Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 01 februari 2007
gepubliceerd op 12 februari 2007

Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007200479
pub.
12/02/2007
prom.
01/02/2007
ELI
eli/besluit/2007/02/01/2007200479/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2007. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 12 augustus 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 1 april 2004, 27 februari 2004, 15 april 2005, 19 mei 2005 en 7 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij de regeringsbesluiten van 27 mei 2004 en 25 augustus 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 20 oktober 2005 betreffende, meer bepaald, de samenvoeging van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling en het Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 19 oktober 2006 waarbij de oprichting of de uitbreiding van specifieke administratieve diensten mogelijk worden gemaakt;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 6 december 2006 over de reflectie inzake herstructurering en beheer, meer bepaald in mandaatsaangelegenheden;

Overwegende dat dit besluit de eerste stap vormt in de herstructurering, namelijk de totstandbrenging van de betrekkingen van secretaris-generaal en van directeurs-generaal waarvoor een selectieprocedure opgestart dient te worden in het kader van de toekenning van de mandaten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 december 2006;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 14 december 2006;

Gelet op protocol nr. 474 van Sectorcomité XVI, opgesteld op 19 januari 2007;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Het kader van de betrekkingen van secretaris-generaal en directeurs-generaal, vastgesteld in voltijdsequivalenten, wordt bepaald als volgt : Secretariaat-generaal : secretaris-generaal : 1.

Overkoepelende administratieve dienst (SAT1) "Personeel en Algemene Zaken" : directeur-generaal : 1.

Overkoepelende administratieve dienst (SAT2) "Begroting en Logistiek" : directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO1) "Wegen en gebouwen" : directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO2) "Mobiliteit en Waterwegen" : directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO3) "Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu" : directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO4) "Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie" : directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO5) "Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid" : directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO6) "Economie, Tewerkstelling, Vorming, Technologie en Onderzoek" : directeur-generaal : 1.

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer worden volgende betrekkingen geschrapt : - Secretaris-generaal : secretaris-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van het Secretariaat-generaal vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Autosnelwegen en Wegen : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO1 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Waterwegen : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO2 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Vervoer : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO2 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Technische Diensten : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO1 vermeld in artikel 1.

Art. 3.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij de regeringsbesluiten van 27 mei 2004 en 25 augustus 2005 : 1° worden volgende betrekkingen geschrapt : - Secretariaat-generaal : vanaf het aantreden van de mandataris van het Secretariaat-generaal vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO6 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO6 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO3 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO5 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO4 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Landbouw : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO3 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Sociale Aangelegenheden en Gezondheid : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO5 vermeld in artikel 1; - Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van het Secretariaat-generaal vermeld in artikel 1; 2° wordt de pool van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling gewijzigd als volgt wat betreft het niveau 1 : 181;3° wordt de pool van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu gewijzigd als volgt : Niveau 1 : 302. Niveau 2+ : 104.

Niveau 2 * : 737.

Niveau 3 ** : 162.

Niveau 4 : 230. * Elke betrekking van niveau 2 vrijgegeven door een personeelslid dat aangewezen wordt om een staffunctie te bekleden wordt geschrapt. ** Wat betreft de 28 betrekkingen van niveau 3 in het beroep "natuur en bossen" wordt er bij elke vrijgave van één van die betrekkingen in niveau 3 een betrekking toegevoegd in het niveau 2 en afgetrokken van het niveau 3; 4° wordt de pool van het Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen gewijzigd als volgt wat betreft het niveau 1 : 100;5° worden in het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium de woorden "eerste attaché-burgerlijk ingenieur, optie architectuur, stedenbouwkundige/architect (Eupen) : 1" vervangen door de woorden "Directie Eupen directeur : 1".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van diens bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 februari 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

^