Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 februari 2023
gepubliceerd op 17 maart 2023

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft de mandatenregeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023030707
pub.
17/03/2023
prom.
16/02/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018204557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming, overeenkomstig artikel 49, § 3, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, van een ontwerp van herziening van het gewestplan La Louvière - Zinnik met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Zinnik (Zinnik en Neufvilles), op de site genaamd "Carrières du Hainaut", van vier gebieden van aanhorigheden van ontginningsgebieden, van ontginningsgebieden dat op het einde van de ontginning groendgebied wordt, van een industriële bedrijfsruimte, van vier landbouwgebieden, van een groengebied, van een bosgebied, van een openbaar dienstverlenings- en gemeenschappelijk uitrustingsgebied, om de voortzetting van de bestaande activiteit mogelijk te maken als planologische compensaties en ter aanvulling in de nabije omgeving van de site sluiten betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft de mandatenregeling


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018204557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming, overeenkomstig artikel 49, § 3, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, van een ontwerp van herziening van het gewestplan La Louvière - Zinnik met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Zinnik (Zinnik en Neufvilles), op de site genaamd "Carrières du Hainaut", van vier gebieden van aanhorigheden van ontginningsgebieden, van ontginningsgebieden dat op het einde van de ontginning groendgebied wordt, van een industriële bedrijfsruimte, van vier landbouwgebieden, van een groengebied, van een bosgebied, van een openbaar dienstverlenings- en gemeenschappelijk uitrustingsgebied, om de voortzetting van de bestaande activiteit mogelijk te maken als planologische compensaties en ter aanvulling in de nabije omgeving van de site sluiten betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst, laatst gewijzigd op 24 februari 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juni 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 juni 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 23 juni 2022;

Gelet op het advies van het Hoger overlegcomité van 28 oktober 2022;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018204557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming, overeenkomstig artikel 49, § 3, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, van een ontwerp van herziening van het gewestplan La Louvière - Zinnik met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Zinnik (Zinnik en Neufvilles), op de site genaamd "Carrières du Hainaut", van vier gebieden van aanhorigheden van ontginningsgebieden, van ontginningsgebieden dat op het einde van de ontginning groendgebied wordt, van een industriële bedrijfsruimte, van vier landbouwgebieden, van een groengebied, van een bosgebied, van een openbaar dienstverlenings- en gemeenschappelijk uitrustingsgebied, om de voortzetting van de bestaande activiteit mogelijk te maken als planologische compensaties en ter aanvulling in de nabije omgeving van de site sluiten betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 februari 2022, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1."Het kader van de betrekkingen van secretaris-generaal, directeur-generaal, inspecteur-generaal, inspecteur-generaal expert en directeur en van de staffuncties van de Waalse Overheidsdienst wordt bepaald als volgt : § 1. WAALSE OVERHEIDSDIENST SECRETARIAAT-GENERAAL Directoraat-generaal Secretaris-generaal 1 Directeur-generaal 2 (structuur hierna in detail) Functionele en ondersteunende directie Directeur 1 Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Directeur 1 Eerste attaché 4 Eerste assistent 2 Directie Gewestelijk crisiscentrum Directeur 1 Directie Duurzame Ontwikkeling Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Optimalisering en Relaties met de gebruikers Directeur 1 Departement Coördinatie EFRO-Programma's Inspecteur-generaal expert 1 Directie Beheer en Animatie EFRO-Programma's Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Financiële opvolging en Controle Programma's EFRO Directeur 1 WAALSE OVERHEIDSDIENST ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Departement Ondersteuning van de Gewestelijke