Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 augustus 2013
gepubliceerd op 16 september 2013

Besluit van de Waalse Regering betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204986
pub.
16/09/2013
prom.
29/08/2013
ELI
eli/besluit/2013/08/29/2013204986/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2013. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 261/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten betreft;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204285 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur sluiten houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur, artikel 8;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale Overheid op 12 april 2013;

Gelet op advies nr. 53.609/2/V van de Raad van State, gegeven op 17 juli 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op gedelegeerde Verordening (EU) nr. 880/2012 van de Commissie van 28 juni 2012 ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de grensoverschrijdende samenwerking en de contractuele onderhandelingen van producentenorganisaties in de sector melk en zuivelproducten betreft;

Overwegende dat het verplicht is Verordening (EG) nr. 1234/2007, gewijzigd bij Verordening nr. 261/2012 van 14 maart 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten betreft, gedeeltelijk uit te voeren;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Doel en begripsomschrijving

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 261/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten betreft, gedeeltelijk uitgevoerd.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit en van zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder : 1° "Verordening" : Verordening (EG) nr.1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 261/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten betreft; 2° "de organisaties" : de organisaties van producenten, de verenigingen van organisaties van producenten en de interprofessionele organisaties;3° "de Minister" : de Minister van Landbouw. HOOFDSTUK II. - Erkenning van de organisaties

Art. 3.De Minister erkent de organisaties die erom verzoeken in de zin van artikel 126bis of 126ter van de Verordening, waarvan de zetel op het grondgebied van het Waalse Gewest is gevestigd en die de voorwaarden bepaald bij die Verordening en bedoeld in artikel 5 naleven.

Art. 4.De Minister bepaalt de erkenningsprocedure voor die organisaties alsmede de documenten die bij de erkenningsaanvragen gevoegd moeten worden.

Art. 5.§ 1. De Minister bepaalt : 1° de erkenningsvoorwaarde voor de organisaties van producenten die bepaald is in artikel 126bis, 1, b) van de Verordening en andere bijkomende voorwaarden;2° erkenningsvoorwaarden voor de verenigingen van organisaties van producenten ter aanvulling van die bedoeld in de artikelen 126bis, 1. en 2., van de Verordening; 3° erkenningsvoorwaarden voor de interprofessionele organisaties ter aanvulling van die bedoeld in de artikelen 123, 4.en 126ter, 1., van de Verordening. § 2. De Minister wordt ertoe gemachtigd om met inachtneming van de Europese wetgeving de in § 1 bedoelde erkenningsprocedure aan te vullen en om zuiver procedurele bijkomende voorwaarden toe te voegen, die vereist worden voor de behandeling van de erkenningsaanvragen van die organisaties alsmede de lijst van de documenten die bij de erkenningsaanvragen te voegen zijn. HOOFDSTUK III. - Controles en sancties van de organisaties

Art. 6.De Minister bepaalt de maatregelen voor de controle op de naleving van de in artikel 3 bedoelde voorwaarden door de organisaties.

De Minister bepaalt de administratieve entiteit die bevoegd is voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde controles.

Art. 7.§ 1. De Minister bestraft de in artikel 3 bedoelde organisaties en verenigingen in geval van niet-naleving of onregelmatigheden in de uitvoering van de in de Verordening bepaalde maatregelen. § 2. De Minister trekt een erkenning tijdelijk of definitief in als : 1° niet meer wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden;2° de organisaties op verzoek van de bevoegde diensten weigeren de nodige documenten of de bewijsstukken binnen de voorgeschreven termijnen te verstrekken;3° de interprofessionele organisatie de bepalingen van artikel 126ter van de Verordening niet naleeft of onder het toepassingsgebied van artikel 177bis, § 4, van de Verordening valt;4° de interprofessionele organisatie niet voldoet aan de in artikel 177bis, § 2, van de Verordening bedoelde kennisgevingsverplichting;5° de controles door de organisaties afgeremd of belet worden;6° de Europese Commissie een negatief advies uitbrengt. HOOFDSTUK IV. - Contractuele onderhandelingen

Art. 8.Overeenkomstig artikel 126quater, 2d, en in naar behoren gerechtvaardigde gevallen waarin een landbouwer twee verschillende productie-eenheden heeft waarvan één zich buiten het grondgebied van het Waalse Gewest bevindt, kan die landbouwer lid zijn van twee organisaties die in zijn naam over elk contract voor de levering van rauwe melk onderhandelen. HOOFDSTUK V. - Contractuele betrekkingen

Art. 9.De contracten en offertes bepaald in artikel 185septies van de Verordening zijn niet verplicht.

Art. 10.De Minister bepaalt de administratieve entiteit waarbij de aangiften van de eerste kopers van rauwe melk bedoeld in artikel 185sexies van de Verordening worden ingediend. HOOFDSTUK VI. - Bevoegde dienst

Art. 11.De Minister wijst de bevoegde diensten aan die met name belast zijn met : 1° de ontvangst en het onderzoek van de erkenningsaanvragen en van de bewijsstukken;2° de verlening van de erkenning;3° de ontvangst van de veranderingen in de samenstelling van de organisaties van de producenten;4° de ontvangst van de communicatie van de organisaties betreffende het productievolume waarvoor ze onderhandelen;5° de communicatie en de contacten met de Europese Commissie;6° de toepassing van schorsingen, de intrekking van de erkenning en de bepaling van straffen. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 12.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 augustus 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

BIJLAGE

Concordantietabel

Verordening 1234/2007

Besluit van de Waalse Regering

Artikel 123,4.

Artikel 5, § 3

Artikel 126bis, 1., 2., 4., a) 4, b) 4., c)

Artikelen 4 en 5, § 1 Artikel 5, § 2 Artikelen 3 en 4 Artikel 6 Artikel 7

Artikel 126ter, 1.

Artikel 126ter, 3, b) 3, c) 3., d)

Artikel 4 Artikel 6 Artikel 7, § 1 Artikel 7, § 2

Artikel 126quater, 2., d)

Artikel 8

Artikel 185septies

Artikel 9

Artikel 185sexies

Artikel 10

Besluit van de Waalse Regering

Verordening 1234/2007

Artikel 1

Geen concordantie

Artikel 2

Geen concordantie : definitie

Artikel 3

Artikel 126bis, 4., a) Artikel 126ter, 3., a) Artikel 126bis, 1. en 126ter, 1.

Artikel 4

Artikel 126bis, 4. a) en 126ter, 3, a)

Artikel 5, § 1

Artikel 126bis, 1., b)

Artikel 5, § 2

Geen concordantie : machtiging om bijkomende voorwaarden goed te keuren

Artikel 5, § 3

Geen concordantie : machtiging om bijkomende voorwaarden goed te keuren

Artikel 6

Artikel 126bis, 4., b) en 126ter, 3°, b)

Artikel 7, § 1

Artikel 126bis, 4., c) en 126ter, 3, c)

Artikel 7, § 2

Artikel 126ter, 3., d)

Artikel 8

Artikel 126quater, 2., d)

Artikel 9

Artikel 185septies

Artikel 10

Artikel 185sexies

Artikel 11

Geen concordantie : Bevoegde dienst

Artikel 12

Geen concordantie : uitvoerbaar

^