Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 september 2016
gepubliceerd op 13 oktober 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de bescherming van de watervoorraad

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016205089
pub.
13/10/2016
prom.
22/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/22/2016205089/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de bescherming van de watervoorraad


De Waalse Regering, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, artikelen D.173 en D.174, gewijzigd bij het decreet van 7 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007027181 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreetgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek sluiten;

Gelet op het regelgevend gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het advies van de "Commission consultative de l'eau" (Wateradviescommissie), gegeven op 20 juni 2016;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 11 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen op 26 mei 2016;

Gelet op het advies nr. 59.763 van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer sluiten betreffende het bodembeheer;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003201612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, met uitzondering van installaties voor bulkopslag van olieproducten en gevaarlijke stoffen alsook de opslag in benzinestations sluiten tot bepaling van de integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, met uitzondering van installaties voor bulkopslag van olieproducten en gevaarlijke stoffen alsook de opslag in benzinestations;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In artikel R.162 van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009027081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de grondwaterwinningen, de waterwinnings-, de voorkomings- en de toezichtsgebieden type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009027058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of behandeling van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik bestemd is en betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van grondwater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009201064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of de behandeling van tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie en voor de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van niet tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de verwijzing naar artikel R.165, § 4, vervangen door een verwijzing naar artikel R.165, § 5, en vervalt de verwijzing naar artikel R.166, § 4; 2° in het tweede lid worden de woorden "bijlage LV" vervangen door de woorden "bijlage LVquater".

Art. 2.In artikel R.165 van hetzelfde Boek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009027081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de grondwaterwinningen, de waterwinnings-, de voorkomings- en de toezichtsgebieden type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009027058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of behandeling van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik bestemd is en betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van grondwater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009201064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of de behandeling van tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie en voor de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van niet tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 2, 3°, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « 3° de opslag van 100 liter tot 3 000 liter koolwaterstoffen voldoet aan de eisen vermeld in het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003201612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, met uitzondering van installaties voor bulkopslag van olieproducten en gevaarlijke stoffen alsook de opslag in benzinestations sluiten tot bepaling van de integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, met uitzondering van installaties voor bulkopslag van olieproducten en gevaarlijke stoffen alsook de opslag in benzinestations en aan de bepalingen genomen krachtens het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer sluiten betreffende het bodembeheer. De opslag die voor de inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van het voorkomingsgebied bestaat, wordt op kosten van de eigenaar in overeenstemming gebracht aan het einde van de levensduur van de tank of indien het vervuilingsrisico imminent is.

In afwijking van het vorige lid wordt de opslag die bestaat in de voorkomingsgebieden betreffende een waterwinning die voor menselijke consumptie bestemd is in de vorm van verpakt bron- of natuurlijk mineraal water, in overeenstemming gebracht binnen de in bijlage LV quater bedoelde termijnen. »; b) paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : « § 4.Voor de nieuwe werken, bouwwerken of installaties zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van de het voorkomingsgebied »; c) er wordt een § 5 ingevoegd, luidend als volgt : « § 5.Indien de bij het dichtbijgelegen voorkomingsgebied betrokken waterwinning niet voor menselijke consumptie bestemd is in de vorm van verpakt bron- of natuurlijk mineraal water : a) maken de ingegraven tanks van koolwaterstoffen die voor de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van het voorkomingsgebied bestaan en die niet overeenstemmen met de bepalingen van § 2, 3°, en § 3, 1°, het voorwerp uit van een dichtheidstest uitgevoerd binnen twee jaar na de aanwijzing van het voorkomingsgebied door een technicus erkend overeenkomstig artikel 634ter/4 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, vergezeld van een diagnose van de resterende nuttige levensduur;b) maken de bovengrondse tanks van koolwaterstoffen die stoffen van lijst I of II bevatten en die voor de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van het voorkomingsgebied bestaan, het voorwerp uit van een dichtheidstest uitgevoerd binnen vier jaar na de aanwijzing van het voorkomingsgebied door een erkende technicus via minimum een visuele controle;deze dichtheidstest wordt vergezeld van een diagnose van de resterende nuttige levensduur; c) als de tests een gebrekkige dichtheid, een levensduur van minder dan vier jaar of een vervuilingsrisico aantonen, wordt de ontvanger onmiddellijk weggehaald en voldoet de nieuwe opslag van koolwaterstoffen aan de voorwaarden vermeld in § 2, 3°;d) worden de dichtheidstests voor de bovengrondse en ingegraven tanks ten laste genomen overeenkomstig de wetgeving betreffende de opslaginstallaties, eisen die vermeld worden in het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003201612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, met uitzondering van installaties voor bulkopslag van olieproducten en gevaarlijke stoffen alsook de opslag in benzinestations sluiten tot bepaling van de integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, bij gebrek aan een geldig dichtheidscertificaat.Als geen enkele wetgeving van toepassing is, worden de dichtheidstests ten laste genomen door de exploitant van de waterwinning. »

Art. 3.In artikel R.166 van hetzelfde Boek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009027081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de grondwaterwinningen, de waterwinnings-, de voorkomings- en de toezichtsgebieden type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009027058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of behandeling van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik bestemd is en betreffende de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van grondwater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009201064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of de behandeling van tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water bestemd voor menselijke consumptie en voor de installaties voor de waterwinning(en) en/of behandeling van niet tot drinkwater verwerkbaar grondwater of van water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie sluiten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2013 en bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt 2° vervangen als volgt : « 2°de nieuwe ingegraven opslag van koolwaterstoffen en de opslag van producten die stoffen van lijst I of II bevatten, met inbegrip van meststoffen;»; 2° in paragraaf 4 worden de leden 2 tot en met 5 opgeheven.

