Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 juli 2018
gepubliceerd op 11 september 2018

Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204557
pub.
11/09/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/19/2018204557/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2018. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200479 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer sluiten betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 21 februari 2008, 5 december 2008, 12 juli 2012, 31 januari 2013, 18 april 2013, 12 september 2013, 20 maart 2014, 4 juli 2014, 6 november 2014, 13 mei 2015, 24 september 2015 en, ten laatste, van 26 oktober 2017;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 mei 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 mei 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 mei 2018;

Gelet op het advies van het Hoger overlegcomité van 16 juli 2018;

Gelet op het rapport van 9 december 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, overeenkomstig het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van de betrekkingen van secretaris-generaal, directeur-generaal, inspecteur-generaal, inspecteur-generaal expert en directeur en van de staffuncties van de Waalse Overheidsdienst wordt bepaald als volgt: SECRETARIAT-GENERAAL Secretaris-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Directie Kanselarij en Vertaling Directeur 1 (in uitdoving) Eerste attaché 1 Directie Duurzame Ontwikkeling Directeur 1 Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Directeur 1 Eerste attaché 4 Eerste assistent 2 Directie Gewestelijk crisiscentrum Directeur 1 Departement Ondersteuning van de Gewestelijke overheidsdiensten Inspecteur-general 1 Directie Human Resources Directeur 1 Directie Selectie Directeur 1 Directie Opleiding van het personeel Directeur 1 Directie Ambtenarenzaken Directeur 1 Departement Beheer van het personeel Inspecteur-generaal expert 1 Directie Beheer van het personeel Directeur 1 Directie Geldelijk Beheer Directeur 1 Departement Juridische Zaken Inspecteur-generaal expert 1 Directie Juridische Bijstand Directeur 1 Directie Algemene geschillen Directeur 1 (in uitdoving) Directie Overheidsopdrachten Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Coördinatie Structuurfondsen Inspecteur-generaal expert 1 Directie Beheer Programma's Structuurfondsen Directeur 1 Directie Opbouw en Evaluatie Programma's Structuurfondsen Directeur 1 Directie Controle eerste niveau Projecten "structuurfondsen" Directeur 1 Departement Audit Inspecteur-general 1 Directie Audit Europese fondsen Directeur 1 Directie Interne Werkingsaudit Directeur 1 Departement Communicatie Inspecteur-general 1 Directie Externe Communicatie Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Interne Communicatie Directeur 1 Directie Identiteit, Publicaties en Uitgave Directeur 1 Directie Regionale Documentatie en Archief Directeur 1 Departement Geomatica Inspecteur-generaal expert 1 Directie Geometrologie Directeur 1 Directie Opneming Geogegevens Directeur 1 OVERKOEPELEND DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING, LOGISTIEK EN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEEN Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Departement Begroting en Thesaurie Inspecteur-general 1 Directie Begroting Directeur 1 Directie Studies Directeur 1 Directie Begrotingscontrole Directeur 1 Directie Programmering en Bijstand Directeur 1 Directie Financiering en Ontvangsten Directeur 1 Directie Geschillen inzake thesaurie Directeur 1 Departement Boekhouding Inspecteur-generaal expert 1 Directie Administratieve Boekhouding Directeur 1 Directie Vermogensrechtelijke Boekhouding Directeur 1 Directie Algemene Boekhouding Directeur 1 Departement Aankoopcomités Inspecteur-generaal expert 1 Directie Aankoopcomité Waals-Brabant Directeur 1 Directie Aankoopcomité Charleroi Directeur 1 Directie Aankoopcomité Luik Directeur 1 Directie Aankoopcomité Bergen Directeur 1 Directie Aankoopcomité Namen Directeur 1 Directie Aankoopcomité Luxemburg Directeur 1 Departement Informatie- en Communicatietechnologieën Inspecteur-general 1 Directie Computerarchitectuur en -veiligheid Directeur 1 Directie Computerexploitatie Directeur 1 Directie Software-oplossingen en Projecten Directeur 1 Departement Roerend Beheer Inspecteur-generaal expert 1 Eerste assistent 1 Directie Beheer Roerende Goederen Directeur 1 Directie Logistieke Steun Directeur 1 Eerste attaché 2 Departement Onroerend Beheer Inspecteur-general 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Onroerend Beheer Directeur 1 Directie Studies, Opdrachten en Werken voor Erfgoed Directeur 1 Directie Onderhoud Directeur 1 (in uitdoving) Directie Preventie en Controles Directeur 1 OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL WEGEN EN GEBOUWEN Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Departement Strategie Wegen Inspecteur-generaal expert 1 Directie Gebruikersrechten Directeur 1 Directie