten van de boekhouding van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap, van het technisch-pedagogisch centrum van de Franse Gemeenschap en van het technisch centrum van de Franse Gemeenschap te Strée en Gembloux

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011265
pub.
14/03/2018
prom.
01/02/2018
ELI
eli/decreet/2018/02/01/2018011265/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2018. - Decreet betreffende sommige aspecten van de boekhouding van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap, van het technisch-pedagogisch centrum van de Franse Gemeenschap en van het technisch centrum van de Franse Gemeenschap te Strée en Gembloux


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Bepalingen betreffende sommige aspecten van de boekhouding van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap en van de andere technische centra van de Franse Gemeenschap 1.1. - Hoofdstuk I - Wijziging van de personeelsformatie van het technisch- pedagogisch centrum voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap

Artikel 1.In artikel 6, 5° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 1995 tot oprichting van een technisch-pedagogisch centrum voor het Onderwijs van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2001, worden na de woorden « Eerste secretaris-boekhouder of secretaris-boekhouder belast met de boekhouding », de woorden « of boekhouder » toegevoegd.

Art. 2.In het bovenvermelde besluit van 7 april 1995 wordt een artikel 18sexies toegevoegd, luidend als volgt : « Artikel18sexies. - De definitieve of tijdelijke vervanging van het personeelslid opgenomen in de rubriek « Eerste secretaris-boekhouder of secretaris-boekhouder belast met de boekhouding of boekhouder » gebeurt in principe bij voorkeur in vast verband, bij toelating tot stage of in tijdelijk verband in het kader van het ambt van boekhouder in de zin van artikel 17, § 1, 1°, f), van het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap. »

Art. 3.In het bovenvermelde besluit van 7 april 1995, wordt tussen de artikelen 23 en 24, een hoofdstuk III ingevoegd, luidend als volgt « Overgangsbepalingen ».

Art. 4.In Hoofdstuk III van het bovenvermelde besluit van 7 april 1995, wordt een artikel 23bis toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 23bis.- Een personeelslid kan slechts aangeworven worden in een betrekking van het ambt van boekhouder bedoeld in artikel 17, § 1, 1°, f), van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten wanneer het tijdelijk aangesteld personeelslid, als stagedoende of benoemd in vast verband in het ambt van eerste secretaris-boekhouder of secretaris-boekhouder belast met de boekhouding binnen deze inrichting, de uitoefening van zijn ambt definitief stopzet. » 1.2. - Hoofdstuk II : Wijziging van de personeelsformatie van het "Centre d'auto-formation et de formation continuée" voor het Onderwijs van de Franse Gemeenschap.

Art. 5.In artikel 6, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 1995 tot oprichting van een "Centre d'auto-formation et de formation continuée" voor het Onderwijs van de Franse Gemeenschap, worden na de woorden « beheerder-secretaris of eerste secretaris-boekhouder of secretaris-boekhouder belast met de boekhouding », de worden « of boekhouder » toegevoegd.

Art. 6.In het bovenvermelde besluit van 7 april 1995, wordt een artikel 14ter toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 14ter.- De definitieve of tijdelijke vervanging van het personeelslid opgenomen in de rubriek « Beheerder-secretaris of eerste secretaris-boekhouder of secretaris-boekhouder belast met de boekhouding » gebeurt in principe bij voorkeur in vast verband, bij toelating tot stage of in tijdelijk verband in het kader van het ambt van boekhouder in de zin van artikel 17, § 1, 1°, f), van het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap. »

Art. 7.In het bovenvermelde besluit van 7 april 1995, wordt tussen de artikelen 17bis en 18 een hoofdstuk III ingevoegd, luidend als volgt « Overgangsbepalingen ».

Art. 8.- In hoofdstuk III van het bovenvermelde besluit van 7 april 1995 wordt een artikel 17ter toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 17ter.- Een personeelslid kan slechts aangeworven worden in een betrekking van het ambt van boekhouder bedoeld in artikel 17, § 1, 1°, f), van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten wanneer het tijdelijk aangesteld personeelslid, als stagedoende of benoemd in vast verband in het ambt van bestuurder-secretaris of eerste secretaris-boekhouder of secretaris-boekhouder belast met de boekhouding binnen deze inrichting de uitoefening van zijn ambt definitief stopzet. » 1.3. - Hoofdstuk III : Wijziging van de personeelsformatie van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap

Art. 9.In artikel 8 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 1996 tot oprichting van recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap, vervangen bij het decreet van 20 december 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in 1°, c), na de woorden « Correspondent-boekhouder » worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 2°, c), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 3°, e), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 4°, d), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 5°, d), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 6°, c), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 7°, d), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 8°, d), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 9°, c), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd; - in 10°, d), na de woorden « Correspondent-boekhouder », worden de woorden « of boekhouder » ingevoegd.

