Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021020696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/06/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021021084 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 08/06/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021021085 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021030829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021040910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden waarvan zwaar werk (1) type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021041046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 02/06/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042105 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw Van Overloop, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juni 2021 wordt aan de heer Ronald DE LILLE op 31 december 2021 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur - generaal klasse A4 bij d(...) Hij is ertoe gemachtigd op 1 januari 2022 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel(...) type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een solidariteitsregeling in verband met het sectorale pensioenstelsel - 2de pijler type koninklijk besluit prom. 20/04/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021201446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021202361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt aan mevrouw FORTUNY-SANCHEZ Maria-Rosa op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt aan de heer DI NUCCIO Joseph op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt aan de heer PARDON Robert op het einde van de maand augustus 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt aan de heer BALDAN Luca, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Franstalige arbeidsrech

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042245 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij ministerieel besluit van 4 juni 2021 wordt de heer Jacques Druart, ambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal en Directeur-generaal ad interim van het Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst bij de Fe De aanduiding eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve aanduiding van een Directeu(...) type ministerieel besluit prom. 11/06/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Financité VZW als sociale onderneming

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202282 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2021 van 4 februari 2021 Rolnummer 7096 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 56bis, § 2, van de Algemene kinderbijslagwet, gesteld door het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik. Het Grondwette samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters J.-P. Moerman, P. Nihoul, R(...) type arrest prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202284 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2021 van 11 februari 2021 Rolnummer 7057 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 154 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik. type arrest prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202292 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2021 van 29 april 2021 Rolnummer 7306 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6, 4°, van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de w Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. 17/06/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042239 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, het waals gewest en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen type beschikking prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 september 2020 werd de heer DI NUCCIO Joseph, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het type beschikking prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021201632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 september 2020 werd mevrouw FORTUNY-SANCHEZ Maria-Rosa, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewez type beschikking prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021201646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 24 maart 2021 werd de heer PARDON Robert, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021021103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging als tijdelijke maatregel van het aanwezigheidsgeld van de leden en van de vertegenwoordiger van de Waalse Regering die zitting hebben in de Adviescommissie over de beroepen en waarbij als tijdelijke maatregel het houden van hoorzittingen en deliberaties van de Adviescommissie per video-call mogelijk wordt gemaakt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended leren en de intrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van specifieke regels voor de actualisering van het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 6.5 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, voor het jaar 2021 en 2022

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042142 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ligue des droits humains en een andere verzoekende Deze zaken zijn ingeschreven respectievelijk onder de rolnummers G/A. 233.136/VI-22.002 en G/A. 233(...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042141 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ROCOLUC en de nv FREMOLUC hebben de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.352/XI-23.514. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042140 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer L. HAMMANI c.s. heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.359/XV-4726. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042143 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer A. BOUCHIHA heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.338/XV-4723. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042144 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv B-PARKING en de nv van publiek recht NMBS hebben de Voormeld ministerieel besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2021. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202998 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen beveiligingssytemen van gebouwen en databekabeling (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20303 Solliciteren kan tot 22/07/2021 via www.selor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 9/10/2020, wordt de heer DE SITTER LESLEY, die zijn activiteiten uitoef Bij besluit van 9/10/2020, wordt de onderneming SKARD BV, met als ondernemingsnummer 0748750621(...) type vergunning prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 05/10/2020, wordt de vergunning als onderneming voor ala Bij besluit van 09/10/2020, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan(...) type vergunning prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 09/10/2020 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, Bij besluit van 12/10/2020 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij beslui(...) type vergunning prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 19/10/2020, wordt het enig artikel van het besluit van 15/ "Enig artikel De onderneming AVN PROJECTS BVBA, met als ondernemingsnummer 0479903441, word(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 wordt de heer Cedric JENART met ingang van 15 maart 2021 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 1 juni 2021 heeft de heer Cedric JENART de voorgeschreven e type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 29 maart 2021 wordt mevrouw Véronique SCHMITZ met ingang van 23 februari 2021 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 1 juni 2021 heeft mevrouw Véronique

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen. - Bekendmaking van vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaturen voor 16 betrekkingen in de klasse A4 van de buitenlandse carrière Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaturen is ge De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op datum van 1 juni 2021 beslist om 6 betrekkingen in de F(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Luca BALDAN Openst De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van mevrouw Ma Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042330 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attaché voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** ****(...) ****. **** **** attaché staat onder meer in voor de volgende taken*: ? het detecteren (...)

document

type document prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042274 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met 1. Inleiding Op 19 mei 2020 sloten Luxemburg en België een Akkoord in onderling overleg op basis(...) type document prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021042334 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG21094 De uiterste inschrijvingsdatum is 30 november 2021. De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Solliciteren kan doo(...) type document prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 juni 2021, dat in werking treedt de worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekeni(...) type document prom. -- pub. 22/06/2021 numac 2021202999 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders HVAC (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21064 Deze selectie werd afgesloten op 10/06/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar (...)
^