Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007009093 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007 is machtiging verleend aan : de heer **** **** ****, ****, geboren te **** de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. Samba(...) type wet prom. 20/12/2006 pub. 12/02/2007 numac 2007009137 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen type wet prom. 27/12/2006 pub. 12/02/2007 numac 2007012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2006000646 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 12/02/2007 numac 2006000991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 25/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2006010019 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor wapens type koninklijk besluit prom. 25/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2006010020 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit met betrekking tot de werkwijze van de Adviesraad voor wapens type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 12/02/2007 numac 2006023112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 maart 2006 betreffende de kostprijs van de psychologische en medische herstelonderzoeken na verval van het recht tot sturen type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 maart 2006 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000 en 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 22 januari 2007 wordt de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens de maanden januari en februari 2007 : 1. een cursus wetgevingstec 2. een cursus wetgevingstechniek te doceren in het kader van een opleiding van twee dagen voor de g(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 22 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Deneffe, Philippe, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-su type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007009169 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 februari 2007 : - is de heer Leboutte, D., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de r Hij wordt gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toestemming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2007 wordt aan Mevr. Nina Myronenko, van Oekraïense nationaliteit, toestemming verleend, met ingang van 16 november 2006, in België het beroep van arc type koninklijk besluit prom. 17/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2005, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2006000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 31/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2007 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 164.368 uitgesproken op 6 november 2006 in de zaak, ingeschreven onder het nummer A.138.449/IX-3833, heeft de Raad van State, afdeling Administratie, IXe kamer, vernietigd het koninklijk besluit van

arrest

type arrest prom. 26/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007022151 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type arrest prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200389 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 186/2006 van 29 november 2006 Rolnummer 3959 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 412, § 2, 1°, eerste streepje, en 3°, vierde streepje, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200402 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 177/2006 van 22 november 2006 Rolnummer 3893 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 36, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sam wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200403 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 178/2006 van 29 november 2006 Rolnummers 3830 en 3831 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 26, § 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, zoals ingevoegd bi Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200407 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 195/2006 van 5 december 2006 Rolnummer 4004 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10 van de wet van 20 juli 2005 « tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fisca Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Lavr(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200408 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 199/2006 van 13 december 2006 Rolnummer 4044 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 221, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, en ar Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200438 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 194/2006 van 5 december 2006 Rolnummer 3896 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 15, eerste en tweede lid, en 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandighede Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2006 pub. 12/02/2007 numac 2007035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding voor de installatie van een energieboekhouding in de voorzieningen, erkend door de Vlaamse overheid, voor het verstrekken van zorg en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200427 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Elzele type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200448 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IGH als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200460 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van subsidies aan de ondergeschikte overheden met het oog op de bouw van voorzieningen ter bescherming van de landbouwgronden tegen erosie en ter bestrijding van overstromingen en modderstromen veroorzaakt door afvloeiend water type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200470 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot beperking van de opstijgingen en landingen op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200479 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer

document

type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007009168 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 21 december 2006, heeft de heer Squilbeck, A., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie j type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-07/0003 : Bâloise Holding SA/Winterthur Europe Vie SA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudig(...) Op 5 februari 2007 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een co(...) type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De examenzittijd begint op 21 februari 2007. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt geslot(...) type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200452 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Duitstalige attachés, functie : jurist (niveau 1) voor de ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (ADW0604A). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage(...) Geen laureaten. type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200451 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Duitstalige attachés, functie : industrieel ingenieur, optie openbare werken en bouwkunde (niveau 1) voor de ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (ADW0603A). - Uitslagen Rangschikking van (...) Geen laureaten. type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200453 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Duitstalige attachés, functie : burgerlijk ingenieur, optie bouwkunde, urbanisatie (niveau 1) voor de ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (ADW0605A). - Uitslagen Rangschikking van de gesl(...) Geen laureaten.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007009171 bron federale overheidsdienst justitie Informatie. - en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties. - Oproep voor kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid voor te dragen door de Ministerraad De wet van 2 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 25 november 19(...) De opdrachten van dit centrum zijn de volgende : -het verschijnsel van de schadelijke sektarisch(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslagen Selectie van **** attachés, functie : burgerlijk ingenieur, optie elektriciteit, mechanica, fysica, ****, ****, elektronica en telecommunicatie (niveau 1) voor de ministeries en enkele (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : Geen laureaten.

document

type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Verviers en Eupen Op 9 januari 2007 werd de heer Wintgens, Fernand, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Verviers en Eupen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aa type document prom. -- pub. 12/02/2007 numac 2007200447 bron ministerie van het waalse gewest "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" . - **** 2006-2011 **** **** 2006-2011 van het **** is op 23 januari 2007 gesloten(...) **** **** kan integraal worden ingezien op de **** "****://****.****.****. Een ****(...)
^