Art. 10.In het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996 wordt een artikel 8septies toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 8septies.- § 1. Elke definitieve of tijdelijke vervanging van een personeelslid opgenomen in de rubriek « correspondent-boekhouder of boekhouder » gebeurt in principe bij voorkeur in vast verband, bij toelating tot stage of in tijdelijk verband in het kader van het ambt van boekhouder in de zin van artikel 17, § 1, 1°, f), van het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap. § 2. Nochtans, vóór elke aanstelling in tijdelijk verband van een personeelslid in de hoedanigheid van boekhouder, moeten de betrekkingen van correspondent-boekhouder of van boekhouder bedoeld in artikel 8, in voorkomend geval, gebruikt worden in het kader van de statutaire operaties die in de volgende volgorde gebeuren : 1° Reaffectatie of terugroeping in actieve dienst van de correspondenten-boekhouders en van de boekhouders overeenkomstig het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten;2° Verandering van affectatie van de correspondenten-boekhouders en van boekhouders overeenkomstig het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten;3° Benoeming als correspondent-boekhouder met toepassing van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten;4° Toelating tot de stage als correspondent-boekhouder met toepassing van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten;5° Toelating tot de stage als boekhouder met toepassing van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten;6° Aanstelling in tijdelijk verband van een correspondent-boekhouder die vroeger in tijdelijk verband aangesteld werd of die tot de stage toegelaten werd en waarvan de betrekking afgeschaft werd voor zover, naast de voorwaarden bedoeld in artikel 26 van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten, hij niet ontslagen werd of zijn ontslag op een vrijwillige basis uit zijn ambt ingediend had. § 3. De veranderingen van affectatie bedoeld in § 2 kunnen niet toegekend worden in de betrekkingen bekleed door de personeelsleden die tot de stage toegelaten worden.

Elke boekhouder die in een betrekking aangesteld zou zijn geweest alvorens de statutaire operaties bedoeld in § 2, 1° tot 6°, plaatsgevonden hadden in het kader van de kalender die op hen wordt toegepast overeenkomstig de statutaire bepalingen, zal een einde moeten stellen aan zijn aanstelling als de betrekking in het kader van deze operaties gebruikt wordt. »

Art. 11.Hoofdstuk VII van het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996 krijgt een nieuwe nummering, luidend als volgt : « HOOFDSTUK VIII ».

Art. 12.Artikel 23 van het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996 krijgt een nieuwe nummering, luidend als volgt : « artikel 26 ».

Art. 13.Artikel 24 van het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996 krijgt een nieuwe nummering, luidend als volgt : « artikel 27 ».

Art. 14.In het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996, na artikel 22bis, wordt een hoofdstuk VII ingevoegd, luidend als volgt « Overgangsbepalingen ».

Art. 15.In hoofdstuk VII van het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996 wordt een artikel 23 toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 23.- Een personeelslid kan slechts aangeworven worden, binnen een inrichting, in een betrekking van het ambt van boekhouder bedoeld in artikel 17, § 1, 1°, f), van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten wanneer het tijdelijk aangesteld personeelslid, als stagedoende of benoemd in vast verband in het ambt van correspondent-boekhouder binnen deze inrichting de uitoefening van zijn ambt definitief stopzet. »

Art. 16.In hoofdstuk VII van het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996 wordt een artikel 24 toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 24.- § 1. De correspondenten-boekhouders die vóór 1 september 2018 in vast verband benoemd worden, blijven in dit ambt in vast verband benoemd en zetten hun loopbaan voort overeenkomstig de vorige bepalingen. § 2. Nochtans is de correspondent-boekhouder die in vast verband benoemd wordt en die houder is van het vereiste bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 18, punt 4, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten heeft, in het ambt van boekhouder benoemd en dit de eerste dag van de maand volgend op 1 september 2018 en blijft in de inrichting geaffecteerd waar hij in dienst is.

De correspondent-boekhouder die in tijdelijk verband aangesteld wordt en die houder is van het vereiste bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 18, punt 4, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten heeft, wordt aangesteld in het ambt van boekhouder de eerste dag volgend op 1 september 2018. De diensten die vooraf gepresteerd worden als correspondent-boekhouder worden gelijkgesteld met de diensten gepresteerd in het ambt van boekhouder. »

Art. 17.In hoofdstuk VII van het bovenvermelde besluit van 30 augustus 1996 wordt een artikel 25 toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 25.- In afwijking van artikel 39, 5°, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten wordt het personeelslid dat in vast verband benoemd is in het ambt van correspondent-boekhouder, in vast verband benoemd in het ambt van boekhouder op de datum waarop hij geslaagd is voor de wervingsproef betreffende het ambt van boekhouder georganiseerd overeenkomstig artikel 43, § 1, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten, en blijft in dezelfde inrichting geaffecteerd.

