Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 december 2020
gepubliceerd op 14 januari 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021200063
pub.
14/01/2021
prom.
18/12/2020
ELI
eli/besluit/2020/12/18/2021200063/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding


De Waalse Regering, Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 23;

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren sluiten betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten;

Gelet op het rapport van 3 augustus 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die wordt ingegeven door de noodzaak om de theoretische opleiding te kunnen hervatten door middel van het videoconferentiesysteem om te kunnen voldoen aan de talrijke verzoeken van de burgers en om vanaf nu te werken aan het verhelpen van de overbelasting van de schema's voor het theoretische gedeelte;

Gelet op het advies nr. 68.420/4 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten in zijn oorspronkelijke versie bepaalde dat de geldigheidsduur van de documenten en de termijnen voor de rijbewijsexamens die aflopen tussen 16 maart 2020 en 29 september 2020, beide inbegrepen, verlengd wordt tot 30 september 2020 om de houder de nodige tijd te geven om zijn stappen te ondernemen na het einde van de lockdown;

Dat het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten voornoemd besluit heeft gewijzigd om de verlenging van 30 september 2020 tot 31 mei 2021 te verlengen, gezien de overbelasting van de schema's in de examencentra en de rijscholen;

Gelet op het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen met betrekking tot het rijbewijs in verband met de COVID-19-crisis, dat voorziet in de verlenging van de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen tot 30 september 2021;

Dat de federale overheid deze nieuwe verlenging verklaart door het feit dat het SARS-CoV-2-virus opnieuw sterk circuleert in België en dat het op dit moment zeer redelijk is om te schatten dat de situatie niet zal zijn opgelost tegen het einde van dit jaar 2020;

Dat het niet nemen van een koninklijk besluit om het voorlopig rijbewijs te verlengen, enerzijds zal leiden tot een indrukwekkende instroom van mensen die naar hun lokale administratie gaan om informatie te verkrijgen en anderzijds tot een indrukwekkende instroom in de rijscholen van mensen die 6 uur rijlessen willen volgen om hun praktijktest te kunnen afleggen of een voorlopig M12-rijbewijs te kunnen halen;

Overwegende dat de andere Gewesten zich bereid hebben verklaard zich aan te passen aan deze datum voor documenten en termijnen die tot de bevoegdheid van de Gewesten behoren;

Gelet op de nieuwe situatie van opschorting van de activiteiten van rijscholen en examencentra als gevolg van de ministeriële besluiten van 1 en 28 november 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten;

Dat wanneer de heropening plaatsvindt, de toch al overvolle rijscholen en testcentra te maken zullen krijgen met een grotere vraag van de burgers;

Overwegende dat de verlenging van de geldigheid en de termijnen van de documenten met betrekking tot de rijbewijsexamens van 30 mei 2021 tot 31 september 2021 de examencentra in staat zal stellen de examens van de kandidaten die houder zijn van deze documenten beter te verdelen, en dus het aantal kandidaten dat het examen per dag en per uur moet afleggen, te verminderen;

Dat er reden is om aan te nemen dat de datum van 30 september 2021 momenteel voldoende tijd biedt om de situatie weer normaal te maken, zowel op het niveau van de gezondheid als op het niveau van de rijscholen en examencentra;

Overwegende dat het bovendien belangrijk is dat de Gewesten zich aansluiten bij de federale overheid om op dit gebied in het hele land consistentie te bereiken;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, de in artikel 8, leden 2 en 3, van Richtlijn 2003/59/EG vastgestelde perioden en termijnen reeds zijn verlengd;

Dat op basis hiervan de termijnen voor de voltooiing van de bij- en nascholing door houders van een bewijs van vakbekwaamheid dat tussen 1 februari 2020 en 31 augustus 2020 afloopt, geacht worden met een periode van zeven maanden te zijn verlengd;

Dat er in de nabije toekomst ook een nieuwe verlenging in die zin moet worden voorzien, bij verordening.

Overwegende dat de Multilaterale overeenkomst M330 van 9 november 2020 op grond van sectie 1.5.1 van de ADR, betreffende het vakbekwaamheidscertificaat van de bestuurders overeenkomstig 8.2.2.8.2 van de ADR en het scholingscertificaat voor veiligheidsadviseur overeenkomstig 1.8.3.7 van de ADR voorziet in een verlenging tot 28 februrari 2021 van alle scholingscertificaten voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvan de geldigheid tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 afloopt;

Dat deze verlenging in dit besluit is opgenomen in overeenstemming met deze multilaterale overeenkomst;

Op de voordracht van de Minister van Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende geldigheidsduur van documenten en termijnen die tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021 aflopen, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2021: 1° de geldigheid van het slaagattest voor het theorie-examen bedoeld in artikel 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en in artikel 8, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;2° de termijn van drie jaar waarin de lesuren gevolgd in een rijschool in aanmerking worden genomen overeenkomstig artikel 16, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;3° de termijn van één jaar waarin het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer geldig blijft overeenkomstig artikel 39, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;4° de geldigheid van het slaagattest voor de risicoperceptietest, bedoeld in artikel 25, § 7, zesde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;5° de geldigheid van het bekwaamheidsgetuigschrift voor de test over de technische rijvaardigheden, bedoeld in artikel 25, § 6, zesde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;6° de termijn van drie jaar waarin het slagen voor elk van de onderdelen van het theorie-examen van basiskwalificatie en het gecombineerd theorie-examen geldig blijft overeenkomstig artikel 29, vierde lid, en artikel 36, zesde lid, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;7° de termijn van drie jaar waarin het slagen voor elk van de onderdelen van het praktijkexamen van basiskwalificatie en het gecombineerd theorie-examen geldig blijft overeenkomstig artikel 35, § 1, tweede lid, en in artikel 42, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;8° de geldigheid van het theorie-examen van basiskwalificatie bedoeld in de artikelen 32 en 39 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;9° de stagetoelating bedoeld in artikel 33, § 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;10° het attest betreffende de aanvraag tot deelname in een bijzondere zitting, vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen.

Art. 2.De geldigheid van de opleidingsgetuigschriften bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren sluiten betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren, die tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 aflopen, blijft van toepassing tot 28 februari 2021.".

Art. 3.In afwijking van artikel 32, § 3, lid 3, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van artikel 27, § 1, lid 3, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C + E, D, D + E en de subcategoriën C1, C1 + E, D1, D1 + E, kan het theoretisch examen met de bijstand van een tolk plaatsvinden meer dan twee maanden na de inschrijving, en dit tot en met 31 december 2020.

Art. 4.De lesvoertuigen die sinds 16 maart 2020 de leeftijdsgrens hebben bereikt die is vastgesteld in artikel 18, § § 1, 1°, en 2, 1°, van het koninklijk Besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, mogen worden gebruikt tot en met 31 december 2021.

Art. 5.In afwijking van artikel 14, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt in de twee jaren 2020 en 2021 in totaal ten minste 12 uur opleiding gevolgd.

Art. 6.In afwijking van artikel 21, lid 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, kan de instructeur het theoretische rijonderricht per videoconferentie geven vanuit het lokaal vermeld in de exploitatievergunning van een vestigingseenheid of elk ander lokaal waarvoor een specifieke vergunning door de Minister of zijn afgevaardigde wordt afgeleverd. De modaliteiten van het afstandsonderwijs worden door de Minister bepaald volgens een maximum aantal van 20 studenten per sessie.

Art. 7.Het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding sluiten houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 december 2020.

Art. 9.De Minister van Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^