Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030599 bron europese centrale bank Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kre(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018010803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het kader van beveiligingsagenten van politie en het kader van beveiligingsassistenten van politie type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij Koninklijk besluit van 21 december 2017 wordt op 1 augustus 2017 aan Mevr. Vassilena KONTOZOVA, geboren op 30 december 1974, als gevolg van haar benoeming tot Rijksambtenaar bij FOD Financiën ontslag verleend uit haar functie van Att type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011182 bron ministerie van landsverdediging **** **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2178 van 22 december 2017, wordt **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de beroepsofficieren va Voor verdere bevordering neemt hij **** als kapitein op 26 december 2016. Hij wordt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt de heer Paul DEPUYDT, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 juni 2018. type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 14/03/2018 numac 2018011223 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake het vereenvoudigd elektronisch beslag onder derden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030622 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau B in betrekkingen waaraan de graden zijn verbonden van financieel deskundige of ICT-deskundige bij de diensten van de Federale I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houde(...) type koninklijk besluit prom. 28/02/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018030625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Rechtzetting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit. - EF-2017-0033bis Bij ministerieel besluit van 22 februari 2018 wordt aan Eni Gas & Power nv een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig d type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 27 februari 2018 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan Statkraft Markets GmbH, overeenkomstig de be(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011189 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen uit het ambt. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 95032 van 8 januari 2018: Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 31 december 2017 ontslagen uit het ambt **** **** generaal-majoor ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 1 januari 2018 aangeduid voor (...) type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018011232 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018011221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanvulling van de lijst, opgenomen in bijlage 1a en 1b bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit type ministerieel besluit prom. 23/02/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018011258 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen type ministerieel besluit prom. 01/03/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018011264 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bandingfactoren voor groenestroomcertificaten voor bepaalde groenestroomprojecten met een startdatum vanaf 1 april 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit B.V. Eneco Belgium EF-2017-0046 Bij ministerieel besluit van 12 februari 2018 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan Eneco Belgium B.V., overeen type ministerieel besluit prom. 08/03/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018201289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen

decreet

type decreet prom. 01/02/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018011265 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende sommige aspecten van de boekhouding van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap, van het technisch-pedagogisch centrum van de Franse Gemeenschap en van het technisch centrum van de Franse Gemeenschap te Strée en Gembloux

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032176 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032175 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018 type overeenkomst prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032173 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.21 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met de wet van 24 apr(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.2 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1978 betreffende het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.394 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1978 betreffende het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.143 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.343 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1978 betreffende het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.172 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.270 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.223 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.329 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.355 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de Internationale Overeenkomst voor veilige containers In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene in(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030620 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BELGISCHE VERENIGING VAN ONAFHANKELIJKE AGENTSCHAPP Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030621 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Timothy LOENDERS en Kenneth SÖRENSEN die woonplaats kiezen Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.563/X-17.164. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030637 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv BLANKENBERGE CASINO-KURSAAL, de nv CASINO KURSAAL OO Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030635 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Koenraad HEYENS, Firmin LESCRAUWAET en Jean-Marie DE GRIM Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030636 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba PLAYRIGHT, Paul POELMANS en Christiaan PEETERS die Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017. Deze zaak is inges(...)

erratum

type erratum prom. 07/02/2018 pub. 14/03/2018 numac 2018030609 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018092413 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2018, op blz. 4537, dient de volledige tekst te worden vervangen door de volgende tekst : De F(...)    Indexcijfers januari 2018 Voo(...) type indexcijfers prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018093002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers februari 2018 Vo(...)

document

type document prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018201254 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18010 Solliciteren kan tot 28/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018201283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur voor de consumentenservice en de juridische dienst van de Waalse energiecommissie (CWaPE) (AFW18701) Toelaatbaarheidsvereisten : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een se(...) o Houder zijn van een basisdiploma van de tweede cyclus van universitair onderwijs of van hoger ond(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011179 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2175 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "technieken van het marinematerieel" de volgende benoeming plaats In de graad van korvetkapitein ingenieur van het militair materieel, luitenant-ter-zee eerste klass(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018030623 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 wordt de heer Matthias Wijnant tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018011256 bron gewestelijk agentschap voor netheid « net brussel » Intraregionale mobiliteit of externe - Vacature van expert , voor de tuchtcel binnen de dienst Personeelsbeleid van het Gewestelijke agentschap voor netheid, Net Brussel en belast met de analyse van de dossiers van de agenten, het nak(...) Deze aankondiging is bestemd voor op de ambtenaren van : 1° de Gewestelijke Overheidsdienst Bru(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2018 numac 2018201319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslach(...) Referenties : - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en u(...)
^