Voor de toepassing van dit artikel kan het personeelslid dat in vast verband benoemd wordt in het ambt van correspondent-boekhouder zich inschrijven voor de wervingsproef betreffende het ambt van boekhouder georganiseerd overeenkomstig artikel 43, § 1, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten, in afwijking van artikel 39, tweede lid, van hetzelfde decreet. » 1.4. - Hoofdstuk IV - Wijziging van de personeelsformatie van het "Centre des Technologies agronomiques " (Centrum voor Landbouwkundige Technologie) van het onderwijs van de Franse Gemeenschap.

Art. 18.In artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 tot oprichting van een " Centre des Technologies agronomiques " (Centrum voor Landbouwkundige Technologie) van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - In § 1, 1°, wordt het woord « boekhouder » ingevoegd tussen het woord « Bestuurspersoneel » en de woorden « : 1 voltijds equivalent »; - § 1 wordt aangevuld met 3 leden, luidend als volgt : « Het boekhoudkundige bestuurspersoneel voert ook de andere administratieve taken van het Centrum uit.

Dit artikel treedt in werking vanaf het ogenblik dat het personeelslid dat in vast verband benoemd is in het ambt van opsteller binnen deze inrichting, de uitoefening van zijn ambt definitief stopzet.

In afwachting van de definitieve stopzetting van het ambt van het personeelslid bedoeld in het vorige lid binnen de betrokken inrichting zal de personeelsformatie van het bestuurspersoneel behouden worden naar rata van één voltijds equivalent, dit wil zeggen een opsteller. »

Art. 19.In artikel 9 van het bovenvermelde besluit van 8 november 2001 worden de woorden « zolang het bestuurspersoneel van het Centrum geen boekhouder telt. » toegevoegd na de woorden « la Haute Ecole Charlemagne ». 1.5. - Hoofdstuk V : Wijziging van de personeelsformatie van het Technisch Tuinbouwcentrum van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap in Gembloux.

Art. 20.In artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 november 2001 tot oprichting van een Technisch Tuinbouwcentrum van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap in Gembloux, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002, wordt 1° vervangen als volgt : « 1° Bestuurspersoneel : twee voltijdse equivalenten : een opsteller en een boekhouder; »

Art. 21.In het bovenvermelde besluit van 22 november 2001, na artikel 12, wordt een artikel 12bis toegevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 12bis.- Een personeelslid kan slechts aangeworven worden binnen het Centrum in een betrekking van het ambt van boekhouder bedoeld in artikel 17, § 1, 1°, f), van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten wanneer één van beide personeelsleden aangesteld in tijdelijk verband, als stagedoende, of benoemd in vast verband in het ambt van opsteller binnen deze inrichting de uitoefening van zijn ambten definitief stopzet.

In afwachting van de definitieve stopzetting van het ambt van één van beide personeelsleden bedoeld in het vorige lid wordt de personeelsformatie van het bestuurspersoneel tot twee voltijdse equivalenten behouden, dit wil zeggen twee opstellers. » 1.6. - Hoofdstuk VI : Bepalingen tot wijziging van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de comptabiliteit van de scholen en de toegang tot sommige selectieambten en bevorderingsambten sluiten betreffende de comptabiliteit van de scholen en de toegang tot sommige selectieambten en bevorderingsambten

Art. 22.In § 2 van artikel 7 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de comptabiliteit van de scholen en de toegang tot sommige selectieambten en bevorderingsambten sluiten betreffende de comptabiliteit van de scholen en de toegang tot sommige selectieambten en bevorderingsambten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « De Voorzitter van de Interzonale Commissie en de Voorzitters van de Zonale Commissies bedoeld in het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 maart 1969 delen de informatie mee die nodig is voor de toepassing van dit artikel aan de Voorzitter van de Interzonale Commissie en aan de Voorzitters van de Zonale Commissies van het bestuurspersoneel bedoeld in het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten ».

Art. 23.In het tweede lid van artikel 28 van het bovenvermelde decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de comptabiliteit van de scholen en de toegang tot sommige selectieambten en bevorderingsambten sluiten worden de woorden « op de datum van inwerkingtreding van dit decreet » geschrapt.

TITEL 2. - Inwerkingtreding

Art. 24.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 februari 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 577-1.

Commissieverslag, nr. 577-2.- Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 577-3.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 31 januari 2018.

^