overheidsdiensten Inspecteur-generaal 1 Directie « Talents Wallonie » Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Ontwikkeling en Begeleiding van het Personeel Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Reglementering Directeur 1 Departement Personeelsbeheer Inspecteur-generaal 1 Eerste assistent 1 Directie Onthaalbeleid en Loopbaanopvolging Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Werkduur en Gezondheidsbeleid Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Vergoedingen Directeur 1 Departement Beheer Roerende Goederen Inspecteur-generaal 1 Eerste assistent 1 Directie Beheer Roerende Goederen Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Logistieke Ondersteuning Directeur 1 Eerste attaché 2 Eerste assistent 3 Departement Beheer Onroerende Goederen Inspecteur-generaal 1 Directie Diensten voor Onroerende Goederen Directeur 1 Eerste assistent 1 Directie Projecten en Werken Onroerende Goederen Directeur 1 Directie Ondersteuning Beheer Onroerende Goederen Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Departement Juridische Zaken en Vertalingen Inspecteur-generaal 1 Eerste attaché 1 Directie Kanselarij en Juridische Expertise Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Overheidsopdrachten en Verzekeringen Directeur 1 Departement Communicatie Inspecteur-generaal 1 Directie interne en externe Communicatie Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Plaatselijke Steunpunten Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Identiteit en Productie Directeur 1 Directie Documentatie, Regionaal Archief en Publicaties Directeur 1 WAALSE OVERHEIDSDIENST DIGITALE DIENSTEN Departement Dienst en Delivery management Inspecteur-generaal 1 Departement Overkoepelende gegevens Inspecteur-generaal 1 Departement Exploitatie Inspecteur-generaal 1 § 2. WAALSE OVERHEIDSDIENST - MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR Directoraat-generaal Directeur-generaal 1 Directie Instrumenten en Methodes Directeur 1 Directie Asset Management Directeur 1 Departement Strategie Mobiliteit en Intermodaliteit Inspecteur-generaal 1 Directie Strategische studies en Prospectief beleid Directeur 1 Directie Planning Mobiliteit Directeur 1 Directie Vervoer en Intermodaliteit goederen Directeur 1 Departement Regelgeving en Regulering van het Vervoer Inspecteur-generaal 1 Directie Regulering van het Vervoer over de weg Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Reglementering Verkeersveiligheid en Wegencontrole Directeur 1 Eerste attaché 2 Eerste assistent 3 Directie Reglementering Voertuigen en Certificering Directeur 1 Eerste gegradueerde 2 Directie Reglementering en Controle Waterwegen Directeur 1 Eerste assistent 3 Directie Operationeel Gezag Luchthavens Directeur 1 Eerste attaché 2 Eerste gegradueerde 1 Eerste assistent 17 Directie Regulering Luchthavens Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Uitbating Infrastuctuur Inspecteur-generaal 1 Directie Exploitatie Wegennet Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Exploitatie Tunnels Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Intelligente Vervoerssystemen Directeur 1 Directie Exploitatie Waterwegen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Steunverlening voor Onderhoud en Exploitatie Waterwegen Directeur 1 Directie Telecommunicatie Directeur 1 Directie Schoolvervoer en Schoolverplaatsingen Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 6 Eerste assistent 19 Departement Lokale infrastuctuur Inspecteur-generaal 1 Directie Zachte Vervoersmodi en Veilige Wegeninrichtingen Directeur 1 Eerste attaché 2 Directie Gesubsidieerde Openbare Ruimten Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Gebouwen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Sportinfrastructuren Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Waterwegen Doornik en Bergen Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Doornik Directeur 1 Eerste attaché 5 Eerste gegradueerde 1 Eerste adjunct 14 Directie Waterwegen Bergen Directeur 1 Eerste attaché 4 Eerste gegradueerde 1 Eerste adjunct 11 Departement Wegen Henegouwen en Waals-Brabant Inspecteur-generaal 1 Directie Wegen Bergen Directeur 1 Eerste attaché 8 Eerste gegradueerde 5* Eerste assistent 1 Directie Wegen Charleroi Directeur 1 Eerste attaché 5 Eerste gegradueerde 2 Eerste assistent 2* Directie Wegen Waals Brabant Directeur 1 Eerste attaché 4 Eerste gegradueerde 3* Departement Waterwegen Charleroi en Namen Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Charleroi Directeur 1 