Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 maart 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van de Cel Ruimtelijke Ontwikkeling binnen de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202610
pub.
04/06/2019
prom.
28/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/28/2019202610/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van de Cel Ruimtelijke Ontwikkeling binnen de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005202765 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling sluiten tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 juli 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 19 juli 2018;

Gelet op het rapport van 9 oktober 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2° van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op protocol nr. 744 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 23 november 2018;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 22 februari 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016205561 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling sluiten tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, artikel 2;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 26 oktober 2017;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 mei 2018;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsleden aangesteld bij de Cel Ruimtelijke Ontwikkeling, wier naam in de bijlage bij dit besluit vermeld staat, worden overgeplaatst naar de Waalse Overheidsdienst, met de rangen, de functie, de schaal en de anciënniteit die in de bijlage bij dit besluit zijn vermeld.

Ze worden aangesteld bij de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie te Namen.

Deze overplaatsingen vormen geen nieuwe benoemingen.

De personeelsleden die bij ministerieel besluit bij de Cel Ruimtelijke ontwikkeling worden aangesteld, worden geacht vanaf deze aanwijzing in aanmerking te komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027782 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004200195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van indienstneming van de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » en hun administratieve en geldelijke toestand sluiten betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden.

Art. 2.§ 1. De overgeplaatste personeelsleden behouden de bezoldiging en de geldelijke anciënniteit die zij hadden of zouden bekomen hebben indien zij in hun dienst van herkomst het ambt dat zij bij hun overplaatsing bekleedden, verder hadden uitgeoefend.

Ze behouden hun hoedanigheid, hun graad, hun administratieve (rang, niveau en dienst) en geldelijke anciënniteit (toelagen en vergoedingen uitgezonderd) verworven in de Cel Ruimtelijke ontwikkeling. § 2. De overgeplaatste personeelsleden behouden de laatste evaluatievermelding die hen is toegekend.

Die evaluatie blijft geldig tot de toekenning van een nieuwe evaluatie. Indien het personeelslid op de datum van zijn overplaatsing een beroep heeft ingediend tegen een melding die hem werd toegekend, wordt die procedure in de oorspronkelijke dienst voortgezet.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 9 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006007147 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, waarbij de heer Thierry Berthet als leidend ambtenaar bij de Cel Ruimtelijke ontwikkeling wordt gedetacheerd, houdt op van kracht te zijn bij de inwerkingtreding van dit besluit.

De heer Thierry Berthet, directeur van de buitendirectie Waals-Brabant van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie, wordt ambtshalve weer aangesteld in de betrekking van statutair directeur in de Directie Ruimtelijke ontwikkeling binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. Hij behoudt het voordeel van zijn dienstvoertuig.

Art. 4.Mevr. Cathy Fouarge wordt overgeplaatst van "AWEX" naar de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie.

Art. 5.De personeelsleden die van de Cel Ruimtelijke Ontwikkeling worden overgeplaatst, behouden voor het lopende jaar de jaarlijkse vakantieverlofdagen en de compensatieverlofdagen die respectievelijk overeenkomstig de artikelen 371 en 375 van de Ambtenarencode worden toegekend.

Zij behouden ook het voordeel van de overdracht tot 31 december van het lopende jaar, van de jaarlijkse vakantieverlofdagen en de compensatieverlofdagen die het voorgaande jaar onder dezelfde voorwaarden zijn toegekend, tot maximaal de helft van het maximale aantal van dergelijke dagen per jaar.

Art. 6.Het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005202765 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling sluiten tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 1 februari 2007, 31 januari 2008 en 6 maart 2009, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring ervan door de Regering.

Art. 8.De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Ruimtelijke Ordening zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 maart 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

Bijlage Personeelsleden aangesteld bij de Cel Ruimtelijke Ontwikkeling die worden overgeplaatst naar de Waalse Overheidsdienst en aangesteld bij de Directie van het Departement Ruimtelijke Ordening van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie Leden van het contractuele personeel: Niveau A

NAAM, Voornaam

Graad

Functie

Weddeschaal

Anciënniteit

Berthet Thierry

Directeur

Directeur van de directie ruimtelijke ontwikkeling

A3

39

Jaumotte Jean-Christophe

Gekwalificeerd attaché

Deskundige in ruimtelijke ordening en architecturale kwaliteit

A5/2

14

Dessy Vincent

Gekwalificeerd attaché

Deskundige in ruimtelijke ordening en architecturale kwaliteit

A5/2

17

Briot Françoise

Gekwalificeerd attaché

Deskundige in ruimtelijke ordening en architecturale kwaliteit

A5/2

16

Cocle Denis

Gekwalificeerd attaché

Deskundige in ruimtelijke ordening en architecturale kwaliteit

A5/2

17

Masson Alain

Adviseur

Deskundige in ruimtelijke ordening en architecturale kwaliteit

A4 Sc

23

Fouchs Pascale

Gekwalificeerd attaché

Beheerder ruimtelijke ordening en stedenbouw

A5/1

27


Niveau B

NAAM, Voornaam

Graad

Functie

Weddeschaal

Anciënniteit

Decallais Vincent

Gegradueerde

Medewerker in ruimtelijke ordening en stedenbouw

B1

21

Fouarge Cathy

Gegradueerde

Medewerker in ruimtelijke ordening en stedenbouw

B1

24


Niveau C

NAAM, Voornaam

Graad

Functie

Weddeschaal

Anciënniteit

Collard Valérie

Assistent

Administratief assistent

C1

20

Delobbe Christine

Assistent

Administratief assistent

C1

21


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2019 houdende nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van de Cel Ruimtelijke ontwikkeling binnen de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie.

Namen, 28 maart 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

^