Art. 4.Artikel R.169 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 12 januari 2009, wordt vervangen als volgt : « Art. R.169. Voor de producenten die een dienstencontract voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water hebben gesloten, wordt de door de producent uitgevoerde preventieve opvolging betreffende de dichtheidstests voor de bovengrondse en ingegraven tanks van koolwaterstoffen bedoeld in artikel R.165 door de "S.P.G.E." gefinancierd.

In de voorkomingsgebieden kan de S.P.G.E., voor de producenten die een dienstencontract voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water hebben gesloten en bij gebrek aan een wettelijke verplichting tot het in overeenstemming brengen voor de eigenaar, tegemoetkomen in het in overeenstemming brengen van een derde aan het einde van de levensduur van een bestaande tank of voor elke toestand die het vervuilingsrisico imminent maakt. Het tegemoetkomingspercentage is 15 % van het bedrag van de nieuwe tank van koolwaterstoffen. »

Art. 5.Bijlage LVquater bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Overgangsbepaling

Art. 6.De voor de inwerkingtreding van dit besluit bepaalde maatregelen van het actieprogramma voor de voorkomingsgebieden worden uitgevoerd overeenkomstig de wetgeving die van toepassing was op het moment van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot afbakening van het voorkomingsgebied.

Art. 7.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 september 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

BIJLAGE Bijlage LVquater bij Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt Tabel van de referentietermijnen voor het in overeenstemming brengen

Doel

Gebied IIa

Gebied IIB

Referentie van het artikel

Termijnen

Referentie van het artikel

Termijnen

Verliesputten, met de afvoer van het regenwater inbegrepen

R.165. § 1, 2°

2 jaar

R.165. § 1, 2°

4 jaar

Opslag van stoffen van de lijsten I of II

R.165. § 2, 3°

3 jaar

R.165. § 2, 3°°

4 jaar

Opslag van 100 liter tot 3 000 liter koolwaterstoffen

R.165. § 2, 3°

Einde van de levensduur van de tank of elke toestand die het vervuilingsrisico imminent maakt

R.165. § 2, 3°

Einde van de levensduur van de tank of elke toestand die het vervuilingsrisico imminent maakt

Opslag van koolwaterstoffen in een voorkomingsgebied waarin de waterwinning voor menselijke consumptie bestemd is in de vorm van verpakt bron- of natuurlijk mineraal water

R.165. § 2, 3°

3 jaar

R.165. § 2, 3°

4 jaar

Bovengrondse opslag van vaste stoffen van de lijsten I of II

R.165. § 2, 4°

3 jaar

R.165. § 2, 4°

4 jaar

Leiding voor koolwaterstoffen en producten lijst I of II

R.165. § 2, 5°

3 jaar

R.165. § 2, 5°

4 jaar

Overdekte omheinde dierenruimten

R.165. § 2, 7°

2 jaar

R.165. § 2, 7°

2 jaar

De opslag en de installaties voor de verzameling, de verwijdering of de valorisatie van afval bedoeld in het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

R.165. § 2, 8°

2 jaar

R.165. § 2, 8°

2 jaar

In onbruik geraakte tank

R.165. § 3, 2°

3 jaar

R.165. § 3, 2°

4 jaar

Individueel zuiveringssysteem (noodgeval of uitzonderlijk geval)

R.165. § 3, 3°

Onmiddellijk

R.165. § 3, 3°

Onmiddellijk

Centrum voor technische ondergraving

R.166. § 1, 1°

4 jaar

R.167. § 1, 1°

4 jaar

Opslag van producten die stoffen van lijst I of II bevatten, met inbegrip van meststoffen

R.166. § 1, 2°

3 jaar


Ondergrondse verspreiding van huishoudelijke effluenten

R.166. § 1, 3°

2 jaar


Opslag van organische stoffen buiten de productiesite

R.166. § 1, 4°

1 jaar


Plaats met een permanente dierenconcentratie

R.166. § 1, 5°

1 jaar


Opslag van risicoproducten

R.166. § 1, 6°

2 jaar


Niet-waterdichte vergaarkom

R.166. § 1, 7°

4 jaar


Kampeerterreinen

R.166. § 1, 8°

2 jaar


Bestaande weg

R.166. § 2, 1°, eerste lid

2 jaar


Nieuwe weg

R.166. § 2, 1°, tweede lid

Onmiddellijk


Parkeerzone > 5 voertuigen

R.166. § 2, 2°

2 jaar


Riool, afvoerleiding of waterdichte geul

R.166. § 2, 3°

2 jaar


Mobiele bestaande plaats met dierenconcentratie

R.166. § 2, 4°

1 jaar


Transformator

R.166. § 2, 5°

2 jaar

R.167. § 2, 3°

2 jaar

Opslag op de hoeve van dierlijke meststoffen en opslag van inkuilingsproducten

R.166. 3, 1°, eerste en derde lid

2 jaar

R.167. § 2, 2°, behalve vierde lid

2 jaar

Bord

R.167. § 3, 1°

1 jaar


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de bescherming van de watervoorraad.

Namen, 22 september 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^