Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 juni 2021
gepubliceerd op 22 juni 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging als tijdelijke maatregel van het aanwezigheidsgeld van de leden en van de vertegenwoordiger van de Waalse Regering die zitting hebben in de Adviescommissie over de beroepen en waarbij als tijdelijke maatregel het houden van hoorzittingen en deliberaties van de Adviescommissie per video-call mogelijk wordt gemaakt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021021103
pub.
22/06/2021
prom.
17/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/17/2021021103/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging als tijdelijke maatregel van het aanwezigheidsgeld van de leden en van de vertegenwoordiger van de Waalse Regering die zitting hebben in de Adviescommissie over de beroepen en waarbij als tijdelijke maatregel het houden van hoorzittingen en deliberaties van de Adviescommissie per video-call mogelijk wordt gemaakt


De Waalse Regering, Gelet op het decreetgevend deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, artikelen D.I.6, § 4, en D.IV.66, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018202569 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Erfgoedwetboek type decreet prom. 26/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202488 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 sluiten en bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 van 11 juni 2020;

Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, reglementair deel, artikel R.I.6 - 4 en 5;

Gelet op het decreetgevende deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, artikel D.I.4, § 1, lid 4;

Gelet op het rapport van 10 mei 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 mei 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 mei 2021;

Gelet op het advies van de « Union des Villes et Communes de Wallonie » (Unie van Waalse steden en gemeenten), uitgebracht op 7 juni 2021;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de burger niet belemmerd mag worden in de uitoefening van zijn rechten wegens impacten van de gezondheidscrisis; dat hij zijn standpunt mondeling moet kunnen laten gelden tijdens de hoorzitting bepaald tijdens de beroepsprocedure; dat de data voor hoorzittingen om en bij de 40 dagen na ontvangst van het beroep vastgesteld worden, om de mogelijkheid te bieden aan de partijen die verzocht worden de nodige maatregelen te nemen om beschikbaar te zijn en aan de administratie om het dossier in ontvangst te nemen en het eerste onderzoek uit te voeren als opgelegd in artikel D.IV.66, lid 3, van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening; dat de gezondheidssituatie tot op heden onzeker blijft, daar de effecten van de maatregelen voor de geleidelijke heropening van de contactmogelijkheden onzeker blijven; dat de effecten uit het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr 44 van 11 juni 2020 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling per video-call tot 30 juni 2021 verlengd zijn bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 62 van 10 december 2020; dat het bijgevolg dringend is nieuwe maatregelen te nemen; dat de niet-beperking van het aanwezigheidsgeld verschuldigd aan de leden en aan de voorzitter van de Adviescommissie verband houdt met die problematiek, uit de planning voor de hoorzittingen in de periode na 30 juni blijkt dat het dagelijks door de Commissie te onderzoeken dossiers reeds sporadisch overschreden wordt;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van vijf dagen, gericht aan de Raad van State op 10 juni 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, lid 1, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van de mededeling van het advies binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel R.I.6-4 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt aangevuld met een lid 4, luidend als volgt: "De Adviescommissie kan per video-call beraadslagen.".

Art. 2.In artikel R.I.6-5 van hetzelfde Boek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de woorden ", met een minimum van 70 euro en een maximum van 210 euro per dag," opgeheven;2° in lid 2 worden de woorden ", met een minimum van 50 euro en een maximum van 150 euro per dag," opgeheven.

Art. 3.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel R.IV.66-1bis, luidend als volgt, ingevoegd: "Art. R.IV.66-1bis. De hoorzittingen bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling worden virtueel per video-call gehouden.

De aanvraag die moeilijkheden ondervindt met digitale technologieën, uitgezonderd de gemeenteraad wanneer hij de aanvrager is, kan weigeren dat de hoorzitting via een video-call plaatsvindt door dit bij elk nuttig middel binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst van het bericht van ontvangst te melden aan de directie van de Waalse Overheidsdienst Gebiedsbeleid Wonen Erfgoed Energie die het bericht van ontvangst heeft verstuurd.

Wanneer de hoorzitting via hoorzitting wordt gehouden, kunnen de genodigde personen of instanties, na een uiteenzetting ervab, een motiveringsnota of elk aanvullend stuk dat ze nuttig achten bij het dossier voegen. Het voegen ervan bij het dossier gebeurt elektronisch op het einde van de hoorzitting op het adres van de vaste secretaris.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021 en houdt op in werking te zijn op 31 december 2021.

Art. 5.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 juni 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^