Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 22/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekerings-verrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringstelsel » van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017200646 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016027279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijziging van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031779 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016204926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Daverdisse type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016204923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de ambtstoelage van de personeelsleden die het beroep van mijnwerkershoofd , werkplaatshoofd in steengroeve (73ter) en steenhouwer (80bis) uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016205004 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de lijsten van de beschermde goederen waarop het « Institut du Patrimoine wallon » zijn beheers- en opwaarderingsopdracht uitoefent type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016205089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de bescherming van de watervoorraad

erratum

type erratum prom. 22/09/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016031786 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum
^