Eerste attaché 5 Eerste gegradueerde 2 Eerste adjunct 12 Directie Waterwegen Namen Directeur 1 Eerste attaché 5 Eerste gegradueerde 1 Eerste adjunct 22 Departement Wegen Namen en Luxemburg Inspecteur-generaal 1 Directie Wegen Namen Directeur 1 Eerste attaché 9 Eerste gegradueerde 3* Eerste assistent 6* Directie Wegen Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché 12 Eerste gegradueerde 2* Eerste assistent 8* Departement Waterwegen Luik en Stuwdammen Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Luik Directeur 1 Eerste attaché 6 Eerste gegradueerde 1 Eerste adjunct 8 Directie Stuwdammen Directeur 1 Eerste attaché 5 Eerste gegradueerde 1 Eerste assistent 1 Eerste adjunct 5 Departement Wegen Luik Inspecteur-generaal 1 Directie Wegen Luik Directeur 1 Eerste attaché 8 Eerste gegradueerde 3* Eerste assistent 3* Directie Wegen Verviers Directeur 1 Eerste attaché 5 Eerste gegradueerde 2* Eerste assistent 2 Departement Expertises Structuren en Geotechniek Inspecteur-generaal expert 1 Directie Geotechniek Directeur 1 Directie Verkeerskunde Directeur 1 Directie Bruggenonderzoeken Directeur 1 Directie Structuurmaterialen Directeur 1 Directie Expertise Werken Directeur 1 Departement Water- en Milieuexpertise Inspecteur-generaal expert 1 Directie Studies Waterwerken Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste assistent 1 Directie Waterbouwkundig Onderzoek Directeur 1 Eerste assistent 1 Directie Waterkundig Beheer Directeur 1 Directie Milieu- en Landschapsstudies Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste assistent 1 Departement Beroepsondersteuning Inspecteur-generaal 1 Directie Ontwikkeling Human Resources Directeur 1 Directie Juridische Bijstand en Domeinrecht Directeur 1 Eerste attaché 3 Directie Begroting en Boekhouding Directeur 1 Directie Aankoop en Logistiek Directeur 1 § 3. WAALSE OVERHEIDSDIENST LANDBOUW, NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Directeur-generaal 1 Functionele en ondersteunende directie Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Europees Beleid en Internationale Overeenkomsten Inspecteur-generaal 1 Directie Coördinatie en Overleg Directeur 1 Directie Landbouwbeleid Directeur 1 Directie Milieubeleid Directeur 1 Departement Europese Programma's Directeur 1 Departement Onderzoek Natuurlijk en Landbouwmilieu Inspecteur-generaal 1 Directie Landbouweconomische Analyse Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Milieustaat Directeur 1 Directie Natuur en Water Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Bosmilieu Directeur 1 Directie Gegevenscoördinatie Directeur 1 Departement Natuur en Bossen Inspecteur-generaal 1 Eerste assistent 2 Directie Bosrijkdommen Directeur 1 Directie Natuur en Groengebieden Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Eerste assistent 2 Directie Jacht en Riviervisserij Directeur 1 Eerste assistent 2 Directie Aarlen Directeur 1 Eerste assistent 8 Directie Dinant Directeur 1 Eerste assistent 8 Directie Luik Directeur 1 Eerste assistent 8 Eerste adjunct 1 Directie Malmedy Directeur 1 Eerste assistent 10 Eerste adjunct 1 Directie Marche Directeur 1 Eerste assistent 8 Eerste adjunct 1 Directie Bergen Directeur 1 Eerste assistent 8 Eerste adjunct 1 Directie Namen Directeur 1 Eerste assistent 8 Directie Neufchâteau Directeur 1 Eerste assistent 8 Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn Inspecteur-generaal 1 Directie Onderzoek en Ontwikkeling Directeur 1 Directie Kwaliteit en Dierenwelzijn Directeur 1 Directie Landelijke Ontwikkeling Directeur 1 Directie Landelijke Grondinrichting Directeur 1 Eerste attaché 3 Directie Onbevaarbare Waterlopen Directeur 1 Eerste attaché 2 Eerste attaché (één betrekking per district) 4 Departement Bodem en Afvalstoffen Inspecteur-generaal 1 Directie Economische en Financiële Middelen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Infrastructuur voor Afvalbeheer en -beleid Directeur 1 Directie Bodembescherming Directeur 1 Directie Bodemsaneringen Directeur 1 Departement Vergunningen en Machtigingen Inspecteur-generaal 1 Directie Vergunningen en Machtigingen Directeur 1 Directie Bergen Directeur 1 Directie Luik Directeur 1 Directie Charleroi Directeur 1 Directie Namen-Luxemburg Directeur 1 Departement Leefmilieu en Water Inspecteur-generaal 1 Directie Preventie Verontreinigingen Directeur 1 Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's Directeur 1 Eerste attaché 2 Directie Oppervlaktewateren Directeur 1 Directie Grondwater Directeur 1 Departement Handhaving en Controles