Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 maart 2020
gepubliceerd op 25 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020201584
pub.
25/03/2020
prom.
17/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/17/2020201584/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018203170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen sluiten tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de uitzonderlijke sanitaire crisis gebonden aan COVID-19 die noodmaatregelen inzake rijopleiding vereist;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De oorspronkelijke en doorlopende rijopleiding alsook de tests en theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het rijbewijs worden opgeschort.

Art. 2.Een verlenging van de termijn wordt aan de betrokken partijen toegestaan wanneer de verplichtingen als gevolg van deze opschorting niet binnen de wettelijke termijnen kunnen worden nagekomen.

Een verlenging van de termijn kan worden toegestaan indien een burger, als gevolg van inperkingsmaatregelen of besmet met het COVID-19-virus, niet in staat is te voldoen aan de reglementaire voorgeschreven verplichtingen.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken belast met Verkeersveiligheid stelt de modaliteiten van de in artikel 2 bedoelde verlenging vast.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking op 16 maart 2020.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken belast met Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 maart 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken belast met Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^