Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 juli 1998
gepubliceerd op 19 september 1998

Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van de Waalse Commissie voor de Overheidsopdrachten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027511
pub.
19/09/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/besluit/1998/07/16/1998027511/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JULI 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van de Waalse Commissie voor de Overheidsopdrachten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 83, § 1;

Op de voordracht van de Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een Waalse Commissie voor de Overheidsopdrachten opgericht, hierna "de Commissie" genoemd, waarvan de leden door de Regering worden benoemd.

Art. 2.De Commissie heeft tot taak : 1° advies uit te brengen op verzoek van een lid van de Regering, van een algemene directie, haar diensten of een pararegionale instelling, over iedere aangelegenheid waarover geen geschil bestaat in verband met de toepassing van de wettelijke en verordeningsbepalingen die de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten regelen;2° voorstellen te doen om de administratieve praktijken binnen de diensten van de Regering op elkaar af te stemmen alsook de concrete probleemstellingen die binnen de gewestelijke bevoegdheden zouden kunnen ontstaan inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder de sociaal-economische weerslag van die overheidsopdrachten;3° de standpunten en de acties van de afgevaardigden van de Regering te coördineren binnen de bij de Diensten van de Eerste Minister opgerichte Commissie voor de Overheidsopdrachten, hierna "de federale Commissie" genoemd.

Art. 3.De zetel van de Commissie is in Namen gevestigd.

Art. 4.De Commissie is samengesteld uit : 1° de door de Regering aangewezen leden en plaatsvervangende leden die binnen de federale Commissie zitting hebben;2° één lid dat iedere algemene directie van de diensten van de Regering vertegenwoordigt en dat niet tot de sub 1° opgenomen leden behoort. Bovendien wordt de Commissie verruimd voor de in artikel 2, 1° en 2°, bepaalde opdrachten voor zover haar leden of de instellingen die ze vertegenwoordigen niet in het eerste lid opgenomen zijn. In dit geval bestaat ze ook uit : 1° één lid aangewezen door de Waalse afdeling van de Vereniging van Steden en Gemeenten;2° één lid aangewezen door de "Union wallonne des Entreprises";3° één lid aangewezen door de "Confédération wallonne de la Construction" (Waalse Confederatie van het Bouwbedrijf);4° twee leden respectievelijk aangewezen door het Algemeen Christelijk Vakverbond en het Algemeen Belgisch Vakverbond;5° één lid aangewezen door het Rekenhof;6° één lid die de hoedanigheid van Inspecteur van Financiën heeft, aangewezen uit de bij de Regering geaccrediteerde Inspecteurs van Financiën;7° vijf leden respectievelijk aangewezen door het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut), de "Société régionale wallonne du Logement" (Waalse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij), de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij), de "Société wallonne des Distributions d'Eau" (Waalse Watervoorzieningsmaatschappij) en de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"(Waalse Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren).

Art. 5.Een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris worden door de Regering benoemd uit de leden van de in artikel 4, eerste lid, 1°, bedoelde Commissie.

Art. 6.Het mandaat van de leden van de Commissie heeft dezelfde duur als dat van de leden van de federale Commissie. Deze mandaten kunnen vernieuwd worden. De eventuele vervangers voleindigen het mandaat van de leden die ze opvolgen.

Art. 7.De Commissie bezorgt de Regering ieder jaar een jaarverslag.

Art. 8.De Commissie kan in zijn midden werkgroepen samenstellen die belast zijn met de voorafgaande studie van bijzondere aangelegenheden.

Art. 9.De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement vast en legt het ter goedkeuring aan de Minister-President voor.

Art. 10.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 juli 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON

^