Inspecteur-generaal 1 Directie Charleroi Directeur 1 Directie Luik Directeur 1 Directie Bergen Directeur 1 Directie Namen-Luxemburg Directeur 1 Betaalorgaan Inspecteur-generaal expert 1 Directie Erkenning Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Informatica Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Financiële directie Directeur 1 Directie Identificatie en Oppervlaktes Directeur 1 Directie Landbouwsteun Directeur 1 Directie Landbouwstructuren Directeur 1 Directie Landbouwcontrole Directeur 1 Eerste attaché 4 Directie Aat Directeur 1 Directie Ciney Directeur 1 Directie Hoei Directeur 1 Directie Libramont Directeur 1 Directie Malmedy Directeur 1 Directie Thuin Directeur 1 Directie Waver Directeur 1 § 4. WAALSE OVERHEIDSDIENST RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN, ERFGOED EN ENERGIE Directoraat-generaal Directeur-generaal 1 Functionele en ondersteunende directie Directeur 1 Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Inspecteur-generaal 1 Directie Operationele Inrichting en Stadsbeleid Directeur 1 Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Directeur 1 Directie Plaatselijke Inrichting Directeur 1 Directie Beheer Territoriale Informatie Directeur 1 Directie Juridische diensten, Beroepen en Geschillen Directeur 1 Directie Waals Brabant Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Eupen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Henegouwen I Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Henegouwen II Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Luik-I Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Luik-Il Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Namen Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Wonen Inspecteur-generaal 1 Directie Privé-woning, Informatie en Controle Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Steunverlening Particulieren Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Studies en Kwaliteit van het Wonen Directeur 1 "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap) Inspecteur-generaal 1 Directie Strategische Ontwikkeling Directeur 1 Directie Administratieve Ondersteuning Directeur 1 Wetenschappelijke en technische Directie Directeur 1 Directie Operationele Coördinatie Directeur 1 Operationele Directie Westelijke Zone Directeur 1 Eerste attaché 1 Operationele Directie Centrumzone Directeur 1 Eerste attaché 3 Operationele Directie Oostelijke Zone Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Opleiding Erfgoedberoepen Directeur 1 Directie Bevordering Erfgoed Directeur 1 Departement Duurzame Energie en Duurzaam Bouwen Inspecteur-generaal 1 Departement Duurzame Gebouwen Directeur 1 Directie Bevordering Duurzame Energie Directeur 1 Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten Directeur 1 § 5. WAALSE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN EN SOCIALE ACTIE Directoraat-generaal Directeur-generaal 1 Functionele en ondersteunende directie Directeur 1 Directie voor de controle van de mandaten Directeur 1 Departement Lokale Financiën Inspecteur-generaal expert 1 Directie Financieel Toezicht Directeur 1 Directie Financiële hulpmiddelen Directeur 1 Directie Plaatselijk overheidsbeleid Inspecteur-generaal expert 1 Directie Human Resources van de plaatselijke besturen Directeur 1 Directie Overheidsopdrachten en Erfgoed Directeur 1 Directie Prospectief Onderzoek en Ontwikkeling Directeur 1 Directie Organieke Wetgeving Directeur 1 Departement Sociale Actie Inspecteur-generaal 1 Directie Sociale Actie Directeur 1 Directie Integratie Personen van buitenlandse herkomst en Gelijke Kansen Directeur 1 Directie Sociale cohesie Directeur 1 Buitendiensten Directie Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Luik Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Henegouwen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Namen en Waals Brabant Directeur 1 Eerste attaché 2 § 6. WAALSE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, WERK EN ONDERZOEK Directoraat-generaal Directeur-generaal 1 Functionele en ondersteunende directie Directeur 1 Directie Wapenvergunningen Directeur 1 Departement Werk en Beroepsopleiding Inspecteur-generaal 1 Directie Werk en Werkvergunningen Directeur 1 Directie Tewerkstellingsbevordering Directeur 1 Directie Beroepsopleiding Directeur 1 Directie Overkoepelende Beleidsvormen Gewest-Gemeenschap Directeur 1 Directie Werk in de Directe Omgeving Directeur 1 Departement Investering Inspecteur-generaal 1 Directie Investeringsprogramma's Directeur 1 