Effecten van Wegen op Economie en Leefmilieu Directeur 1 Directie Coördinatie Wegendistricten Directeur 1 Directie Beheer Wegenprogramma's Directeur 1 Departement Veiligheid, Verkeer en Telematica Wegen Inspecteur-generaal expert 1 Directie Veiligheid Wegeninfrastructuur Directeur 1 Directie Wegenuitrustingen Directeur 1 Directie Beheer Wegverkeer Directeur 1 Eerste attaché - dienst PEREX 1 Directie Telecommunicatie Directeur 1 Directie Reglementering Verkeersveiligheid Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Technische Expertises Inspecteur-generaal expert 1 Directie Geotechniek Directeur 1 Directie Concepties en Berekeningen Directeur 1 Directie Betonstructuren Directeur 1 Directie Metaalstructuren Directeur 1 Directie Expertise van de werken Directeur 1 Directie Onderzoek en Wegencontrole Directeur 1 Departement Gesubsidieerde Infrastructuren Inspecteur-generaal expert 1 Directie Gesubsidieerde Wegen Directeur 1 Departement Landschappelijke Inrichtingen Directeur 1 Directie Zachte Verplaatsingen en gemeentelijke partnerschappen Directeur 1 Directie Gesubsidieerde Gebouwen Directeur 1 Directie Sportinfrastructuren Directeur 1 Departement Wegennet Namen en Luxemburg Inspecteur-generaal 1 Directie Wegen Namen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 9 Directie Wegen Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 11 Directie Elektromechanische Uitrustingen Namen en Luxemburg Directeur 1 Departement Wegennet Henegouwen en Waals-Brabant Inspecteur-general 1 Directie Wegen Bergen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 6 Directie Wegen Charleroi Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 4 Directie Wegen Waals Brabant Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 3 Directie Elektromechanische Uitrustingen Henegouwen en Waals Brabant Directeur 1 Departement Wegennet Luik Inspecteur-general 1 Directie Wegen Luik Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 7 Directie Wegen Verviers Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 4 Directie Elektromechanische Uitrustingen Luik Directeur 1 Eerste attaché - dienst TILLEULS 1 OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT EN WATERWEGEN Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Directie Beheer Waterwegen Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste assistent 2 Departement Strategie Mobiliteit Inspecteur-generaal expert 1 Directie Planning Mobiliteit Directeur 1 Directie Reglementering inzake Vervoer Directeur 1 Directie Effecten op Economie en Leefmilieu Directeur 1 Directie Bevordering Waterwegen en Intermodaal Vervoer Directeur 1 Directie Certificering en Homologatie Directeur 1 Departement Studies en Beheerondersteuning Inspecteur-generaal expert 1 Departement Technische studies Directeur 1 Directie Waterbouwkundig Onderzoek Directeur 1 Directie Geïntegreerd Waterkundig Beheer Directeur 1 Departement Vervoersbeheer Inspecteur-generaal 1 Directie Personenvervoer Directeur 1 Eerste gegradueerde (één per gewestelijk bureau) 6 Directie Exploitatie van de Luchthavens Directeur 1 Eerste attaché Spa 1 Eerste attaché Namen 1 Eerste attaché 1 Directie Luchthaven Charleroi Directeur 1 Eerste assistent 5 Directie Luchthaven Luik Directeur 1 Eerste assistent 7 Departement Waterwegen Schelde Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Doornik Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 3 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 6 Directie Waterwegen Bergen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 2 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel + één betrekking per scheepslift van het historische Centrum) 9 Directie Beheer Uitrustingen Waterwegen Schelde Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per werkplaats) 2 Departement Waterwegen Namen Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Charleroi Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 3 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 9 Directie Waterwegen Namen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 3 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 15 Directie Beheer Uitrustingen Waterwegen Namen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 2 Departement Waterwegen Luik Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Luik Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 4 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 5 Directie Exploitatie van de Stuwdammen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 2 Directie Beheer Uitrustingen Waterwegen Luik en Stuwdammen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per werkplaats) 3 OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN LEEFMILIEU Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Europees Beleid en Internationale Overeenkomsten Inspecteur-generaal 1 Directie Coördinatie en Overleg Directeur 1 Directie Landbouwbeleid Directeur 1 Directie Milieubeleid Directeur 1 Departement Europese Programma's Directeur 1 Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu Inspecteur-generaal expert 1 Directie Economische Landbouwkundige Analyse Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Milieustaat Directeur 1 Directie Natuur en Water Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Bosomgeving Directeur 1 Directie Gegevenscoördinatie Directeur 1 Departement Steun Inspecteur-generaal 1 Directie Toekenning van de Landbouwsteunen Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Directie Boekhoudige Inschrijving Directeur 1 [0095] Departement Landbouw Inspecteur-generaal expert 1 Directie Rechten en Quota's Directeur 1 Directie Landbouwoppervlakten Directeur 1 Directie Landbouwstructuren Directeur 1 Directie Aat Directeur 1 Directie Ciney Directeur 1 Directie Hoei Directeur 1 Directie Libramont Directeur 1 Directie Malmedy Directeur 1 Directie Thuin Directeur 1 Directie Waver Directeur 1 Directie Beheer gemeenschappelijke Ordening van de Markten Directeur 1 Departement Natuur en Bossen Inspecteur-generaal expert 1 Directie Bosbestand Directeur 1 Directie Natuur en Groengebieden Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Eerste assistent 2 Directie Jacht en Riviervisserij Directeur 1 Eerste assistent 2 Directie Aarlen Directeur 1 Eerste assistent 8 Directie Dinant Directeur 1 Eerste assistent 8 Directie Luik Directeur 1 Eerste assistent 8 Eerste adjunct 1 Directie Malmedy Directeur 1 Eerste assistent 10 Eerste adjunct 1 Directie Marche Directeur 1 Eerste assistent 8 Eerste adjunct 1 Directie Bergen Directeur 1 Eerste assistent 8 Eerste adjunct 1 Directie Namen Directeur 1 Eerste assistent 8 Directie Neufchâteau Directeur 1 Eerste assistent 8 Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn Inspecteur-generaal expert 1 Directie Onderzoek en Ontwikkeling Directeur 1 Directie Kwaliteit en Dierenwelzijn Directeur 1 Directie Landelijke Ontwikkeling Directeur 1 Directie Landelijke Grondinrichting Directeur 1 Eerste attaché 3 Directie Onbevaarbare Waterlopen Directeur 1 Eerste attaché 2 Eerste attaché (één betrekking per district) 4 Departement Bodem en Afvalstoffen Inspecteur-generaal expert 1 Directie Economische en Financiële Middelen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Infrastructuur voor Afvalbeheer en -beleid Directeur 1 Directie Bodembescherming Directeur 1 Directie Bodemsanering Directeur 1 Departement Vergunningen en Machtigingen Inspecteur-general 1 Directie Vergunningen en Machtigingen Directeur 1 Directie Bergen Directeur 1 Directie Luik Directeur 1 Directie Charleroi Directeur 1 Directie Namen-Luxemburg Directeur 1 Departement Leefmilieu en Water Inspecteur-generaal 1 Directie Preventie van de verontreinigingen Directeur 1 Directie Industriële, geologische en mijnrisico's Directeur 1 Eerste attaché 2 Directie Oppervlaktewater Directeur 1 Directie Grondwater Directeur 1 Departement Handhaving en Controles Inspecteur-generaal expert 1 Directie Controles Directeur 1 Eerste attaché 3 Eerste assistent 2 Directie Charleroi Directeur 1 Directie Luik Directeur 1 Directie Bergen Directeur 1 Directie Namen-Luxemburg Directeur 1 OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN, ERFGOED EN ENERGIE Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Inspecteur-generaal expert 1 Directie Operationele Inrichting en Stadsbeleid Directeur 1 Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Directeur 1 Directie Plaatselijke Inrichting Directeur 1 Directie Beheer Territoriale Informatie Directeur 1 Directie Juridische diensten, Beroepen en Geschillen Directeur 1 Directie Waals Brabant Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Eupen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Henegouwen I Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Henegouwen II Directeur 1 Eerste attaché 2 Directie Luik I Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Luik-Il Directeur 1 Eerste attaché 2 Directie Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Namen Directeur 1 Eerste attaché 1 Departement Wonen Inspecteur-generaal 1 Directie Privé-woning, Informatie en Controle Directeur 1 Directie Steunverlening Particulieren Directeur 1 Directie Studies en Kwaliteit van het Wonen Directeur 1 « Agence wallonne du Patrimoine » (Waals Erfgoedagentschap) Inspecteur-generaal expert 1 Directie Strategische Ontwikkeling Directeur 1 Directie Administratieve Ondersteuning Directeur 1 Wetenschappelijke en technische Directie Directeur 1 Directie Operationele Coördinatie Directeur 1 Operationele Directie Westelijke Zone Directeur 1 Eerste attaché 1 Operationele Directie Centrumzone Directeur 1 Eerste attaché 3 Operationele Directie Oostelijke Zone Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Opleiding Erfgoedberoepen Directeur 1 Directie Bevordering Erfgoed Directeur 1 Departement Duurzame Energie en Duurzaam Bouwen Inspecteur-generaal 1 Departement Duurzame Gebouwen Directeur 1 Directie Bevordering Duurzame Energie Directeur 1 Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten Directeur 1 OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN EN SOCIALE ACTIE Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Directie voor de controle van de mandaten Directeur 1 Directie Lokale Financiën Inspecteur-generaal 1 Directie Financieel Toezicht Directeur 1 Directie Financiële hulpmiddelen Directeur 1 Directie Plaatselijk overheidsbeleid Inspecteur-generaal expert 1 Directie Human Resources van de plaatselijke besturen Directeur 1 Directie Overheidsopdrachten en Erfgoed Directeur 1 Directie Prospectief Onderzoek en Ontwikkeling Directeur 1 Directie Organieke Wetgeving Directeur 1 Departement Welzijn Inspecteur-generaal expert 1 Directie Sociale Actie Directeur 1 Directie Integratie Personen van buitenlandse herkomst en Gelijke Kansen Directeur 1 Directie Sociale cohesie Directeur 1 Buitendiensten Directie Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Luik Directeur 1 Directeur (in uitdoving) 1 Eerste attaché 1 Directie Henegouwen Directeur 1 Directeur (in uitdoving) Eerste attaché 1 Directie Namen en Waals Brabant Directeur 1 Eerste attaché 2 OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL ECONOMIE, WERK EN ONDERZOEK Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Directie Wapenvergunningen Directeur 1 Departement Werk en Beroepsopleiding Inspecteur-generaal 1 Directie Tewerkstelling en Werkvergunningen Directeur 1 Directie Tewerkstellingbevordering Directeur 1 Directie Beroepsopleiding Directeur 1 Directie Overkoepelende Beleidsvormen Gewest-Gemeenschap Directeur 1 Directie Werk in de Directe Omgeving Directeur 1 Departement Investering Inspecteur-generaal expert 1 Directie Investeringsprogramma's Directeur 1 Directie Kleine en Middelgrote Ondernemingen Directeur 1 Directie Uitrusting Bedrijfsruimtes Directeur 1 Departement Economische Ontwikkeling Inspecteur-generaal expert 1 Directie Ontwikkeling van Ondernemingen Directeur 1 Directie Thematische Projecten Directeur 1 Directie Sociale Economie Directeur 1 Directie Handelsvestigingen Directeur 1 Departement Concurrentiekracht en Innovatie Inspecteur-generaal expert 1 Directie Economisch Beleid Directeur 1 Directie Bedrijvennetwerken Directeur 1 Directie Samenwerking en Begeleiding Directeur 1 Directie Onderzoek en technologische Ontwikkeling Inspecteur-generaal 1 Directie Begeleiding en Bewustmaking Directeur 1 Directie Onderzoeksprojecten Directeur 1 Directie Onderzoeksprogramma's Directeur 1 Departement Financieel Beheer Inspecteur-generaal expert 1 Directie Financieel Beheer Directeur 1 Directie Financiële Analyse Directeur 1 Departement Inspectie Inspecteur-generaal expert 1 Directie Coördinatie en Steun van de economische en sociale Inspectie Directeur 1 Directie Economische en Sociale Inspectie Henegouwen Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Economische en Sociale Inspectie Luik Directeur 1 Eerste attaché 1 Directie Economische en Sociale Inspectie Namen, Waals-Brabant en Luxemburg Directeur 1 Eerste attaché 1 OPERATIONEEL DIRECTORAAT-GENERAAL FISCALITEIT Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Departement Operationele Ondersteuning Inspecteur-generaal 1 Directie Communicatie en Relaties met de gebruikers Directeur 1 Directie Engineering van Processen Directeur 1 Departement Geschillen en Juridische Bijstand Inspecteur-generaal expert 1 Directie Juridische geschillen Directeur 1 Directie Bestuursrechtspraak Directeur 1 Directie Juridische en Rechtsbijstand Directeur 1 Departement Vestiging en Controle Inspecteur-generaal expert 1 Directie Vestiging Voertuigenfiscaliteit Directeur 1 Directie Fysieke Controle Directeur 1 Eerste gegradueerde 1 Eerste assistent 5 Directie Administratieve en Boekhoudkundige Controle Directeur 1 Directie Vestiging Onroerende Voorheffing en Specifieke Belastingen Directeur 1 Departement Vermogensverrichtingen Inspecteur-generaal expert 1 Directie Vaststelling Registratierechten Directeur 1 Directie Vaststelling Successierechten Directeur 1 Directie Controle Toerekening van voorafgaande Betalingen Directeur 1 Directie Controle Registratie en Successie Directeur 1 Departement Inning en Invordering Inspecteur-generaal expert 1 Directie Externe Invordering Directeur 1 Directie Administratieve Invordering en Coördinatie van de Ontvangers Directeur 1 Directie Boekhouding Directeur 1 Buitendiensten Eerste attaché - Eupen 1

Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst, waarvan het opschrift vervangen is bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200479 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer sluiten betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel R.89 van het regelgevend deel van het Milieuwetboek, worden de woorden "van de Directie stroperijbestrijding en verontreinigingsbestraffing van het Departement Politie en Controles" vervangen door de woorden "van het Departement Handhaving en Controles".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 juli 2018.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI

^