Directie Kleine en Middelgrote Ondernemingen Directeur 1 Directie Uitrusting Bedrijvenparken Directeur 1 Departement Economische Ontwikkeling Inspecteur-generaal 1 Directie Ontwikkeling van Ondernemingen Directeur 1 Directie Thematische Projecten Directeur 1 Directie Sociale Economie Directeur 1 Directie Handelsvestigingen Directeur 1 Departement Concurrentiekracht en Innovatie Inspecteur-generaal 1 Directie Economisch Beleid Directeur 1 Directie Bedrijvennetwerken Directeur 1 Directie Samenwerking en Begeleiding Directeur 1 Directie Onderzoek en technologische Ontwikkeling Inspecteur-generaal 1 Directie Begeleiding en Bewustmaking Directeur 1 Directie Onderzoeksprojecten Directeur 1 Directie Onderzoeksprogramma's Directeur 1 Departement Financieel Beheer Inspecteur-generaal expert 1 Directie Financieel Beheer Directeur 1 Directie Financiële Analyse Directeur 1 Departement Inspectie Inspecteur-generaal expert 1 Directie Coördinatie en Steun van de economische en sociale Inspectie Directeur 1 Directie Economische en Sociale Inspectie Henegouwen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Economische en Sociale Inspectie Luik Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Economische en Sociale Inspectie Namen, Waals-Brabant en Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché 1 § 7. WAALSE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Directoraat-generaal Directeur-generaal 1 Functionele en ondersteunende directie Directeur 1 Directie Geschillen inzake thesaurie Directeur 1 Departement Operationele Ondersteuning Inspecteur-generaal 1 Directie Communicatie en Relaties met de gebruikers Directeur 1 Eerste gegradueerde 3 Directie Engineering van Processen Directeur 1 Departement Geschillen en Juridische Ondersteuning Inspecteur-generaal 1 Directie Juridische geschillen Directeur 1 Directie Bestuursrechtspraak Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Juridische Bijstand Directeur 1 Departement Vestiging en Controle Inspecteur-generaal 1 Directie Vestiging Voertuigenfiscaliteit Directeur 1 Directie fysieke Controle Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Eerste assistent 5 Directie Administratieve en Boekhoudkundige Controle Directeur 1 Directie Vestiging Onroerende Voorheffing en Specifieke Belastingen Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 1 Departement Vermogensrechten Inspecteur-generaal 1 Directie Vaststelling Registratierechten Directeur 1 Directie Vaststelling Successierechten Directeur 1 Directie Controle Toerekening van voorafgaande Betalingen Directeur 1 Directie Controle Registratie en Successie Directeur 1 Departement Inning en Invordering Inspecteur-generaal 1 Directie Externe Invordering Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste assistent 1 Directie Administratieve Invordering en Coördinatie van de Ontvangers Directeur 1 Eerste assistent 1 Directie Boekhouding Directeur 1 Departement Begroting en Thesaurie Inspecteur-generaal 1 Directie Begroting Directeur 1 Directie Begrotingscontrole Directeur 1 Directie Programmering en Bijstand Directeur 1 Eerste assistent 1 Directie Financiering en Ontvangsten Directeur 1 Eerste assistent 1 Departement Boekhouding Inspecteur-generaal expert 1 Directie voor de controle van de Uitgaven Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Boekhouding van Vaste Activa Directeur 1 Directie Gewestelijke Rekening Directeur 1 Departement Aankoopcomités van gebouwen Inspecteur-generaal expert 1 Directie Aankoopcomité Waals -Brabant Directeur 1 Directie Aankoopcomité Charleroi Directeur 1 Directie Aankoopcomité Luik Directeur 1 Directie Aankoopcomité Bergen Directeur 1 Directie Aankoopcomité Namen Directeur 1 Directie Aankoopcomité Luxemburg Directeur 1 Buitendiensten Eerste attaché - Eupen 1".

Art. 2.De ambtenaar die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit houder is van een betrekking van inspecteur-generaal expert omgevormd tot inspecteur-generaal mandataris bij dit besluit blijft rechtsgeldig toegewezen aan de betrekking tot zijn opruststelling, zijn aanwijzing als mandataris krachtens artikel 341/8 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode of iedere andere omstandigheid waardoor de betrekking definitief vrijkomt.

De ambtenaar bedoeld in lid 1 blijft onderworpen aan de regeling van ambtenaren-generaal die niet mandataris zijn als bedoeld in de artikelen 331 en volgende van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 februari 2023.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^